What Is Oppositional Defiant Disorder?

Wat zijn de symptomen van Odd?

Gevraagd door: prof. Joey van den Brink  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (30 stemmen)

Kenmerken bij ODD
 • Driftig.
 • Verzet zich tegen regels.
 • Weigert zich te voegen naar wat de volwassene vraagt.
 • Maakt vaak ruzie met volwassenen.
 • Ergert anderen met opzet.
 • Geeft de schuld van eigen fouten aan anderen.
 • Is prikkelbaar, ergert zich vaak.
 • Is boos of gepikeerd.

Wat doet ODD met je?

Het kind vertoont langere tijd negatief en vijandig gedrag en is openlijk ongehoorzaam. Iemand met odd is vaak boos en prikkelbaar, maakt vaak ruzie met volwassenen, weigert zich te voegen naar regels van volwassenen en geeft vaak anderen de schuld van eigen fouten. Soms is er zelfs sprake van wraakzuchtig gedrag.

Welke leeftijd ODD?

De eerste symptomen van ODD ontstaan meestal vanaf het vierde levensjaar. Soms zelfs al daarvoor. ODD komt twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Bij meisjes verloopt het agressieve gedrag veel subtieler zodat minder snel de diagnose ODD gesteld wordt.

Hoe ga je om met iemand die ODD heeft?

Algemene tips aanpak kinderen met ODD
 1. Bouw een relatie op met het kind, hoe moeilijk dat ook is. ...
 2. Praat met het kind over wat hem bezig houdt, zijn sport, zijn hobby of huisdier, enz.
 3. Geef véél complimenten. ...
 4. Gebruik eventueel een beloningssysteem. ...
 5. Stel reële, duidelijke grenzen en handhaaf die zeer consequent.

Is ODD te genezen?

Bij kinderen en jongeren met ODD en CD nemen de symptomen over het algemeen in de loop der tijd af, ook zonder behandeling. Sommige kinderen en jongeren blijven symptomen vertonen, bij anderen nemen de symptomen af en verdwijnt de diagnose (Bunte e.a., 2014; Lahey e.a., 1995).

27 gerelateerde vragen gevonden

Is ODD een psychiatrische stoornis?

ODD en CD staan in de DSM-5 vermeld bij de Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen. Al deze stoornissen hebben betrekking op problemen met zelfcontrole van emoties en gedrag, waarbij de rechten van anderen worden geschonden.

Is ODD autisme?

Als kinderen ODD hebben, is er vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden. Stoornissen waar ODD vaak mee samengaat zijn ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis. Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te stellen.

Kan ODD overgaan?

Een kind met ODD is vaak heel dwars en opstandig, terwijl kinderen met CD vooral antisociaal gedrag vertonen, zoals vechten, liegen of stelen. Een ODD kan later in de ontwikkeling overgaan in een CD. Een ODD kan ook de voorbode zijn van andere stoornissen, zoals angst en depressie.

Welke medicijnen bij ODD?

ODD en medicatie

Mogelijk gebruiken de jongeren die bij ons komen medicatie, bijvoorbeeld Methylfenidaat (als ook sprake is van ADHD, ADD of autismespectrumstoornis) of kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepinen.

Waar komt boosheid kind vandaan?

Woede-uitbarstingen zijn een teken van onbehagen bij je kind: je kind voelt zich niet goed. Dit onveilige en onaangename gevoel kan door uiteenlopende redenen zijn ontstaan: o.a. angst, onzekerheid, frustratie, overprikkeling, verdriet, negatieve emoties van anderen of door het gemis van anderen.

Hoe weet je of je kind ADD heeft?

ADD kenmerken
 • bent snel afgeleid.
 • hebt moeite met het afmaken van dingen.
 • gaat heel makkelijk over van de ene op de andere activiteit.
 • hebt geen overzicht over hoofd- en bijzaken.
 • kunt slecht plannen, organiseren en kiezen.
 • kunt niet lang lezen.
 • kunt alleen op iets concentreren als je het onderwerp erg interessant vindt.

Waarom wordt mijn kind zo snel boos?

Je kind kan om verschillende redenen boos worden: bij teleurstelling, als iets oneerlijk gaat, bij kritiek, als iets anders gaat dan je wilt. Boosheid helpt je kind om voor zichzelf op te komen, maar kan ook belemmeren om situaties op een handige manier op te lossen.

