Wat te doen met een kind met ODD?

Gevraagd door: bacc. Wesley Doyle  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (56 stemmen)

Kinderen met ODD hebben baat bij gedragstherapie waarin ze leren om hun gevoelens te uiten en leren aan te voelen wat de gevoelens zijn van andere mensen. In de therapie leren ze ook hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze om kunnen gaan met hun eigen boosheid en frustratie.

Hoe ga je om met een kind met ODD?

Kinderen met ODD spelen ouders vaak tegen elkaar uit. Probeer als ouders op 1 lijn te staan, maar blijf wie je bent. Leer wenselijk gedrag te belonen. Geef grenzen aan ten aanzien van het gedrag, zonder het kind zelf af te wijzen.

Wat zijn symptomen van ODD?

Verschijnselen van ODD
 • is vaak driftig.
 • vindt het moeilijk te gehoorzamen, gaat snel in verzet.
 • is snel boos of gefrustreerd.
 • heeft vaak de neiging anderen te ergeren of te plagen.
 • geeft vaak anderen de schuld van zijn eigen fouten.

Kan ODD genezen?

Bij kinderen en jongeren met ODD en CD nemen de symptomen over het algemeen in de loop der tijd af, ook zonder behandeling. Sommige kinderen en jongeren blijven symptomen vertonen, bij anderen nemen de symptomen af en verdwijnt de diagnose (Bunte e.a., 2014; Lahey e.a., 1995).

Wat kan je doen aan ODD?

Oefen met een “time-out”, leer hem zich terug te trekken uit conflictsituaties. Maak het kind bewust van zijn eigen gedrag en de keuzes die het hiervoor maakt. “Hoe zou jij het vinden als..” “Wat zou jezelf doen als iemand…” Geef het kind geen kans de schuld te leggen bij “anderen” of de omstandigheden.

How To Deal With Child With ODD

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoe uit ODD zich?

ODD is een gedragsstoornis die voornamelijk ontstaat tijdens de kinderjaren of adolescentie. Het kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren. Het is normaal dat kinderen en jongeren soms boos of opstandig gedrag vertonen.

Kunnen volwassenen ODD hebben?

Net als bij ADD en ADHD zit er geen leeftijd gebonden aan ODD. De stoornis kan zich namelijk voortzetten op een latere leeftijd. Een ODD stoornis komt in de meeste gevallen bij kinderen voor en de kenmerken kom daar ook beter tot uiting.

Is ODD een psychische stoornis?

ODD en CD staan in de DSM-5 vermeld bij de Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen. Al deze stoornissen hebben betrekking op problemen met zelfcontrole van emoties en gedrag, waarbij de rechten van anderen worden geschonden.

Is ODD een ontwikkelingsstoornis?

ODD is een agressieve gedragsstoornis en kinderen met ODD zijn vaak vijandig, ongehoorzaam en moeilijk in de opvoeding. ODD heeft grote invloed op de gehele ontwikkeling van het kind en op de omgeving van het kind. Welke ondersteuning kan je als ouder bieden aan je kind met deze ontwikkelingsstoornis?

Welke medicijnen voor ODD?

Farmacotherapie heeft in de behandeling van odd en cd een vaste plaats ingenomen, in het bijzonder bij comorbiditeit met adhd en bij ernstige agressie. Bij comorbiditeit met adhd worden psychostimulantia zoals methylfenidaat gebruikt.

Welke leeftijd ODD?

De eerste symptomen van ODD ontstaan meestal vanaf het vierde levensjaar. Soms zelfs al daarvoor. ODD komt twee maal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Bij meisjes verloopt het agressieve gedrag veel subtieler zodat minder snel de diagnose ODD gesteld wordt.

Waar komt een onhandelbaar kind vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat een kind onhandelbaar wordt. Onbegrip vanuit de ouders, de komst van een jonger broertje of zusje, verkeerde vrienden en ook bepaalde aandoeningen, zoals asperger of ADHD kunnen ervoor zorgen dat ouders het kind minder goed begrijpen en begeleiding in de ontwikkeling.

