"What Teachers Can't Do" Read Aloud

Wat mag een docent wel en niet doen?

Gevraagd door: Hendrik van den Broek  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.8/5 (21 stemmen)

Ieder kind moet naar school kunnen gaan. Kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ze moeten ook zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen, als zij dat willen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Wat zijn de rechten van een leerling?

Wat zijn de rechten van de school?
  • Vrijheid van onderwijs. In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. ...
  • Toelating. De school beslist over de toelating en verwijdering van leerlingen tot en van de school. ...
  • Ordemaatregelen. ...
  • Schorsing. ...
  • Verwijdering.

Hoeveel minuten mag de docent te laat komen?

Artikel 5.5 Als een leraar, (zonder dit van te voren te hebben aangegeven), meer dan 10 minuten te laat is, vervalt deze les, mits dit door de klassenvertegenwoordiger gemeld wordt bij de SL of coördinator leerling-zaken. Er kan nl.

Wat zijn je rechten als docent?

De docent recht geeft theorieles over alle facetten van het vak rechten. De docent recht geeft zijn leerlingen/studenten onder andere les in vakken als strafrechten, psychologie, fiscaal recht, organisatiekunde, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en taalvaardigheid.

Is het legaal om een leerling na de bel in de klas te houden?

In uitzonderlijke situaties, zoals noodsituaties of extra onderwijsactiviteiten, kan een school leerlingen na de bel in de klas houden, maar dit moet altijd goed worden gecommuniceerd en met de instemming van ouders.

36 gerelateerde vragen gevonden

Heeft een docent het recht om je telefoon af te pakken?

Nee, dat mag enkel door de bevoegde diensten (bv. de politie). Sommige scholen houden de persoonlijke voorwerpen van leerlingen langer bij dan noodzakelijk, bijvoorbeeld een week. Dat is eigenlijk een inbeslagname en kan alleen gebeuren door de bevoegde diensten, zoals de politie.

Hoe lang mag een docent je telefoon innemen?

Mag een docent een telefoon gedurende een week in beslag nemen? Er bestaat geen wetgeving die hier iets over zegt. Wel is het zo dat dat scholen straffen mogen opleggen, zolang die 'redelijk' en 'proportioneel' zijn. Een telefoon een week lang in bewaring nemen is waarschijnlijk disproportioneel.

Kan een docent je verplichten om je camera aan te doen?

Mag een leerkracht verplichten webcam in online lessen aan te zetten? Ja, de leerkracht mag jou verplichten je webcam aan te zetten. Leerkrachten mogen zelf de regels bepalen in hun lessen.

Hoeveel huiswerk mag een docent geven?

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn in staat om zo'n 1 à 2 uur per dag huiswerk te maken. Het is dus niet verstandig om meer op te geven. In de bovenbouw neemt het concentratievermogen van leerlingen toe en kunnen zij meer huiswerk maken, namelijk (meer dan) twee uur per dag.

Hoeveel tussenuren mag een docent hebben?

Er bestaat echter geen wettelijke maximum voor het aantal tussenuren. Jouw school mag zelf bepalen hoe het rooster in elkaar zit. Let er wel op dat de medezeggenschapsraad (MR) van jouw school adviesrecht heeft over het vaststellen van het rooster.

Hoeveel uren mag je spijbelen?

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Welke straffen mag een school geven?

Lijfelijke straffen zijn bij wet verboden. In de onderwijswetten zijn verder geen regels over straffen vastgelegd. De school mag deze dus zelf opstellen. Een middelbare school moet de regels opnemen in het leerlingenstatuut en een basisschool in het schoolreglement.

Hoeveel dagen mag een leerling afwezig zijn?

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Kan een leerkracht een leerling weigeren?

Een school kan een leerling weigeren omdat het ondersteuning nodig heeft. Dit mag het echter niet zomaar doen. De school is verplicht om te onderzoeken welke ondersteuning het kind nodig heeft en of de school deze ondersteuning kan bieden.

Kan een middelbare school een leerling weigeren?

Ja, een middelbare school mag uw kind soms weigeren. Bijvoorbeeld omdat de school vol is. U kunt bezwaar maken als een school uw kind weigert.

Kan je een leerling weigeren?

Een school kan niet zomaar weigeren om een leerling in te schrijven. De toelatingsvoorwaarden en redenen om een leerling te weigeren liggen namelijk wettelijk vast. Scholen mogen geen eigen extra toelatingsvoorwaarden opleggen. 'Geen vrije plaats meer' is een wettige reden om een kind te weigeren.

Hoelang mag een docent er over doen om een toets na te kijken?

Een docent moet binnen 10 werkdagen een toets nakijken en de uitslag bekend maken. Ook moet een docent altijd de gelegenheid geven de toets in te zien met de opgaven. Hij mag wel zelf bepalen of je de toets en de gemaakte opdrachten mee naar huis mag nemen.

Hoeveel krijgt docent per uur?

Het gemiddelde docent salaris in Nederland is € 52.392 per jaar of € 26,87 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 50.232 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 61.529 per jaar.

Hoeveel lessen mag een docent geven?

Berekening maximum aantal lessen

Op de meeste scholen is er een maximum lestaak van 750 klokuren per schooljaar. Omgerekend naar 38 lesweken (eigenlijk 37,8 weken, die 0,2 staat voor afgerond 1 dag meer) en lessen van 50 minuten betekent dit 23,8 lessen per week.

Kan een docent je verbieden om naar de wc te gaan?

Ja, dat mag. Regels rond het 'naar toilet gaan' kan de school volledig zelf opstellen. Veel scholen hebben te kampen met vandalisme in de toiletten en passen daarom strenge regels toe voor toiletbezoeken tijdens de lesuren. Kijk zeker eens in het schoolreglement.

Kan je een docent aanklagen?

Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de schoolleiding. U kunt ook terecht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Kan je een klacht indienen tegen een docent?

Elke school heeft een klachtencommissie. In de schoolgids kunt u vinden hoe u uw klacht moet indienen en hoe de procedure verloopt. Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Daarnaast hoort de Inspectie van het Onderwijs uw klacht ook graag.

Is nablijven op school verboden?

Mag een leraar een leerling laten nablijven? Een docent mag iemand laten nablijven. In de onderwijswetten zijn hier geen regels over vastgelegd. Middelbare scholen mogen de regels zelf opstellen.

Wat als een docent een leerling slaat?

Als iemand je een lijfstraf geeft, kan je klacht indienen. Het is best om daar zo snel mogelijk over te praten met je ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of een andere vertrouwenspersoon. Je ouders kunnen met klachten over een leerkracht of directie naar het schoolbestuur stappen.

Kunnen je ouders meekijken op je telefoon?

De Privacywet bepaalt heel duidelijk dat de gegevens op iemands mobiele telefoon enkel geraadpleegd mogen worden als die persoon eerst zijn toestemming geeft. Zelfs al gaat het om een van je kinderen. Als ouder heb je natuurlijk wel ouderlijk gezag over je minderjarige kinderen, tot ze meerderjarig zijn.