Rapporteren in het zorgdossier

Wat is een mondelinge rapportage?

Gevraagd door: kand. Rens Miltenburg Bsc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (42 stemmen)

Je kunt mondeling en schriftelijk rapporteren. - Mondelinge rapportage werkt snel en je kunt meteen op vragen en onduidelijkheden inspelen. Nadeel is dat je niet kunt controleren of de ander het goed gehoord of begrepen heeft. Mondelinge rapportage wordt ook eerder gekleurd door emoties.

Wat is het verschil tussen mondeling en schriftelijk rapporteren?

Het belangrijkste verschil tussen mondelinge en schriftelijke communicatie is gelegen in de rol van het non-verbale gedrag tussen gesprekspartners die mondeling communiceren.

Welke vormen van rapportage zijn er?

Onderzoeksrapport: voor het rapporteren van onderzoeksresultaten. Practicumverslag: verslag van een natuurkundige, scheikundige of biologische proef. Schaderapport: verslag van een ongeluk of andere schade. Technisch rapport: documenten die de resultaten van specifieke onderzoeken beschrijven, zie ook ISRN.

Welke informatie is overbodig bij een mondelinge rapportage?

1. Vermijd spreektaal en informeel taalgebruik. Overbodige en nietszeggende woorden, zoals 'dus', 'ook', 'wel' moeten worden geschrapt.

Wat houd een rapportage in?

Rapporteren is een ander woord voor melden of verslag uitbrengen. In een rapport meld je bijvoorbeeld de uitkomsten van je onderzoek. Of je brengt verslag uit van de prestaties van je afdeling in het afgelopen kwartaal.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat mag je niet in een rapportage zetten?

Tips om beter te rapporteren

Beschrijf alleen feiten en niet je eigen mening of conclusies. Gebruik geen afkortingen. Schrijf beknopt. Schrijf zodat anderen je kunnen begrijpen, ook als zij minder bekend zij met de client.

Hoe begin je een rapportage?

Begin met schrijven van je rapportage:

Begin met het schrijven van de details in je paragrafen. Daarna schrijf je per hoofdstuk een conclusie. Bij het trekken van de conclusies probeer je de deelvragen te beantwoorden. Uiteindelijk schrijf je de samenvatting, alleen wanneer je een uitgebreide rapportage hebt.

Waaraan moet volgens de theorie een goede mondelinge rapportage voldoen?

De rapporteur zal met zijn mondelinge rapportage aan een aantal eisen dienen te voldoen:
 • Hij zal het onderwerp precies moeten omschrijven.
 • Hij moet de informatie die hij wil overdragen, goed opbouwen.
 • Hij moet de juiste woorden en toon kiezen.
 • Hij moet voor, tijdens en na zijn rapportage zijn toehoorders waarnemen.

Hoe schrijf je een rapportage voorbeeld?

Hoe schrijf je een rapport?
 • Schrijf in de neutrale derde persoon. ...
 • Wees spaarzaam met lange zinnen. ...
 • Denk goed na over het gebruik van vakjargon. ...
 • Gebruik voorbeelden. ...
 • Citeer bronnen als je een stelling zelf niet beter kunt verwoorden dan de betreffende bron, of wanneer je bijvoorbeeld gebruikmaakt van statistieken.

Wat moet je rapporteren?

De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier. Ook behandelt de richtlijn de rechten en plichten van de cliënt en de plichten van de hulpverlener. Bij de richtlijn is een praktische samenvattingskaart ontwikkeld.

Wie mogen er rapporteren in de zorg?

Vanaf 1 juli is het voor alle organisaties verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot hun medische gegevens. Dat betekent dat professionals in de zorg, maar ook in het sociaal domein, hun manier van rapporteren ook moeten richten op hun cliënten.

Wat is methodisch rapporteren?

Met SOAP rapporteer je volgens een methode; objectief, respectvol en zonder afkortingen. Het staat voor Subjectief, Objectief, Analyse, Plan. De SOAP methode is makkelijk, structureert je rapportages zodat je overzicht houdt en voorkomt gekleurde observaties, want je rapporteert objectief en volledig.

Hoe vaak moet je rapporteren?

