Onvrijwillige opname en verblijf bij de Wet zorg en dwang

Welke vormen van onvrijwillige opname zijn er?

Gevraagd door: Esila Willemsen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.5/5 (11 stemmen)

De Wet zorg en dwang (Wzd) onderscheidt:
 • een vrijwillige opname.
 • een opname op basis van een besluit tot opname en verblijf.
 • een onvrijwillige opname op grond van een rechterlijke machtiging.
 • een onvrijwillige spoedopname op grond van een inbewaringstelling.
 • een voorwaardelijke machtiging.

Welke vormen van onvrijwillige zorg zijn er?

Vormen van onvrijwillige zorg
 • toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 • beperken van de bewegingsvrijheid;
 • insluiten;
 • uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 • onderzoek aan kleding of lichaam;

Hoeveel categorieen van onvrijwillige zorg zijn er?

De Wzd onderscheidt de volgende negen categorieën onvrijwillige zorg: a. medische handelingen en therapeutische maatregelen; b. beperken van de bewegingsvrijheid; c. insluiten; d.

Wat is onvrijwillige zorg voorbeelden?

Er is sprake van zorg als een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt met zorg of waartegen de client zich verzet: toedienen vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen; beperking van bewegingsvrijheid (ook fixatie);

Welke vormen van verplichte ggz zijn er nog meer mogelijk volgens de wet?

Deze kan bestaan uit:
 • Het toedienen van vocht, voeding en medicijnen.
 • Medische controles of andere medische handelingen ter behandeling van zijn psychische stoornis.
 • Een therapeutische behandeling.
 • De behandeling van een lichamelijke aandoening die samenhangt met zijn psychische stoornis.

24 gerelateerde vragen gevonden

Hoe werkt een vrijwillige opname?

Vrijwillige opname gebeurt met toestemming van de persoon zelf; met de betrokkenen en in overleg met hulpverleners of huisarts. Een dergelijke opname zorgt ervoor dat mensen worden opgevangen wanneer ze in crisis zijn.

Hoe kun je iemand verplicht laten opnemen?

Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt door een geestelijke stoornis kan tegen zijn of haar zin in worden behandeld. De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft niet. Iemand kan ook verplicht worden om regelmatig naar een instelling terug te komen.

Wie beslist onvrijwillige opname?

Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft een inbewaringstelling (ibs) af en de rechter een rechterlijke machtiging (rm). Bent u gedwongen opgenomen, dan mag u het ziekenhuis niet meer zonder toestemming verlaten.

Hoe lang mag je onvrijwillige zorg verlenen?

waarom onvrijwillige zorg noodzakelijk en proportioneel is; hoe het toezicht is geregeld tijdens de toepassing ervan; hoe lang de onvrijwillige zorg verleend kan worden (dit is maximaal twee weken).

Welke doelgroepen hebben te maken met onvrijwillige zorg?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Wat valt er onder vrijheidsbeperkende maatregelen?

Dit zijn alle maatregelen die de patiënt en zijn omgeving beschermen. Er zijn veel verschillende manieren om een patiënt in zijn vrijheid te beperken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een bedhek, een bewegingsmelder of een kussen met sensor die een alarm geeft als de patiënt opstaat.

Wie mag onvrijwillige zorg toepassen?

Het toepassen van onvrijwillige zorg wordt door de wetgever niet beschouwd als een voorbehouden handeling. Dit betekent dat onvrijwillige zorg in beginsel door iedereen mag worden toegepast zonder aanvullende voorwaarden.

Wat valt er onder de Wzd?

De Wet zorg en dwang (Wzd) beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen.

Wat zijn alternatieven voor onvrijwillige zorg?

Persoonsgebonden oplossingen. Deze bundel is onder andere bruikbaar in verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen, maar biedt geen kant-en-klare oplossing voor bewoners. Het vinden van een alternatief voor onvrijwillige zorg is maatwerk. De bundel gaat uit van de minst ingrijpende manier.

