School vs Homeschool: Which Student Does Better?

Welke leerlingen volgen thuisonderwijs?

Gevraagd door: Guusje Wijland MA  |  Laatste update: 8 maart 2024
Score: 4.1/5 (64 stemmen)

In drie uitzonderingsgevallen mag er thuisonderwijs gegeven worden: De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden; De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging; De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Kan iedereen thuisonderwijs geven?

Iedere ouder die zichzelf daarvoor geschikt acht, en tijd noch moeite wil besparen, kan daarom thuisonderwijs geven. Er is geen bijzondere kennis, opleiding of opleidingsniveau voor nodig. Onder de huidige wet moet er wel sprake zijn van vrijstelling van de leerplicht (richtingsbezwaar).

Hoe krijg je thuisonderwijs?

Thuisonderwijs is geen bij wet erkende vorm van onderwijs. In Nederland kennen we alleen onderwijs op of door een school. Er zijn daarom weinig mogelijkheden voor ouders om hun kind thuisonderwijs te bieden. Alleen als ouders en/of kinderen vrijgesteld zijn van de leerplicht, kunnen ze voor thuisonderwijs kiezen.

Waarom kiezen voor thuisonderwijs?

De voordelen van Thuisonderwijs

Je kunt zelf het leertempo bepalen; helemaal toegespitst op de capaciteiten van je kind. Eigen controle over het curriculum; je kunt binnen de afgebakende richtlijnen zelf besluiten welk leerplan je jouw kind wilt aanbieden. Het laat je kind zien dat leren leuk is.

Wat zijn de nadelen van thuisonderwijs?

Wat zijn nadelen van thuisonderwijs?
 1. Inkomstenderving. ...
 2. 24/7 samen. ...
 3. Oefening in geduld. ...
 4. Verantwoordelijkheidsgevoel. ...
 5. Kritiek uit de omgeving. ...
 6. Vragen uit de omgeving. ...
 7. Kosten materialen en uitstapjes. ...
 8. Minder gedwongen sociale interactie.

30 gerelateerde vragen gevonden

Kan je zomaar thuisonderwijs geven?

In drie uitzonderingsgevallen mag er thuisonderwijs gegeven worden: De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden; De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging; De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Is er controle op thuisonderwijs?

Er komt géén toezicht op ouders die thuisonderwijs geven. Als ouders in gebreke blijven, grijpt de Raad voor de Kinderbescherming in. Dat kan op basis van artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek, dat ouders verplichtingen oplegt op het vlak van verzorging en opvoeding.

Is thuisonderwijs beter?

Thuisonderwijs geeft je de kans om veel meer gekoesterde tijd met je kleintjes door te brengen. Je kunt ze zien leren, hun vaardigheden, interesses en persoonlijkheden ontwikkelen. Er is niemand anders die de kinderen beter liefheeft, begrijpt en ondersteunt dan hun moeder.

Waar is thuisonderwijs toegestaan?

Maar ook tegenwoordig zijn er landen waar thuisonderwijs wettelijk toegestaan is. De bekendste daarvan zijn Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. In sommige andere landen is thuisonderwijs echter te allen tijde verboden.

Kan je zonder diploma lesgeven?

Zeker! Je kunt leraar worden zonder dat je hier een diploma voor hebt. Je kunt namelijk voor een bepaalde duur gastlessen geven of specifiek vakinhoudelijke lessen verzorgen. Daarbij is lesgeven met een aanstelling wanneer je de correcte vooropleiding hebt en als ervaren zij-instromer ook mogelijk.

Kan ik mijn kind thuis houden van school?

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.

Is je kind verplicht naar school te gaan?

Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Waar kijkt de Onderwijsinspectie naar?

De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben.

Wat is het verschil tussen schoolplicht en leerplicht?

Leerplicht wil niet zeggen dat je verplicht bent om naar school te gaan. Wie ingeschreven is in een school, heeft wél schoolplicht. Je bent dan verplicht om het schoolreglement te volgen en je mag niet afwezig zijn zonder geldige reden.

Hoe duur is thuis school?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Hoe krijg je vrijstelling van leerplicht?

Dit zijn enkele situaties waarin u vrijstelling kunt aanvragen:
 • Uw kind is ernstig ziek. ...
 • De school in uw buurt heeft niet uw geloof. ...
 • Uw kind staat in Nederland ingeschreven, maar gaat in het buitenland naar school.
 • U heeft een rondreizend beroep, bijvoorbeeld als circusartiest.

Hoe lang heeft een ziek kind recht op thuisonderwijs?

Langdurig zieke kinderen

Je kind blijft het recht op onderwijs aan huis behouden wanneer het opnieuw ziek wordt binnen 3 maanden na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis of bij verlenging van de ziekteperiode. Zodra je kind minstens halftijds weer naar school kan, stopt het recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Wat houdt thuisonderwijs in?

Thuisonderwijs is een bijzondere onderwijsvorm waarbij ouders (of verzorgers) weloverwogen de keuze maken het onderwijs aan hun kinderen zelf op zich te nemen en niet aan een school te delegeren. Ouders creëren een inspirerende en sociale leeromgeving, waarbinnen individueel maatwerk vooropstaat.

Wat gebeurt er als je kind niet naar school gaat?

Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Samen met de leerling, school en ouders probeert de ambtenaar ervoor te zorgen dat uw kind weer terug gaat naar school.

Hoeveel procent van de kinderen gaat niet naar school?

Sinds het schooljaar 2017/2018 stijgt het aantal weer geleidelijk. In 2013/2014 stonden 6.714 kinderen en jongeren niet op een school ingeschreven. In 2017/2018 is dit aantal gedaald naar 4.515. In 2019/2020 en 2020/2021 is het aantal met circa 1.000 kinderen en jongeren gestegen naar circa 5.000.

Hoe vaak komt de Onderwijsinspectie langs?

Iedere 4 jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur. De inspectie onderzoekt het bestuur en beoordeelt het bestuur in ieder geval op de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De scholen van het bestuur waar risico's zijn, worden altijd onderzocht met een kwaliteitsonderzoek.

Hoe duur is een particuliere school?

Een privéschool wordt niet betaald door de overheid, maar door ouders zelf. De tarieven van privéscholen liggen tussen de 13.000 en 20.000 euro per schooljaar. Er bestaan in Nederland verschillende categorieën privéscholen.

Kan ik online school volgen?

Ja, dat kan.

Je hebt leerplicht, maar geen schoolplicht. Er zijn jongeren die thuis les krijgen en aan de leerplicht voldoen.

Wat kan een leerplichtambtenaar doen?

Een leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:
 • Ouders en leerlingen informeren. De leerplichtambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. ...
 • Achterliggende problemen onderzoeken. ...
 • Proces-verbaal opmaken.