De wet zegt dus dat zorgverlener en cliënt wel met elkaar moeten afspreken hoe vaak ze evalueren en dat twee keer per jaar wel een goede frequentie is. Het is echter geen plicht, in overleg kun je hier ook vanaf zien.

Hoe werkt een mondeling?

Een mondeling examen is een evaluatiemethode waarbij door een vraaggesprek tussen de docent en de student (of leraar en leerling) wordt getoetst in welke mate de laatste de leerstof beheerst.

Hoe oefen je voor een mondeling?

Wij geven je 9 tips voor je mondeling eindexamen.
 1. Trek kleding aan waarin je je fijn voelt. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je je prettig voelt. ...
 2. Vergeet niet te eten. ...
 3. Stel je netjes voor. ...
 4. Breek het ijs met een grap. ...
 5. Kies een interessant onderwerp. ...
 6. Concentratie. ...
 7. Lees de boeken. ...
 8. Vergroot je woordenschat.

Hoe voorbereiden op mondeling?

Mondeling examen
 1. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gang van zaken. Soms vind je deze informatie bij het examenrooster. ...
 2. Een mondeling examen is als het ware een demonstratie van hardop denken over de stof. Oefen dat met anderen. ...
 3. Zorg ervoor dat je de leerinhouden goed begrijpt.

Hoe ziet een goed rapport eruit?

Het moet voor de lezer duidelijk zijn wat de conclusies en de resultaten zijn. Eenduidig formuleren is key: zonder eenduidige formuleringen kunnen conclusies vraagtekens oproepen bij de lezer. Een rapport moet op een dergelijke manier worden geschreven dat het meteen duidelijk is voor de lezer.

Hoe ziet een rapportage er uit?

Een rapport bevat meestal een inleiding en bronnenlijst. Mogelijke andere hoofdstukken zijn: voorwoord, managementsamenvatting, analyseonderdelen (structuur, cultuur, interne communicatie etc.), methode van onderzoek, resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Wat moet er in een inleiding van een rapport?

De inleiding moet de volgende onderdelen bevatten:
 • korte beschrijving van het onderwerp.
 • motivatie; waarom is dit onderzoek van belang.
 • achtergrondsinformatie (eventueel eerder verricht werk met verwijzingen)
 • kort overzicht van wat er in dit verslag beschreven gaat worden.

Wat zijn mondelinge vaardigheden?

Mondelinge taalvaardigheid omvat het begrijpen en produceren van taal en kent de volgende deelgebieden: Taalvorm; Taalinhoud en; Taalgebruik, ook wel pragmatiek genoemd: het juist toepassen van taal (in een sociale context).

Wat is een mondelinge overdracht?

Waar mensen samen werken wordt informatie overgedragen. Dat gebeurt mondeling of schriftelijk. Het doel van de informatieoverdracht is het zo efficiënt en volledig mogelijk informeren van een collega over zaken die belangrijk voor het werk zijn.

Wat is belangrijk bij mondelinge communicatie?

Indicatoren van mondelinge communicatie

Vlotte prater: drukt zich vlot uit. Houdt gemakkelijk een gesprek gaande. Is onderhoudend. Heeft een levendige en boeiende verteltrant.

Waarom rapportages maken?

Rapportages zijn een middel om doelen of KPI's te bereiken. En die zijn weer gekoppeld aan een recruitmentplan of organisatiestrategie/missie/visie.

Waar staat soap voor rapportage?

Wat is SOAP rapporteren? SOAP rapportage is een van de meest gebruikte rapportage methodes voor de zorg. SOAP staat voor Subjectief, Objectief, Analyse en Plan. SOAP rapporteren is belangrijk omdat je met collega's samenwerkt en je met SOAP op een eenvoudige manier de gewenste vervolgstappen helder maakt.

Wat is de SOEP methode?

De SOEP-structuur is een hulpmiddel voor het maken van een duidelijk verslag van een deelcontact. Het acroniem staat voor Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan. In een SOEP-verslag worden de S-, O-, E- en P-regel (ieder in vrije tekst) vastgelegd aangevuld.

Volgende artikel
Wat is een neefje?