How to Spot a Language Delay | Could It Be Autism?

Wat is een signaal dat een kind een taalachterstand heeft?

Gevraagd door: ds. Mathijs Strik  |  Laatste update: 8 maart 2024
Score: 4.4/5 (3 stemmen)

Kenmerken van TOS Het kind lijkt niet te luisteren. Het kind praat (nog) niet of weinig. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt.

Heeft mijn kind een taalachterstand?

Er is (te) weinig taalaanbod. Kinderen ontwikkelen taal doordat ze het veel in hun omgeving horen. Er wordt tegen hen gepraat en ze horen hoe anderen tegen elkaar praten. Wanneer je kind niet of minder wordt gestimuleerd om taal te gebruiken, zowel direct als indirect, dan kan hij een taalachterstand oplopen.

Welke 4 spraakstoornissen zijn er?

De wijze van diagnose van een spraakstoornis hangt af van het type spraakstoornis (stotteren, dysarthrie, verbale ontwikkelingsdyspraxie, verbale apraxie, stemstoornissen ...).

Welke gevolgen kan het hebben als een kind niet goed kan praten?

Problemen met praten kunnen grote gevolgen hebben als ze niet worden onderkend. Als je bepaalde dingen niet goed begrijpt of niet goed duidelijk kunt maken, kan dat leiden tot misverstanden in de communicatie. Die frustraties worden soms vertaald in agressief of juist teruggetrokken gedrag.

Waar heeft een kind met TOS last van?

om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Ze hebben moeite met praten, het maken van zinnen en het leren van woorden. En ze vinden het lastig om verbale informatie te verwerken.

15 gerelateerde vragen gevonden

Hoe praat een kind met TOS?

Kinderen met TOS praten soms niet of weinig. Ze kunnen ook klanken omwisselen ('titter' in plaats van 'kikker') of klanken weglaten ('teevisie' in plaats van 'televisie'). Soms hebben kinderen moeite om op een woord te komen, kennen ze weinig woorden of zijn ze niet goed verstaanbaar.

Wat is het verschil tussen TOS en autisme?

Deze twee neurobiologische stoornissen hebben veelal dezelfde symptomen en komen vaak comorbide voor. Ondanks vele overeenkomsten (zie verder), zijn er duidelijke verschillen tussen beide stoornissen. Kinderen met een TOS laten bijvoorbeeld nooit repeterend of compulsief gedrag zien, terwijl dit kenmerkend is voor ASS.

Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis?

De signalen van TOS; je kan dit herkennen aan onder andere de volgende punten:
 • Het kind spreekt in korte, onlogische zinnen.
 • Het kind is slecht verstaanbaar.
 • Het kind is stil en praat weinig.
 • Het kind kan zich slecht concentreren.
 • Het kind begrijpt anderen vaak niet.
 • Het kind lijkt soms niet te luisteren.

Hoe merk je dat je kind niet goed hoort?

Signalen van slechthorendheid

Het kind reageert niet, vooral als er geen oogcontact is. Het kind zet de televisie of muziek hard. Het kind heeft een vertraagde taal- of spraakontwikkeling. Het kind reageert net iets later (kijkt eerst naar de anderen).

Welke leeftijd begint een kind met autisme te praten?

Een 3-jarige kan ook een gesprekje voeren. Het kind noemt zichzelf 'ik' en maakt zinnen van drie tot vier woorden. Het gebruikt taal niet alleen om dingen te benoemen, maar ook om ideeën en gevoelens te beschrijven.

Heeft mijn kind logopedie nodig?

Als je merkt dat je kind door zijn of haar omgeving niet goed verstaanbaar is doordat het bijvoorbeeld met 3 jaar nog 'toel' zegt tegen 'stoel' en nog meer klanken verwisselt of vervangt door andere spraakklanken, dan is het raadzaam om advies te vragen bij de logopedist.

Heeft mijn kind een TOS?

Kenmerken van TOS

Het kind lijkt niet te luisteren. Het kind praat (nog) niet of weinig. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt.

Wat is TOS bij een kind?

