Wat moet je doen als je kind op school geslagen wordt?

Gevraagd door: Livia Jansdr BA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (33 stemmen)

Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen. Pestweb, hier kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Week tegen pesten, tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Wat te doen bij fysiek geweld op school?

Neem bij twijfel contact op met de politie. Bedreiging: verbaal of non-verbaal dreigen om schade toe te brengen aan mensen of eigendommen. Denk aan het bedreigen van een docent of medeleerling (fysiek of via de sociale media), het dreigen iets kapot te maken of aan het dreigen met een wapen (zie ook wapenbezit).

Hoe kun je pesters aanpakken?

Laat de pester iets goedmaken, vraag dus een inspanning van de dader. Bied duidelijke grenzen: wie te ver gaat, krijgt een duidelijk signaal. Ook voor het veiligheidsgevoel van de groep is dat signaal belangrijk. Zorg dat de pester zijn gedrag zelf in de goede richting kan sturen.

Wat kan je als school doen tegen pesten?

Zoek samen met je kind naar een oplossing. Overleg samen hoe je de school op de hoogte kan brengen. Vooral bij (cyber)pesten kunnen bijstanders een belangrijke inbreng hebben bij het oplossen van pesten. Pesten kan stoppen of afzwakken als andere kinderen het pestgedrag afkeuren of aan iemand van het schoolteam melden.

Wat moet je doen als je kind pest?

Help je kind om het eigen zelfbeeld te versterken. Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden. Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen. Bespreek het ook op school met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn).

'Er werd bij mij thuis geschreeuwd, gedreigd en ook geslagen'

17 gerelateerde vragen gevonden

Waarom gaat een kind pesten?

Inzicht in de beweegredenen van pesters kan helpen om pestgedrag beter te begrijpen, en effectiever aan te pakken. Kinderen of jongeren pesten elkaar bijvoorbeeld om hun sociale positie te verbeteren of te behouden, omdat ze het leuk of spannend vinden, of omdat ze juist zelf gepest worden.

Wat is het pesten?

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand steeds pijn te doen. Dat kan zowel offline als online. Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken: de pester, de gepeste en de omstanders. De pester heeft vaak een sterkere sociale positie dan degene die gepest wordt.

Is pesten een strafbaar feit?

Pesten niet strafbaar

Pesten is in principe niet strafbaar, want in de wet staat de term 'pesten' nergens vermeld.

Waarom 4 stippen tegen pesten?

STIP-IT is een soort van antipestvirus. Hoe meer mensen ze op hun handen hebben, hoe sneller het virus zich verspreidt. Dat geldt dus ook voor ouders! Door als ouder de 4 stippen te plaatsen, geef je aan je kind de boodschap dat jij ook duidelijk kiest tegen pesten.

Hoe leer je pesten?

Help de pester:
  1. Praat met de pester en kijk of je inzicht kunt krijgen in de gedachte achter het pesten. ...
  2. Leg uit hoe een gepest kind zich voelt en welke gevolgen pesten kan hebben. ...
  3. Leg aan het kind uit, dat het pesten moet stoppen en hoe jij daarmee aan de slag gaat.
  4. Licht de ouders van het kind in.

Wat te doen bij agressie autisme?

Laat je kind boos zijn, maar begrens zijn of haar gedrag. Geef hem een kussen. Laat zien dat het goed is dat hij zijn boosheid ontlaadt zonder zichzelf of een ander te slaan. Misschien zijn er ook andere manieren die beter passen bij je kind om zich te ontladen.

Waar kan ik terecht met klachten over school?

Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de schoolleiding. U kunt ook terecht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Hoe bewijs je mishandeling?

U kunt alleen veroordeeld worden voor mishandeling als met bewijs kan worden aangetoond dat u opzettelijk schade, verwondingen of letsel heeft aangebracht aan/bij een persoon. De politie en officier van justitie zullen door middel van onderzoek en verhoor dit bewijs tegen u proberen te verzamelen.

Wat betekent de 4 stippen?

Dit is een actie van het netwerk 'kies kleur tegen pesten'. We doen dit jaar als sportsector massaal mee met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor kinderen en jongeren uit alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand.

Wat doet stip it?

STIP IT - Samen Tegen Iemand Pesten

Op ketnet.be en in de Ketnet-app kunnen ze een Manipest ondertekenen waardoor ze plechtig beloven zich aan vier heel belangrijke afspraken te houden die pesten tegengaan. Als ze dat Manipest ondertekend hebben, mogen ze stippen op hun hand tekenen.

Wat is de afkorting van stip it?

De afkorting 'STIP' kreeg de betekenis 'Samen Tegen Iemand Pesten'. De campagne zet kinderen op laagdrempelige aan om zich te engageren tegen pesten. De vier stippen staan voor vier afspraken: Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.

Welke vormen van pesten is strafbaar?

Wanneer het pesten blijft doorgaan en steeds verdergaat, kan het strafbaar worden. Bijvoorbeeld als je wordt bedreigd of als je wordt geslagen of geschopt. Ook smaad en laster, bijvoorbeeld online, zijn strafbaar. Je kunt hier dus melding of aangifte van doen.

Welke vormen van pesten zijn strafbaar?

Je kunt je dan schuldig maken aan smaad, laster of belediging en dat is strafbaar. Strafbaar is het verder om iemand online te pesten, te stalken (stelselmatig ernstig lastigvallen) en op te lichten (frauderen). Ben jij slachtoffer van (online) pesten? Lees dan hier wat je ertegen kunt doen.

Waarom moet pesten niet strafbaar worden gesteld?

Pesten is niet strafbaar gesteld in Nederland. Dit is alleen anders wanneer het pesten leidt tot strafbare feiten waarvoor wel vervolgd kan worden, zoals bedreiging, discriminatie of belediging. De scholen moeten zich wel inspannen om pesten te gaan en de sociale veiligheid op scholen te verbeteren.

Welke gedragingen vallen onder pesten?

Hieronder vallen alle vormen van verbaal pesten (uitschelden, roddelen, beledigende grapjes of bijnamen etc.), en tevens ander gedrag dat leed bij de ander kan berokkenen zoals indirect dwarsbomen, zwartmaken bij anderen, saboteren, uitsluiten, isoleren of op een andere wijze stigmatiseren.

Waar wordt er gepest?

Zeven procent van de slachtoffers wordt online gepest en voor de rest gebeurt het gewoon op het schoolplein of in de klas. Op de middelbare school is ruim negentien procent van de gepeste leerlingen slachtoffer van cyberpesten.

Wat zijn kenmerken van pesten?

Op school:
  • mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen.
  • schoolprestaties gaan achteruit.
  • vermijdt de speelplaats of blijft dicht bij de leraar tijdens pauzes.
  • ziet er ongelukkig, gestrest, depressief uit.
  • klaagt over buikpijn, hoofdpijn.
  • heeft misschien niet één goede vriend.

Wat is de oorzaak van pesten?

Oorzaken van pesten

Concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustratie af te reageren. De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. Dan probeert hij of zij de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten.

Wat drijft een pester?

Pesten drijft slachtoffers tot wanhoop. Ze voelen zich eenzaam en bang. Ze leven in een continue nachtmerrie. Ingrijpen is dus belangrijk.

Waarom is pesten goed?

"Ze willen meer status, meer populariteit en andere sociale voordelen. Ze merken ook dat pesten effectief is. Je kan écht je macht verhogen door anderen te pesten. Net daarom houden veel pesters hun gedrag zo lang vol.

Volgende artikel
Wat heeft een kind van 3 nodig?