Animatie over gedragsstoornissen

Welke gedragsstoornissen zijn er kind?

Gevraagd door: Cornelis Geertsen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (4 stemmen)

De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder). Een gedragsstoornis moet niet worden verward met een ontwikkelingsstoornis. Dan verschilt de ontwikkeling van een kind overduidelijk van die van andere kinderen én er zijn gedragsproblemen.

Wat valt er onder gedragsstoornis?

Een heldere definitie van een gedragsstoornis is moeilijk. We kunnen het omschrijven als repetitief, uitdagend, antisociaal of agressief gedrag dat niet beantwoordt aan de sociale verwachtingen voor de leeftijd, en dus niet sociaal aanvaard wordt door de omgeving en/of de maatschappij.

Wat is ODD bij kind?

ODD en CD vallen onder de zogenaamde agressieve gedragsstoornissen. Kinderen met ODD (opstandig gedrag) zijn met regelmaat ongehoorzaam, driftig, zoeken ruzie en zijn snel gefrustreerd. Kinderen met CD (normoverschrijdend gedrag), pesten, bedreigen en intimideren en hebben een gebrek aan respect voor anderen.

Wat is CD bij kind?

Kinderen met een anti-sociale gedragsstoornis vertonen gedrag wat niet acceptabel is voor iedereen in hun omgeving. Deze stoornis wordt ook wel afgekort tot CD. Deze is weer afgeleid van de Engelse term Conduct Disorder.

Welke twee groepen gedragsstoornissen zijn er?

Twee soorten gedragsstoornissen
 • oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (odd, oppositional defiant disorder)
 • normoverschrijdend-gedragsstoornis (cd, conduct disorder)

32 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de meest voorkomende gedragsstoornissen?

De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder). Een gedragsstoornis moet niet worden verward met een ontwikkelingsstoornis. Dan verschilt de ontwikkeling van een kind overduidelijk van die van andere kinderen én er zijn gedragsproblemen.

Heeft mijn kind een gedragsstoornis?

Als je een gedragsprobleem hebt, dan kun je je herkennen in deze kenmerken: Ik ben vaak driftig en maak vaak ruzie. Mijn omgeving heeft last van mijn boosheid. Ik houd me niet aan regels van mijn ouders of op school.

Welke kenmerken horen bij ODD?

Typische ODD kenmerken zijn o.a.:
 • Anderen opzettelijk irriteren.
 • Vaak boos en ontevreden zijn.
 • Geregeld ruzie maken met volwassenen/gezagsfiguren.
 • Zich verzetten tegen verzoeken en/of regels van gezagsfiguren.
 • Anderen de schuld geven van zijn/haar fouten of wangedrag.
 • Lichtgeraakt zijn of zich snel ergens aan ergeren.

Hoe weet je of je kind ADD heeft?

ADD kenmerken
 • bent snel afgeleid.
 • hebt moeite met het afmaken van dingen.
 • gaat heel makkelijk over van de ene op de andere activiteit.
 • hebt geen overzicht over hoofd- en bijzaken.
 • kunt slecht plannen, organiseren en kiezen.
 • kunt niet lang lezen.
 • kunt alleen op iets concentreren als je het onderwerp erg interessant vindt.

Welke leeftijd ODD?

De eerste symptomen van ODD ontstaan meestal vanaf het vierde levensjaar. Soms zelfs al daarvoor. ODD komt twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Bij meisjes verloopt het agressieve gedrag veel subtieler zodat minder snel de diagnose ODD gesteld wordt.

Wat voor stoornis is CD?

CD staat voor Conduct Disorder en is een type gedragsstoornis. In het Nederlands noemen we het ook wel normoverschrijdend-gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met CD vertonen gedrag waarbij anderen geweld wordt aangedaan. Hierbij kun je denken aan vechten, bedreigen of liegen.

Wat is CD kenmerken?

De symptomen van de oppositionele-opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD) zijn heterogeen van aard (Matthys, 2019; Matthys & Van West, 2014). Ze omvatten dwars en opstandig gedrag, een boze en prikkelbare stemming, antisociaal gedrag, en agressief gedrag.

Wat is het verschil tussen ODD en ADD?

Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te stellen. Zo overlappen bijvoorbeeld de symptomen van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en ADHD. Bij ODD ligt de nadruk echter meer op agressiviteit en bij ADHD op impulsiviteit.

Wat is verstoord gedrag?