Er zijn kinderen waarbij de taalontwikkeling niet zo gemakkelijk gaat. Deze kinderen vinden het moeilijk om taal te begrijpen. Of ze hebben moeite met praten. Bij deze kinderen werkt taal in de hersenen minder goed, zij hebben een taalontwikkelingsstoornis.

Wat zijn de oorzaken van een taalachterstand?

Een vertraagde taalontwikkeling kan worden veroorzaakt door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving, bijvoorbeeld omdat er weinig gepraat wordt tegen en met het kind. Met de juiste hulp kunnen kinderen hun taalachterstand vaak vanzelf weer inhalen.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te praten?

Je kan de taalontwikkeling van je kind op verschillende manieren stimuleren. Een liedje zingen voor je kind, gezellig een boek lezen, een verhaal vertellen of samen spelen zijn allemaal leuke manieren om samen met je kind bezig te zijn met taal!

Wat is het verschil tussen TOS en een taalachterstand?

Een taalachterstand kan ontstaan als een kind de moedertaal weinig hoort of spreekt of middenoorproblemen heeft. Door meer taal aan te bieden, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij TOS is er meer aan de hand; er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren.

Hoe hoort een kind van 3 te praten?

Rond de derde verjaardag maakt een kind zinnetjes van minimaal drie tot vijf woorden; ook gebruikt het soms al moeilijke woorden. Door te luisteren leren kinderen zinnen begrijpen en daardoor ook zelf zinnen te vormen. Ook ontdekken zij vaste patronen in de taal en nemen deze over (sok wordt sokken, ik loop/wij lopen).

Waarom wil mijn kind niet praten?

Elk kind ontwikkelt zich in z'n eigen tempo. Het kan echter zijn dat er een oorzaak is waarom het leren spreken moeizaam gaat. Mogelijke redenen kunnen zijn: een gehoorprobleem, een oorontsteking, een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld autisme) of een te klein aanbod van taal.

Wat als een kind van 3 nog niet praat?

Als jouw kind van 2 of 3 jaar nog niet praat, dan kun je jouw zorgen uitspreken op het consultatiebureau. Zij kunnen het dan samen met jou in de gaten houden. Bij elke afspraak zal aan je gevraagd worden welke woordjes je kind zegt en wat je kind al begrijpt.

Welke leeftijd taalontwikkeling?

Als een kind bijna een jaar is, verschijnen vaak de eerste woordjes. De verschillen tussen kinderen zijn echter zeer groot: zo zijn er kinderen die hun eerste woord al laten horen als ze 8 maanden zijn, maar er zijn ook kinderen bij wie dat pas op de leeftijd van 18 maanden gebeurt.

Welke school kind met TOS?

Speciale school in een reguliere school

Dit heet een school-in-school. De leerling krijgt het speciale onderwijs dat hij of zij nodig heeft, samen met andere leerlingen die TOS of gehoorverlies hebben, maar heeft ook contact met het reguliere onderwijs.

Welke leeftijd diagnose TOS?

De diagnose TOS kan worden gesteld bij kinderen vanaf drie jaar.

Wat zijn de kenmerken van een kind met autisme?

De meest voorkomende signalen van autisme zijn:
 • moeite in de omgang met anderen.
 • een beperkte interesse in de omgeving.
 • moeilijk met veranderingen kunnen omgaan.
 • sterk vasthouden aan regels.
 • opvallende over- of ongevoeligheid voor bepaalde prikkels.

Wat is typisch voor autisme?

Problemen in de sociale interactie (contactstoornis)
 • Moeite met sociaal of persoonlijk contact. ...
 • Moeite om te begrijpen wat een ander van jou verwacht.
 • Het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen.
 • Weinig aandacht voor de ander. ...
 • Geen oogcontact maken, dus langs iemand heen kijken.

Welk gedrag hoort bij autisme?

Omgaan met anderen

Het niet goed kunnen aanvoelen van anderen. Moeite om gesprekken te voeren en ze opgang te houden. Moeite om je iets te verbeelden. Meegaan in fantasiespelen vind je lastig.