Wat is ambulante onvrijwillige zorg?

Zorg wordt als onvrijwillig gezien als de cliënt niet heeft ingestemd met zorghandelingen of als de cliënt zich er tegen verzet. Bij wilsbekwame cliënten die er zélf om vragen mogen vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het op slot doen van de deur, wel toegepast worden in de thuissituatie.

Wie geeft toestemming voor onvrijwillige zorg?

Als de Wzd-functionaris een gedragskundige is, dan moet een niet bij de zorg betrokken arts toestemming geven bij een aantal vormen van onvrijwillige zorg: toediening van vocht, voeding, medicatie, medische controles, medische handelingen of therapeutische maatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting ( ...

Wat is onvrijwillige zorg ernstig nadeel?

de veiligheid van de patiënt bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een ander; het gedrag van de patiënt zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept; de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Welke stappen moeten eerst worden gezet voordat onvrijwillige zorg wordt overwogen?

Stappenplan Zorg en dwang
 • Stappenplan voor onvrijwillige zorg. ...
 • Casus-checker. ...
 • Het zorgplan. ...
 • Doorloop het stappenplan. ...
 • Vooraf: onderzoek naar alternatieven. ...
 • Stap 1: Heroverweging. ...
 • Stap 2: Verlenging. ...
 • Stap 3: Tweede verlenging.

Wie geeft een inbewaringstelling af?

Dan is soms een onvrijwillige spoedopname nodig. De burgemeester geeft dan een inbewaringstelling (ibs) af. Hiermee kan de persoon maximaal 3 dagen tegen zijn wil opgenomen worden.

Kan je je zomaar laten opnemen?

Als je zelf de keuze maakt om opgenomen te worden, noemen we dat vrijwillige opname. Als de keuze tegen je wil in wordt gemaakt, spreken we van gedwongen opname. Opname in een ggz-instelling of PAAZ (psychiatrisch afdeling algemeen ziekenhuis) is meestal een vrijwillige keuze.

Hoe lang duurt een psychiatrische opname?

Wie opgenomen wordt, verblijft dag en nacht op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (PAAZ) of in een kliniek. Dat kan een universiteitskliniek zijn of een ggz-instelling. De duur van een opname kan verschillen, variërend van enkele weken tot een jaar, met veel variaties daar tussenin.

Welke 5 stappen staan beschreven in het stappenplan Wzd?

Wet Zorg en Dwang Stappenplan
 • Wet Zorg en Dwang Stappenplan.
 • Stap 1: Kijk naar andere alternatieven.
 • Stap 2: Onvrijwillige zorg opnemen in het zorgplan.
 • Stap 3: Onvrijwillige zorg afbouwen of voortzetten.
 • Onvrijwillige zorg zonder zorgplan.
 • Stappenplan bij sederende of gedrag beïnvloedende medicatie.

Wat valt onder een crisissituatie?

Een algemene definitie van crisis luidt: een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het woord 'crisis' heeft meestal een negatieve lading. Je kunt een crisis echter ook zien als een stap die uiteindelijk weer bijdraagt aan groei.

Wat te doen als iemand niet opgenomen wil worden?

Wanneer kan iemand gedwongen worden opgenomen in een kliniek?
 1. Bij een noodsituatie kan iemand worden opgenomen. ...
 2. Ook moet de verplichte zorg nut hebben. ...
 3. Iemand kan dus tegen zijn of haar zin worden behandeld. ...
 4. Een gedwongen opname is altijd maar een tijdelijke oplossing. ...
 5. Als er nu direct gevaar is, bel dan 112.

Wie regelt een crisisopname?

In een crisissituatie moet de gemeente direct een tijdelijke voorziening regelen, zonder te wachten op de uitkomst van het onderzoek. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Volgende artikel
Hoe lang bloed je bij innesteling?