Tips voor introcursussen, video's en boeken over het katholieke geloof

Wat houd katholieke geloof in?

Gevraagd door: Laura Hofman  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.3/5 (27 stemmen)

Katholieken geloven in God, zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Elk jaar met Kerstmis vieren zij de geboorte van Jezus. Met Goede Vrijdag herdenken zij de dood van Jezus en op Pasen vieren zij de verrijzenis uit de dood. Maria, de moeder van Jezus heeft een speciale plek in het geloof.

Wat mag je niet als rooms-katholiek?

Voor de katholieken betekent vasten doorgaans: sober eten, geen vlees op vrijdag en Aswoensdag, geen tussendoortjes, geen alcohol, geen snoep en minder eten dan wat je normaal gebruikt (zie paragraaf 16.1).

Wat gelooft de katholieke kerk?

De Oud-Katholieke Kerk deelt in het geloof van alle tijden en plaatsen. Vaak gebruikt zij hiervoor het motto van de monnik Vincent van Lérins uit de vijfde eeuw: 'Katholiek is datgene wat overal, altijd en door iedereen is geloofd.

Wat staat er aan het hoofd van de katholieke?

De paus. De paus is de bisschop van Rome en is het hoofd van de katholieke kerk. De YOUCAT omschrijft hem als volgt: “De opvolger van de apostel Petrus, bisschop van Rome. Omdat Petrus al de eerste onder de apostelen was, heeft de paus als diens opvolger de leiding van het college van bisschoppen.

Wat is belangrijk voor katholieken?

Ze luisteren naar verhalen uit de bijbel, de preek van de priester en delen het brood van Jezus. "Katholieke kerken zijn meestal heel mooi versierd. De pastoor is de voorganger in de katholieke kerk. Tijdens de dienst staat hij bij het altaar, waar hij gebeden doet en voorleest uit de bijbel, het heilige boek.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoe bidden de katholieken?

Katholieken beginnen hun gebeden vrijwel altijd met het maken van een kruisteken. Daarbij worden met de rechterhand achtereenvolgens het voorhoofd, de borst, de linkerschouder en de rechterschouder aangeraakt.

Wat zeggen katholieken voor het eten?

Voor de maaltijd vragen wij God ons voedsel te willen zegenen. Want geen onverschillige handeling is de maaltijd van den christen. God vraagt dat we ons lichaam in stand houden om Hem zo te kunnen dienen. De Apostel vermaant ons: 'Of gij eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere Gods' (1 Cor.

Welke feestdagen vieren katholieken?

In Nederland zijn de volgende vijf feestdagen verplicht:
  • Kerstmis (25 december)
  • Maria Moeder van God (1 januari)
  • Hemelvaartsdag (veertigste (40ste) paasdag = 39 dagen na Pasen)
  • Maria-Tenhemelopneming (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)

Wat was de kritiek op de Katholieke Kerk?

In de middeleeuwen werd het gezag van de katholieke Kerk onaantastbaar. Na 1300 nam in West-Europa de kritiek toe op de buitensporige leefwijzen van geestelijken en op hun uitleg van de Bijbel. In de 16de eeuw leidde deze kritiek tot een religieuze opleving, de Reformatie.

Wat is de katholieke bijbel?

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling gepubliceerd door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (VBS). Ze werd in opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk gemaakt ter vervanging van de Petrus Canisiusvertaling.

Welk geloof mag geen kerst vieren?

De Bijbel verbiedt het vieren van een verjaardag niet expliciet, maar Jehovah's Getuigen denken dat er aanwijzingen instaan die daar wel op wijzen. Ook gelooft de gemeenschap er in dat Kerstmis niet door God wordt goedgekeurd omdat het een heidens feest is.

Waar wonen de meeste katholieken in Nederland?

In het zuiden, midden en noorden van Limburg is met meer dan 60 procent de meerderheid rooms-katholiek. In vele andere gebieden zijn er nauwelijks katholieken, zoals in Delfzijl en omgeving (3 procent) en Noord-Drenthe (4 procent). Daartegenover staat dat in Limburg heel weinig protestanten wonen: minder dan 3 procent.