Onder probleemgedrag verstaan we alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. Probleemgedrag heet ook wel onbegrepen gedrag of veranderend gedrag. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem heen.

Wat te doen met een kind met gedragsproblemen?

Hoe kunt u hulp regelen?
 1. Neem contact op met het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente. De gemeente bespreekt uw hulpvraag met u en eventueel met uw kind. ...
 2. Voor psychische behandeling kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts verwijst uw kind zo nodig naar de jeugd-ggz (psycholoog of psychiater).

Is een gedragsstoornis te genezen?

Gedragsstoornissen vallen onder het overkoepelende begrip ontwikkelingsstoornis. Een gedragsstoornis kan niet genezen worden, maar je kunt er wel mee leren omgaan.

Is ADD een autisme?

Volgens autisme-expert Professor Hilde Geurts zit het kernverschil vooral in het sociale contact: mensen met autisme hebben blijvend moeite met communicatie omdat ze zich 'sociale wetten' simpelweg niet kunnen eigen maken. Bij mensen met ADHD gaat het om andere reden vaak mis in de communicatie.

Wat kunnen mensen met ADD goed?

De sterke kanten van ADD
 • Medeleven: ADD'ers hebben een enorme kracht om zich met andere mensen te verbinden. ...
 • Creatief: Mensen met ADD zijn vaak meer dan gemiddeld creatief. ...
 • Drive: Als iemand met ADD een in zijn ogen saaie opdracht moet doen, is dat een marteling.

Welke soorten ADD zijn er?

Wat zijn de 7 vormen van ADHD ADD die tot nu toe bekend zijn:
 • Klassiek ADD/ADHD: ...
 • Onoplettend ADD (wordt vaak niet als ADD gediagnosticeerd of opgemerkt, maar als karaktertrek gezien) ...
 • Overgeconcentreerd ADD (een compleet ander beeld van ADD dan wij verwachten) ...
 • Temporaal kwab ADD. ...
 • Limbisch ADD. ...
 • Ring of fire. ...
 • Angstig ADD.

Hoe omgaan kind ODD?

Algemene tips aanpak kinderen met ODD
 1. Bouw een relatie op met het kind, hoe moeilijk dat ook is. ...
 2. Praat met het kind over wat hem bezig houdt, zijn sport, zijn hobby of huisdier, enz.
 3. Geef véél complimenten. ...
 4. Gebruik eventueel een beloningssysteem. ...
 5. Stel reële, duidelijke grenzen en handhaaf die zeer consequent.

Hoe ga je om met een kind met borderline?

Als je met iemand met borderline probeert te praten; vertel dan je verhaal in ik-vorm en betrek het verhaal op jezelf om te voorkomen dat je in een verwijtende sfeer komt. Probeer discussie te voorkomen. Als dat niet lukt, stap er dan zelf uit en benoem dit ook. Laat iemand zelf fouten maken en de verantwoording nemen.

Kun je over ODD heen groeien?

Een kind met ODD opvoeden kan een hele uitdaging zijn. Toch kan er met begeleiding van buiten af en met de juiste aanpak een hoop verbetering bereikt worden. De stoornis is niet te genezen maar de ouders en het kind (en de omgeving van het kind) kunnen wel beter leren omgaan met het ODD-gedrag.

Wat is een emotionele stoornis?

Emotionele problemen omvatten een hele reeks klachten. Het kan gaan om bijvoorbeeld onzekerheid, een gevoel perfect te moeten zijn, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, boosheid, somberheid, suïcidegedachten, pijnklachten, oververmoeidheid, piekeren, verwarring over de eigen identiteit enz.

Wat zijn emotionele en gedragsstoornissen?

Emotionele stoornissen kunnen gepaard gaan met lichamelijke klachten, verhoogde prikkelbaarheid, eetproblemen, slaapproblemen, concentratietekort, verminderd zelfvertrouwen, motivatieverlies en slechte schoolprestaties. Emotionele stoornissen hebben een grote impact op het functioneren van de kinderen en hun omgeving.

Wat zijn ernstige gedragsproblemen?

Gebruik de term 'ernstige gedragsproblemen' wanneer er sprake is van dwars en opstandig gedrag, prikkelbaar en driftig gedrag, anderen ergeren, antisociaal gedrag en/of agressief gedrag en wanneer dit gedrag nadelige gevolgen heeft voor het kind, de jongere en/of de omgeving en gedurende minstens enkele maanden ...

Vorige artikel
Is grijs haar dikker?