Jeugdzorg in Nederland

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Gevraagd door: Fien Abdi  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (33 stemmen)

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 spreken we over jeugdhulp. Hierbinnen vallen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel).

Is Jeugdhulp en jeugdzorg hetzelfde?

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen- ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd reclassering.

Wat wordt er verstaan onder Jeugdhulp?

Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Welke vormen van jeugdzorg zijn er?

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp:
 • Ambulante jeugdhulp van het lokale team.
 • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
 • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
 • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
 • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp.

Welke jeugdhulp valt onder de Jeugdwet?

Taken gemeenten

de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidzorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz); zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking (jeugd-lvb); ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

34 gerelateerde vragen gevonden

Wie mag verwijzen naar Jeugdhulp?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jeugdhulp aan te bieden aan een jeugdige, ook na verwijzing van een huisarts, medisch specialist of jeugdarts. U als gemeente bent dan verantwoordelijk voor (het betalen van) de jeugdhulp maar u heeft geen rol in het toekennen van deze hulp.

Wie moet toestemming geven voor jeugdhulp?

Meestal zijn de ouders met gezag de wet- telijk vertegenwoordiger. Bij jeugdigen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van ouder(s) met gezag en de jeugdige zelf. Vanaf 16 jaar beslist de jeugdige zelf, tenzij de jeugdige “niet tot een redelijke waar- dering van zijn belangen in staat is”3.

Welke hulp biedt jeugdzorg?

Welke zorgvormen vallen onder de jeugdwet?
 • Zorg- en hulp bij opvoedingsproblemen, zoals ambulante jeugdhulp en pleegzorg.
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), bijvoorbeeld de behandeling van psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling en forensische zorg.

Hoe heette jeugdzorg vroeger?

Geschiedenis IJZ

Instanties zoals rijksinspecties, maar ook kinderbeschermingsorganisaties, de kinderrechter en gezinsvoogdij. In 1994 werd de toenmalige Inspectie Jeugdhulpverlening tot Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (IJHV/ JB) omgevormd.

Wat is het doel van de jeugdzorg?

Integrale jeugdhulp heeft als doel de ontwikkeling van het kind te bevorderen, zijn veiligheid waar nodig te herstellen en problemen van het kind of binnen het gezin te verminderen. Hierdoor kunnen gezinnen en kinderen beter deelnemen aan de samenleving.

Wie kan Jeugdhulp aanvragen?

Veel gemeenten hanteren de regel dat de jeugdige en/of zijn ouders een aanvraag om jeugdhulp kunnen indienen. Dit sluit aan bij de doelgroep van de Jeugdwet. Jeugdigen en ouders kunnen namelijk jeugdhulp krijgen.

Wie controleert jeugdzorg?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Wie schakelt jeugdzorg in?

Met de invoering van de Jeugdwet heeft de gemeenten de taak om de noodzakelijke jeugdhulp in te zetten voor hun jeugdigen, ook in acute situaties. Waar onmiddellijke actie nodig is, is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat de jeugdhulp altijd direct bereikbaar en beschikbaar is (binnen en buiten kantooruren).

Is Jeugdhulp verplicht?

Jeugdhulpplicht gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden.

Is jeugdzorg gratis?

Hulp om juiste zorg te vinden

Vraag de gemeente dan naar een cliëntondersteuner. Deze persoon is onafhankelijk en heeft kennis van zorg, jeugdhulp, wonen en onderwijs. Deze hulp is gratis.

Wat speelt er in de jeugdzorg?

Jeugdhulpvragen komen vaak voort uit een gezinssituatie waarin andere problematiek speelt, bijvoorbeeld bij ouders: denk aan psychische problematiek, armoede of stress. Gezinnen waar de spanningen oplopen door schulden zul je bijvoorbeeld op meerdere gebieden moeten helpen. Dat klinkt logisch en ook niet onbekend.

Wie is de baas van jeugdzorg?

Olaf Prinsen – Directeur Jeugdzorg Nederland “In de jeugdzorg speelt ontzettend veel.

Welke organisaties vallen onder jeugdzorg?

Organisaties onder ons toezicht
 • Jeugdhulpaanbieders. ...
 • De certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. ...
 • Gecertificeerde aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering. ...
 • Veilig Thuis: Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ...
 • Justitiële Jeugdinrichtingen.

Wat als je niet mee werkt met de jeugdzorg?

Klacht indienen jeugdhulp

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem (vertrouwenspersonen AKJ). De vertrouwenspersoon gaat ook mee naar gesprekken als u dit wilt.

Hoe noem je iemand die bij jeugdzorg werkt?

Jeugdzorgwerker is de verzamelnaam voor allerlei functies in jeugdzorg.

Wie betaalt de jeugdzorg?

De gemeente waar een jongere staat ingeschreven, wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg die deze jongere krijgt. En betaalt de rekening. Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms toe leidt dat jongeren lang op zorg moeten wachten.

Wat gebeurt er na een melding bij jeugdzorg?

Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van een lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden; Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

Wat is jeugdhulp zonder verblijf?

Bij jeugdhulp zonder verblijf gaat het om hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Welke rechten heeft jeugdzorg?

Kinderen hebben het recht verzorgd, begeleid en opgevoed te worden. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren.

Welke gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp?

De gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP) is verantwoordelijk voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf woonde volgens de Wet basisregistratie personen.

Vorige artikel
Wat drinkt een baby van 4 kilo?