Is ODD aangeboren of aangeleerd?

Er is nog geen duidelijke aanwijzing voor de oorzaak van ODD. Er wordt uitgegaan van een combinatie van een bepaalde aanleg en omgevingsfactoren. Een aangeboren temperament van een kind kan een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en wellicht gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Hoe herken je een gedragsstoornis?

Als een kind of een jongere minimaal 6 maanden lang opstandig, negatief, vijandig en zelfs gewelddadig gedrag vertoont wordt dit gedefinieerd als een gedragsstoornis. De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder).

Hoeveel mensen hebben ODD?

De prevalentiecijfers van odd, naar schatting 3%, en cd, naar schatting 2% van de kinderen en jongeren, maakt duidelijk dat het om aanzienlijke aantallen gaat.

Hoe vaak komt ODD voor?

De prevalentie van de ODD is geschat op 3%, met een brede spreiding tussen de verschillende onderzoeken. De prevalentie van de CD is geschat op 2%, waarbij ook een brede spreiding is tussen de verschillende onderzoeken. ODD komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes.

Hoe wordt ODD vastgesteld?

Dit gebeurt vaak door middel van vragenlijsten, gesprekken met ouders en het kind zelf over waar zij tegenaan lopen. En bijvoorbeeld informatie vanuit de school. Het is niet nodig om alleen de negatieve gedragskenmerken van het kind te noemen. Het kind heeft immers net zo goed positieve kenmerken.

Waar komt probleemgedrag vandaan?

Bij probleemgedrag spelen bijna altijd meerdere oorzaken een rol. Menselijk gedrag ontstaat door een ingewikkelde interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren. Daarom is dé oorzaak van probleemgedrag meestal niet aan te wijzen en is er meestal niet één oplossing.

Wat zijn de meest voorkomende gedragsproblemen?

Denk daarbij aan: driftig zijn en vaak ruzie maken, regels opzettelijk negeren, agressief zijn, hyperactief en impulsief gedrag vertonen, liegen, pesten, spijbelen en soms criminele dingen doen als stelen, slaan en spullen vernielen.

Is ODD aangeboren?

Oorzaken ODD

Er wordt uitgegaan van een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren. Zo kan het aangeboren temperament van een kind een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Wat moet je doen als je kind geen hulp wilt?

Benoem dat je graag wilt dat je kind zich fijn voelt en dat jij je ook prettig wilt voelen. Laat het kind meedenken om tot een oplossing te komen. Leid het kind even af. Het kan ook helpen om je kind even helemaal op andere gedachten te brengen: neem even de tijd om een spelletje te spelen.

Hoe kind rustig krijgen?

Tien tips om een druk kind rustig te krijgen
 1. Geef het goede voorbeeld. ...
 2. Benoem welk gedrag je graag wilt zien in plaats van gedrag dat je niet wilt zien. ...
 3. Maak duidelijke afspraken. ...
 4. Zorg dat je kind regelmatig beweegt. ...
 5. Doe samen ontspanning of ademhalingsoefeningen. ...
 6. Op tijd naar bed. ...
 7. Hang een planbord op.

Wat te doen bij woedeaanval kind?

Creëer een plekje waar je kind boos kan en mag zijn, bijvoorbeeld de bank met een paar kussens om op te slaan, zodat hij zichzelf niet bezeert. Geef je kind tijdens de driftbui niet teveel aandacht. Voor sommige kinderen werkt het kalmerend als je hem even stevig vasthoudt en geruststellend toespreekt.

Wat te doen met een kind met gedragsproblemen?

Hoe kunt u hulp regelen?
 1. Neem contact op met het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente. De gemeente bespreekt uw hulpvraag met u en eventueel met uw kind. ...
 2. Voor psychische behandeling kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts verwijst uw kind zo nodig naar de jeugd-ggz (psycholoog of psychiater).

Waar heeft iemand met ADD last van?

Mensen met ADD hebben bij onderwerpen die geen interesse wekken, juist meer moeite met in actie komen. Wel hebben ze vaak een hoofd vol gedachtes. Daarnaast hebben ze vaker moeite met plannen en organiseren, zijn snel afgeleid door irrelevante dingen en geluiden en hebben moeite met prioriteiten stellen.

Volgende artikel
Hoe lang blijft slijm in je keel?