OKRA-Limburg webinar Erven en Schenken

Kan het ene kind meer erven dan het andere?

Gevraagd door: ir. Quinten van Veen  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (59 stemmen)

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kan je een kind bevoordelen?

b) Wil je iemand bevoordelen? Dat kan. In de veronderstelling dat je nog geen schenkingen hebt gedaan, kan je de helft van jouw vermogen (het zogenaamde beschikbaar deel) nalaten aan wie je zelf wil. Dat kan een kind zijn, een goede vriend(in) of een bepaalde organisatie.

Kan 1 kind alles erven?

Ouders kunnen hun kind nooit helemaal onterven. In een testament kunnen zij regelen dat hun kind niet van hen erft. Maar het kind houdt recht op de legitieme portie.

Wat is het minimum erfdeel?

Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

Wat krijgt een onterfd kind?

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

41 gerelateerde vragen gevonden

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Hoeveel kan je wegschenken?

Want je zou tijdens je leven je vermogen zo goed als volledig kunnen wegschenken. Er blijft dan weinig of niets over. De wettelijke reserve verliest dan haar nut. De reserve wordt daarom berekend op de nalatenschap zoals die er zou uitzien als de overledene tijdens zijn leven géén schenkingen had gedaan.

Hoeveel bedraagt de erfrechtelijke reserve?

Binnen een huwelijk bestaat de reserve van je echtgenoot/echtgenote uit het vruchtgebruik van de helft van je nalatenschap, met minimaal het vruchtgebruik van de gezinswoning en van de huisraad. De wettelijk samenwonende partner heeft geen recht op een reserve.

Wat is het Reservatair erfdeel?

Met je erfenis doe je niet volledig wat je wilt. De wet beschermt je partner en je kinderen door een deel van je vermogen voor hen te “reserveren”. We noemen dat het “reservataire deel”. Wat er met de rest van je vermogen gebeurt, beslis je wel zelf.

Hoeveel mag een kleinkind belastingvrij erven?

Een kleinkind kan € 21.282,- (in 2021) belastingvrij van grootouders erven. Uw kleinkind krijgt dan na uw overlijden een geldbedrag zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald. Als een kleinkind meer erft dan dit bedrag, vervalt deze vrijstelling niet.

Hoeveel mag ik aan mijn kleinkind laten erven?

Op dit moment (2020) geldt voor kleinkinderen dat ze tot een bedrag van € 20.946,- belastingvrij kunnen ervan van hun grootouders. Tussen de € 20.946 en € 126.723 betalen kleinkinderen een percentage van 18% erfbelasting. Is de erfenis meer dan dat bedrag, betalen kleinkinderen een percentage van 36% aan belasting.

Heeft kind altijd recht op erfenis?

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders; de legitieme portie. Dit is echter niet gelijk aan het kindsdeel, maar de helft daarvan.

Kan ik aan 1 kind schenken?

De wetgever gaat ervan uit dat ouders, in principe, niet de bedoeling hebben om één kind ten opzichte van de andere kinderen te bevoordelen. Daarom wordt een schenking aan een kind vermoed een “schenking op voorschot” van erfenis te zijn.

Hoe schenken buiten erfdeel?

Schenken buiten erfdeel kan alleen met vermogen uit uw beschikbaar deel. Blijkt bij uw overlijden dat u de grenzen van het beschikbaar deel hebt overschreden, dan kunnen de andere wettelijke erfgenamen inkorting vragen.

Kan je een overleden kind onterven?

Wil je niet dat jouw echtgenoot/echtgenote of kinderen iets van je erven als je komt te overlijden, dan kun je hen in een testament onterven. Dit betekent niet dat kinderen helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet staat dat kinderen altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders.

Wat kost een huis erven?

Andere kosten als u een huis erft

Naast de kosten van de hypotheek krijgt u ook te maken met: vaste lasten, zoals de energierekening of een verzekering; eventuele kosten voor reparaties of onderhoud aan het huis.

Wat is Vooroverleden?

Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon gaat eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierop is plaatsvervulling van toepassing.

Hoeveel mag een handgift bedragen?

In 2022 in elk geval € 5.677 (€ 6.604 in 2021). Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

Hoeveel mag een bankgift bedragen?

Maar er bestaan wel een aantal praktische vuistregels die houvast bieden. Meestal wordt aangenomen dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1 % van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus.

Hoeveel mag je schenken 2021?

Belastingvrij schenken

Per kind mogen ouders in 2022 maximaal €5.677 onbelast schenken. In 2021 was dit nog €6.604. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als zij gescheiden zijn. Ouders mogen kinderen van 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal €27.231 onbelast schenken in 2022.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Hoeveel is kindsdeel bij Onterving?

Als er sprake is van onterving, heeft u alleen recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat nog maar één achtste van het beschikbare vermogen. Stiefkinderen hebben geen recht op een kindsdeel, tenzij anders is vastgelegd.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd.

Vorige artikel
Hoeveel dagen vrij voor vader?