Notaristip: wat betekent "vruchtgebruik" en "blote eigendom" bij een erfenis?

Kan een biologisch kind erven?

Gevraagd door: bc. Suze Geerman PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (20 stemmen)

Een biologische kind, buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, en niet erkend door de vader, zou dan ook mede-erfgenaam kunnen zijn. Het kind erft voort een gelijk deel, als ware het een wel erkend kind.

Hebben niet erkende kinderen recht op erfenis?

Een buitenechtelijk of een niet-erkend kind is geen erfgenaam en zal om die reden niets erven. Dit kind kan alleen meedelen in de erfenis als het een verzoekschrift bij de rechtbank indient om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen. Dan wordt het kind vanaf de geboorte alsnog een afstammeling van de erflater.

Wat is een natuurlijk niet erkend kind?

Een niet-erkend kind is niet erkend door de vader. Ook juridisch gezien is het dan geen kind van de vader. Dit heeft tot gevolg dat het kind in beginsel geen recht heeft op de erfenis van vader. Het is wel een natuurlijk kind van de vader.

Kan een ongeboren kind erven?

Ongeboren kinderen

Om te kunnen erven moet je levend of levensvatbaar zijn. Ook een ongeboren kind wordt al gezien als erfgenaam. Als een vrouw zwanger is op het moment dat haar echtgenoot / partner komt te overlijden, dan wordt het ongeboren kind ook al als erfgenaam in de verdeling opgenomen.

Wat gebeurt er als je je kind niet erkend?

Wenst de vader het kind niet te erkennen, dan kan de moeder een procedure starten tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dit komt vaak aan de orde in het kader van een eventuele alimentatieplicht.

45 gerelateerde vragen gevonden

Is een erkenning verplicht?

Is erkenning verplicht

Ook bent u als opdrachtgever niet verplicht te kiezen voor een bedrijf met een erkenning of certificering. Maar, als u kiest voor een erkend of gecertificeerd bedrijf wilt u wel weten welke erkenning of certificering dan voor u van belang is.

Is het verplicht om je kind te erkennen?

Verplicht tot erkennen kind? De vader kan door de moeder niet verplicht worden het kind te erkennen. Wel kan zij gerechtelijk laten vaststellen wie de verwekker is, aan de hand van DNA test. De rechter kan een DNA test bevelen, in het belang van het kind.

Wie erft als broer overlijdt?

Heeft je broer of zus een partner en/of kinderen, dan erven de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Kleinkinderen erven als moeder of vader al is overleden. De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder.

Kan een ongeboren kind erfgenaam zijn Licht je antwoord toe?

Je kunt alleen erven als je op het moment van het overlijden van de erflater bestaat. Een ongeboren kind kan in beginsel dus niet erven. Daarop wordt wel een uitzondering gemaakt als het kind levend ter wereld komt en erven in zijn/haar belang wordt geacht (bijvoorbeeld als de nalatenschap positief is).

Wat is een aangetrouwd kind?

, door trouwen in de familie gekomen.

Hoe kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Indien u aanspraak wilt maken op uw legitieme portie, dient u dit te doen binnen een door een belanghebbende gestelde termijn of uiterlijk binnen vijf jaar na de dag van het overlijden van de erflater (overledene). Is er sprake van een langstlevende echtgenoot van de erflater dan kan een andere termijn gelden.

Hoe weet ik of ik erkend ben?

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

Welke personen uit het recht kunnen erfgenamen zijn?

Erfgenamen kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, kennissen of een goed doel. De overleden persoon kan in het testament ook wettelijke erfgenamen hebben onterfd. Onterfde kinderen houden wel recht op hun legitieme portie. Dit is een geldbedrag dat zij zelf moeten opvragen.

Hoeveel procent van de kinderen zijn buitenechtelijk?

Alles bij elkaar bleek het percentage buitenechtelijke kinderen vrij laag: 1,6 procent per generatie. Dat impliceert echter alsnog dat er tegenwoordig enorm veel mensen zijn met een andere biologische vader dan ze denken.

Wat is een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?

Bijvoorbeeld als de biologische vader het kind niet wil erkennen? Dan kunt u of uw kind aan de rechter vragen om het vaderschap vast te stellen. Dit heet gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De rechter kan ook het moederschap vaststellen van een vrouwelijke partner.

Kan een getrouwde man een buitenechtelijk kind erkennen?

Vanaf 1 april 2014 zal de wet met betrekking tot de erkenning van een kind door een getrouwde man wijzigen. Op dit moment bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat de erkenning door een man die getrouwd is met een ander dan de moeder, nietig is.

Wie erft broer of ouders?

Wie erft dan? De ouders hebben elk recht op 1/4de van de nalatenschap. Indien ze beiden nog leven, dan krijgen de broers of zussen (als de overledene een broer of een zus nalaat) dus de helft. Indien één ouder reeds is overleden, krijgen de broers en zussen 3/4de.

Hoeveel dagen verlof bij overlijden broer?

van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van ...

Wat kan een vader zonder erkenning?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Kan je vaderschap weigeren?

Je kan er voor kiezen om zijn vaderschap niet te laten erkennen. Jij moet een document ondertekenen om hem toelating te geven tot erkenning van vaderschap. Deze weigering van jouw kant kan hij wel teniet doen door naar de familierechter te stappen. De rechter kan een DNA-test via bloedname bij je kindje afdwingen.

Kan een vader zijn kind niet erkennen?

Iemand kan niet worden gedwongen om een kind te erkennen, wel kan worden vastgesteld wie de vader van het kind is. Dit gebeurt via een gerechtelijke vaststelling tot vaderschap. De moeder kan tot vijf jaar na geboorte van het kind een verzoek tot gerechtelijke vaststelling tot vaderschap indienen bij de rechtbank.

Waarom is erkenning belangrijk?

Stimulerend en verzoenend. Erkenning kan ons enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert ons om ons best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan: na een compliment van de baas hebben we meteen meer zin in ons werk. Het werkt bovendien verzoenend en laat ons meer oog hebben voor een ander.

Wat als vader kind erkent?

Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Maar na de erkenning heeft de vader geen gezag over het kind. De moeder blijft dus ook na de erkenning volledig belast met het ouderlijk gezag.

Kan je een DNA test verplichten?

Veroordeelden voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan moeten verplicht DNA afstaan. Het DNA wordt opgeslagen in een DNA-databank. Dat maakt het makkelijker om veelplegers (recidivisten) op te sporen en te veroordelen.

Volgende artikel
Hoeveel slaapplekken kinderopvang?