Hoe ontwikkel je ODD?

Op dit moment wordt ervan uitgaan dat ODD kan ontstaan door een combinatie van 2 factoren.
 • genetische aanleg (het zit in de familie)
 • omgevingsfactoren, zoals. ouders met alcohol-, drugs- of huwelijksproblemen. ouders die weinig betrokken zijn bij de kinderen. lage intelligentie van het kind. slechte prestaties op school.

Wat is het verschil tussen ODD en CD?

ODD of CD vastgesteld

ODD is een afkorting van het Engelse Oppositional Defiant Disorder. In Nederland spreken we van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. CD is een afkorting van het Engelse Conduct Disorder. De Nederlandse term hiervoor is (antisociale) gedragsstoornis.

Wat is een gedragsstoornis bij volwassenen?

We spreken van een gedragsstoornis als iemand een langdurig patroon laat zien van negatief, opstandig of driftig gedrag of gedrag dat tegen de normen ingaat, zoals vechten, stelen of liegen.

Wat zijn de symptomen van ADD bij volwassenen?

Overige ADD kenmerken bij volwassenen
 • vergeetachtig en chaotisch door een slecht kortetermijngeheugen.
 • slecht overzicht in tijd hebben.
 • moeite met prioriteiten stellen.
 • meer behoefte aan slaap.
 • heel precies en grondig in denken en handelen. ...
 • moeite met het uiten van gevoelens.

Hoe krijg ik mijn volwassen zoon het huis uit?

Als hij of zij nog een reden heeft bedacht om niet klaar te zijn om uit huis te gaan, vraag dan huur voor zijn of haar kamer. Er is een goede kans dat hij of zij niet heel graag huur voor een kamer wil betalen. Hierdoor zal hij of zij boos worden en graag snel uit huis willen gaan!

Welke gedragsstoornis heeft mijn kind?

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt. het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Waarom wordt een kind uit huis geplaatst?

Gedwongen uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming. Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen.

Hoeveel uithuisplaatsingen per jaar in Nederland?

* Er zijn meer dan 46.000 uithuisgeplaatste kinderen in Nederland. Zij verblijven in jeugdzorginstellingen, gezinshuizen of bij pleeggezinnen. * In Nederland worden 19.200 kinderen per jaar uit huis geplaatst. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is dit aantal met 14 procent gestegen.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn. Dit kan een ontzettende klap zijn voor jou als ouder.

Hoe gaat een uithuisplaatsing zijn werk?

Tijdens een uithuisplaatsing wonen de kinderen bij een familielid, in een pleeggezin, een open instelling of, als dat nodig is, in een gesloten instelling voor jeugdzorg. Dat laatste is meestal alleen het geval bij kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Welke vormen van gedragsstoornissen zijn er?

Je kunt ook gedragsproblemen krijgen in combinatie met een ander probleem, bijvoorbeeld autisme, ADHD of een hechtingsprobleem. Je gedragsproblemen kunnen ook zo ernstig zijn dat we ze een gedragsstoornis noemen. De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn CD (conduct disorder) en ODD (oppositional defiant disorder).

Wat zijn de meest voorkomende gedragsproblemen?

Meest voorkomende gedragsstoornissen:
 • ADHD.
 • ODD/oppositioneel opstandige gedragsstoornis.
 • CD / antisociale gedragsstoornis.
 • Agressie en woede uitbarstingen.

Wat zijn normale gedragsproblemen voor een peuter van drie jaar?

Een kind van 2, 3 of 4 jaar laat vaak agressief gedrag zien, zoals slaan, duwen, bijten of schoppen. Bijna alle kinderen zijn wel eens opstandig of agressief. Je kunt ervan schrikken en het is niet leuk. Toch is het bij jonge kinderen normaal en hoort het bij de ontwikkeling.

Vorige artikel
Hoeveel babys per leidster?
Volgende artikel
Heeft Zara kinderarbeid?