Verschil co-ouderschap en omgangsregeling

Wat als moeder omgangsregeling niet nakomt?

Gevraagd door: dr.h.c. Johanna Mallien  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (21 stemmen)

Wanneer een ouder de omgangsregeling niet nakomt kan een ouder met gezag aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het gezag. Onttrekking aan het ouderlijk gezag is strafbaar op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht. Een aantal uitspraken van de Hoge Raad verduidelijken het begrip 'onttrekken'.

Kan een moeder een kind weghouden van zijn vader?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Wat te doen als ouder zich niet aan ouderschapsplan houdt?

Niet nakomen van het ouderschapsplan

Indien een gesprek niet het gewenst resultaat geeft of niet mogelijk blijkt te zijn, dan kunt u de hulp van een familierechtadvocaat inschakelen. Een advocaat kan u adviseren over de mogelijkheden en indien nodig de kwestie voorleggen aan de rechter.

Wat te doen als moeder kind niet meegeeft?

Sancties op het niet nakomen van de omgangsregeling

Zo kan de rechter bepalen dat de moeder een dwangsom moet betalen als zij de kinderen opnieuw niet aan de vader meegeeft. Ook kan de rechter bepalen dat lijfsdwang wordt toegepast als moeder blijft weigeren de omgangsregeling na te komen.

Wat als vader kind niet terugbrengt?

Als uw ex-partner niet of slecht medewerking verleent aan de omgangsregeling volgens het ouderschapsplan plan dan is hij/zij in strijd met de wet. In artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht is het onttrekken aan het gezag namelijk strafbaar gesteld.

19 gerelateerde vragen gevonden

Wat als vader omgangsregeling niet nakomt?

Wanneer een ouder de omgangsregeling niet nakomt kan een ouder met gezag aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het gezag. Onttrekking aan het ouderlijk gezag is strafbaar op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht. Een aantal uitspraken van de Hoge Raad verduidelijken het begrip 'onttrekken'.

Wat betekent onttrekking ouderlijk gezag?

Aangifte doen van kinderontvoering

Als uw kind zonder uw toestemming door de andere ouder is meegenomen naar het buitenland, kan er sprake zijn van een internationale kinderontvoering. Dit is in Nederland een strafbaar feit. We spreken dan van een onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Is Ouderverstoting strafbaar?

Strafrechtelijk vervolgen van ouderverstoting

Het onttrekken aan het ouderlijk gezag is strafbaar volgens artikel 279 van het wetboek van strafrecht. Steeds meer mensen, instanties en wetenschappers benoemen ouderverstoting daarnaast als een schrijnend en aanhoudend probleem.

Wat mag een ouder zonder gezag?

De ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage of afschrift, maar enkel recht op informatie op basis van het dossier. Die informatie mag mondeling en/of op schrift worden verstrekt. Verder mag de ouder zonder gezag geen informatie ontvangen die de ouder met gezag ook niet mag ontvangen.

Is een ouderschapsplan bindend?

Als beide ouders het ouderschapsplan hebben ondertekend, dan is het ouderschapsplan bindend. Het is een overeenkomst waar beide ouders zich in principe aan moeten houden. Dit betekent dus dat de afspraken nagekomen dienen te worden.

Wat als EOT niet nageleefd wordt?

Wordt een rechterlijke uitspraak inzake verblijf of contact niet nageleefd of wordt de regeling uit de EOT-overeenkomst overtreden, dan kan de familierechtbank nieuwe beslissingen nemen met betrekking tot het ouderlijk gezag of de huisvesting (bedoeld wordt: het verblijf) van het kind.

Kan een ouderschapsplan eenzijdig gewijzigd worden?

Een ouderschapsplan opstellen is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Nadat een ouderschapsplan is opgesteld en ondertekend, kan na verloop van tijd de wens of noodzaak ontstaan om het ouderschapsplan te wijzigen. Een ouderschapsplan kan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd.

Kan vader kind opeisen?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat is een minimale omgangsregeling?

Een minimum omgangsregeling staat niet in de wet en bestaat dus eigenlijk niet. Wel hebben beide ouders het recht en zelfs de verplichting tot omgang met hun kind. Afhankelijk van de situatie wordt er een omgangsregeling vastgesteld, waarbij er in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van jouw kind.

Heeft een vader altijd recht op co-ouderschap?

Het antwoord is JA! Vaders hebben altijd recht op co-ouderschap. De wet is heel duidelijk: de vader heeft recht op een gelijkwaardige zorgregeling (co-ouderschap). Het is in de wet zo geregeld dat gescheiden ouders elkaar in staat moeten stellen om voor de kinderen te zorgen.

Wat doet rechter bij ouderverstoting?

Het advies van de raad heeft globaal 3 mogelijke uitkomsten: De raad adviseert een ondertoezichtstelling gevolgd door (gedwongen) hulpverlening (en verdere analyse van de situatie). De raad adviseert berusting in de situatie om het kind (en de situatie) rust te geven.

Wat kun je doen bij ouderverstoting?

Je kunt hiervoor terecht bij jeugdzorg, maar ook het inschakelen van een goede mediator met de juiste specialiteit kan helpen om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Gaat het om een ernstige vorm van ouderverstoting, dan is er geen contact meer tussen het kind en één van de ouders.

Kan je aangifte doen tegen je vader?

Nee, het strafrecht is (nog) niet toegerust om om te gaan met oudervervreemding en ouderverstoting. Binnen het huidige kader is het onwaarschijnlijk dat er een aangifte wordt opgenomen, laat staan dat deze tot vervolging leidt.

Kan mijn kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Hoeveel kinderen onterecht uit huis geplaatst?

Tussen 2015 en 2020 zijn 1115 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dat in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid.

Wat is een VOTS?

Er bestaat ook een VOTS (naast de OTS) en VOTS staat voor voorlopige ondertoezichtstelling. Deze maatregel duurt maximaal drie maanden.De rechter kan een VOTS uitspreken nog voordat de betrokkenen op een zitting door de rechter worden gehoord.

Hoe zet je iemand uit de ouderlijke macht?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Welke straf staat er op kinderontvoering?

Opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving: 8 jaar; ~ met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg: 9 jaar; ~ met de dood tot gevolg: 12 jaar; ~ met terroristisch oogmerk: 30 jaar.

Kan een rechter omgang verplichten?

In principe heeft elke (gescheiden) ouder recht op omgang met zijn kind. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een rechter in het belang van het kind bepalen dat een van de ouders geen omgang met zijn kinderen mag hebben.

Volgende artikel
Welke sectoren kinderarbeid?