Moet ik naast alimentatie ook andere kosten betalen?

Welke kosten vallen onder de onderhoudsplicht?

Gevraagd door: ir. Iris Lansink D  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (26 stemmen)

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat valt er onder de onderhoudsplicht?

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie.

Welke kosten vallen onder onderhoudsgeld?

Ouders hebben ten opzichte van hun kinderen een onderhoudsplicht. Dit betekent dat iedere ouder moet instaan voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en ontplooiing van zijn kinderen.

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

Buitengewone kosten

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van een beugel, een bril, studiekosten of rijlessen. Maken jullie hier geen aparte afspraken over, dan vallen ook deze kosten gewoon onder de alimentatie. Deze worden dus betaald door de verzorgende ouder.

Welke kosten moeten ouders betalen?

Beide ouders hebben een onderhoudsplicht. Artikel 203, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

34 gerelateerde vragen gevonden

Hoe wordt onderhoudsplicht berekend?

Basis bedrag bepalen voor het berekenen van het onderhoudsgeld. Het totale bedrag dat je in rekening brengt om de maandelijkse alimentatie te begroten is het bedrag dat samengesteld is uit alle vaste maandelijkse kosten, zowel de verblijfsgebonden kosten als de niet-verblijfsgebonden kosten.

Wat is onderhoudsgeld kind?

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding.

Wat valt er niet onder alimentatie?

Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken.

Wat houden buitengewone kosten in?

Deze buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten, die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden. Denk hierbij aan de kosten voor een medische ingreep, een buitenlandse studiereis of de aankoop van gespecialiseerd studiemateriaal.

Wat zijn uitzonderlijke kosten?

De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind, terwijl onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het ...

Hoeveel bedraagt de onderhoudsplicht?

Er is geen onderhoudsplicht wanneer het jaarlijks netto belastbaar (gezins)inkomen lager is dan 25.284,89 euro, nog te verhogen met 3.539,89 euro per persoon fiscaal ten laste (cijfers maart 2022).

Welke onderhoudsgelden zijn aftrekbaar?

Dat onderhoudsgeld kan het gevolg zijn van een beslissing van een Rechter of een akkoord tussen de onderhoudsplichtige en de onderhoudsgerechtigde. Dus: de onderhoudsgelden die u als gescheiden ouder betaalt voor uw kind(eren), evenals voor uw (ex-)echtgeno(o)t(e) zijn fiscaal aftrekbaar.

Is onderhoudsplicht fiscaal aftrekbaar?

Is het onderhoudsgeld dat ik stort aan mijn ouders aftrekbaar? Ja. De wet bepaalt niet enkel een onderhoudsverplichting voor ouders tegenover hun kinderen, maar ook tussen echtgenoten en voor kinderen tegenover hun ouders.

Is onderhoudsplicht verplicht?

Volgens artikel 205 van ons burgerlijk wetboek blijven kinderen, ook indien zij gehuwd zijn, levensonderhoud verschuldigd aan hun ouders en eventuele grootouders. Ook schoonzonen en schoondochters zijn in principe onderhoudsplichtig ten aanzien van hun behoeftige schoonouders.

Wat zijn onderhoudsverplichtingen?

Als je gaat scheiden hoef je je niet meer aan de wettelijke regels van het huwelijk te houden. Er is echter één uitzondering: de onderhoudsverplichting. Ook al ben je gescheiden, je blijft verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dat noem je een alimentatieplicht.

Hoe lang moet je onderhoudsgeld betalen?

Hoe lang moet ik alimentatie betalen? De onderhoudsbijdrage die ouders voor hun kind betalen blijft verschuldigd totdat het kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien dmv een eigen inkomen.

Is kinderalimentatie ook voor schoolkosten?

De hoofdregel is dat kinderalimentatie in principe een all-in bedrag is, dat betekent dat de verzorgende ouder daarvan in beginsel alle kosten van het minderjarige kind dient te dragen, dus inclusief schoolkosten.

Wat is het verschil tussen onderhoudsgeld en alimentatie?

Alimentatie wordt in ons land ook 'onderhoudsgeld' genoemd. Het komt erop neer dat u na de scheiding nog verplicht bent om financieel voor de kinderen te zorgen. Volgens de wet moeten beide ouders bijdragen aan de kosten van opvoeding, opleiding en huisvesting. In dit geval spreken we van kinderalimentatie.

Welke kosten worden gedekt door kinderalimentatie?

Dit betekent dat alle kosten van de kinderalimentatie moeten worden betaald. Het gaat bijvoorbeeld om eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, sport en muziekles. Het is dus de bedoeling dat de alimentatie alle kosten dekt en er geen bijkomende kosten meer zijn voor de alimentatieplichtige ouder.

Wat is een normaal bedrag aan alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Hoe lang ben je financieel verantwoordelijk voor je ex?

Onderhoudsplicht na scheiding

Heeft uw ex geen of niet genoeg geld om van te leven, maar u wel? Dan moet u partneralimentatie betalen. De rechtbank bepaalt hoeveel dit is. Deze verplichting stopt na maximaal 12 jaar.

Kan je alimentatie zelf bepalen?

Veel mensen denken dat het de rechter is die de hoogte van de alimentatie bepaalt. Dat is niet altijd zo. Zo lang je samen tot overeenstemming kunt komen over een redelijk alimentatiebedrag, mogen jullie het zélf bepalen. Het bedrag moet wel redelijk zijn, gegeven jullie financiele situatie.

Is de vader verplicht alimentatie te betalen?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Wat telt mee voor kinderalimentatie?

De behoefte is ongeveer 60% van het netto besteedbare gezinsinkomen tijdens het huwelijk. De draagkracht is het actuele inkomen van degene die alimentatie moet betalen minus de noodzakelijke onderhoudskosten. Het alimentatiebedrag kan nooit hoger zijn dan de draagkracht.

Heb ik recht op onderhoudsgeld?

Zelfs wanneer de echtscheiding op eenzijdig verzoek en dus uitgaande van een huwelijkspartner wordt uitgesproken, is er recht op uitkering tot levensonderhoud in hoofde van beide echtgenoten. Het feit eenzijdig een echtscheiding aan te vragen doet dus het recht op persoonlijk onderhoudsgeld niet te verliezen.

Vorige artikel
Hoe vervoeg je Essen?