Wie was de stichter van de katholieke kerk?

Maar wie stichtte de Oud-Katholieke kerk? Men zou zeggen: Cornelius Steenoven, want hij werd drie eeuwen geleden, op 27 april 1723, tot aartsbisschop van Utrecht benoemd. Omdat de paus van Rome zijn benoeming niet erkende, kwamen Steenoven en zijn volgelingen buiten de Rooms-Katholieke Kerk te staan.

Wat doen katholieken op zondag?

Alle katholieken zijn verplicht om op zondagen deel te nemen aan de eucharistieviering. Deze zondagsplicht is een van de geboden van de Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk onderscheidt Vijf Geboden van de Kerk.

Wat betekent rooms-katholiek?

Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-Katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome.

Wat is het verschil tussen katholiek en rooms-katholiek?

Het katholicisme is verenigd door twee belijdenissen, de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, en kan worden onderscheiden in: christenen die zich verenigen onder de bisschop van Rome (de paus): de rooms-katholieken. overige christenen die zich katholiek noemen.

Wat is het verschil tussen katholieken en protestanten?

Bij het katholieke geloof staat de kerk centraal. Volgens de katholieken kun je in de kerk god vinden. Bij de protestanten staat de bijbel centraal. Volgens hen staat elk mens rechtstreeks met god in contact.

Wat is het belangrijkste feest van de katholieke kerk?

28 maart 2024. Op Witte Donderdag herdenken christenen het laatste avondmaal van Jezus. Het is één van de dagen uit de Goede Week. Nog steeds vieren christenen het Avondmaal of Eucharistie.

Hoe groot is de katholieke geloof?

Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder is niet gelovig. In 2020 rekende 20 procent van de Nederlanders zich tot de katholieke kerk, 14 procent was protestants, 5 procent moslim en 5 procent behoorde tot een andere religieuze groep.

Wat eten katholieken op vrijdag?

Op vrijdag, een onthoudingsdag, eten katholieken van oudsher vis, omdat het eten van vlees op die dag niet was toegestaan. Tot ver in de twintigste eeuw waren alle vrijdagen dagen van volledige Onthouding. De gelovige werd geacht op die dagen geen vlees van de dieren van het land te eten.

Wat vieren de katholieken?

Geloof. Katholieken geloven in God, zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Elk jaar met Kerstmis vieren zij de geboorte van Jezus. Met Goede Vrijdag herdenken zij de dood van Jezus en op Pasen vieren zij de verrijzenis uit de dood.

Wat doen katholieken op Goede Vrijdag?

Binnen de Katholieke Kerk vindt op veel plaatsen op Goede Vrijdag om drie uur 's middags de kruisweg plaats, waarbij de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling, wordt herdacht.

Wat mag je niet eten als je christen bent?

Het christendom legt zijn gelovigen enkele 'musts' op, zoals: vasten voor Pasen, eten delen met anderen en op vrijdag geen vlees eten. Daarom is vrijdag ook voor velen 'visdag'. Wat christenen volgens hun geloof absoluut moeten vermijden, is zoetigheden en grote maaltijden tijdens de vastenperiode.

Wat gebeurt er na de dood volgens de katholieken?

Katholieken geloven dat de ziel van de overledene na de dood voortbestaat in het hiernamaals. Traditioneel bestaat het beeld van hemel, hel en vagevuur. Waar de ziel na de dood terechtkomt, is afhankelijk van de mate waarin iemand tijdens zijn leven heeft gezondigd en daarvoor vergeving heeft gekregen.

Waarom eten katholieken op vrijdag geen vlees?

De kruisdood van Jezus van Nazareth wordt op deze dag herdacht. Op deze dag eten sommige Katholieken geen vlees. Dat heeft te maken met de vastentijd. Tijdens deze periode mogen Katholieken slechts één volle maaltijd per dag nuttigen en op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees eten.

Volgende artikel
Hoeveel poepluiers 2 weken?