Wat gebeurt er als je te maken krijgt met Veilig Thuis?

Wat gebeurt er bij een zorgmelding?

Gevraagd door: dr.h.c. Dylano van der Heyden  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (11 stemmen)

De melding komt terecht bij een zorginstelling of de gemeente. Als er kinderen bij betrokken zijn, gaat de melding naar Veilig Thuis. Daar wordt eerst gekeken hoe ernstig de situatie precies is. Dan kan Veilig Thuis zelf een onderzoek starten, maar een melding kan ook worden doorgestuurd naar een lokale hulpverlener.

Wat doet veilig thuis met een melding?

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig?

Wat zijn de 5 stappen van de meldcode?

Vijf stappen
  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Hoe lang blijft een melding bij veilig thuis?

Hoe lang worden meldingen bewaard bij Veilig Thuis? Veilig Thuis bewaart dossiers maximaal vijftien jaar of tot het jongste kind achttien jaar is. De directbetrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier.

Wie doet zorgmelding?

Medewerkers en/of specialisten van het ziekenhuis maken zich zorgen over u en/of uw kinderen. Daarom hebben zij in het kader van de meldcode een verplichte zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis.

39 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kom je af van veilig thuis?

Spreek af op het kantoor van de medewerker van Veilig Thuis. Als Veilig Thuis hier niet mee akkoord gaat, vraag dan op welke wettelijke grond zij een inbreuk (menen te) mogen maken op artikel 12 van de grondwet (Huisrecht).

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gesprek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin. Dat kunnen we niet doen zonder jou.

Doet politie altijd melding bij veilig thuis?

Als de politie op een adres komt waar ook kinderen zijn en de politie maakt zich zorgen over hun veiligheid, dan meldt de politie dit bij Veilig Thuis. Is de situatie voor kinderen erg gevaarlijk, dan grijpt de politie meteen in.

Wie controleert veilig thuis?

Het werk van Veilig Thuis wordt stelselmatig getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wat is een verontrustende situatie?

Er is sprake van verontrusting wanneer: de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd worden (de provisie-, protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden); de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden worden aangetast.

Wat is zorgwekkend gedrag?

Via de meldpunten zorgwekkend gedrag kun je je zorgen uiten over anderen, in situaties die niet acuut zijn. Het gaat dan om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Het gaat bijvoorbeeld om personen met verward gedrag3, of mensen die zorgmijdend zijn maar waarvan je vermoedt dat ze wel hulp nodig hebben.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als ouder de zorg van uw kind tijdelijk niet kan uitvoeren. Misschien heeft uw kind ernstige gedragsproblemen of zijn er ruzies door schulden of een verslaving. Ook kan één van de of beide ouders last hebben van psychiatrische problemen.

Kan je een melding bij veilig thuis intrekken?

Als Veilig Thuis concludeert dat het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld onterecht is, kunnen de betrokkenen op grond van de WGBO en de Wbp een verzoek indienen om de gegevens te laten verwijderen.

Welke meldingen worden door veilig thuis gemonitord?

Welke casussen worden gemonitord? Alle casussen waarbij Veilig Thuis de veiligheidsvoorwaarden heeft vastgesteld, worden gemonitord.

Wat kan iemand met de meldcode?

Een verzekeraar heeft de meldcode nodig voor het aanmelden van de auto bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Zonder een meldcode kun je ook geen autoverzekering afsluiten. Met de meldcode kan de RDW zien dat de auto (minimaal) WAM-verzekerd is.

Wie heeft meldplicht?

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Wat is een meldcode in de zorg?

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan. Het helpt zorgverleners bij vermoedens van de verschillende vormen van 'geweld in afhankelijkheid'. Aan de hand van 5 stappen bepalen zij of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. En of voldoende hulp kan worden ingezet.

Hoe kom je af van jeugdzorg?

Het verzoek tot opheffing van de ondertoezichtstelling kan worden gedaan door Bureau Jeugdzorg, door de met het gezag belaste ouder en door een minderjarige die twaalf jaar of ouder is.

Hoe anoniem is melding Veilig Thuis?

Tijdens het chatten kunnen wij wel adviseren over het maken van een melding. Het chatten met Veilig Thuis is 100% anoniem. Wij weten niet wie jij bent en dit hoef je ons ook niet te vertellen. Het chatgesprek is niet terug te herleiden naar jou als persoon.

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt?

In deze gesprekken krijgt Veilig Thuis duidelijk wat er aan de hand is en maakt ze afspraken over wat er tenminste moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken. Daarbij werkt Veilig Thuis samen met andere instellingen en professionals die betrokken zijn bij het gezin.

Wat is een zorgmelding politie?

De Politie signaleert een zorgelijke situatie van het kind of een 12-min delictpleger en verwijst door naar Bureau Jeugdzorg; • Bureau Jeugdzorg beoordeelt de zorgmelding, organiseert de benodigde hulpverlening en koppelt hierover terug naar de Politie.

Wat gebeurt er als je een melding doet bij de politie?

Door aangifte te doen laat je de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heb je meer kans op schadevergoeding als je aangifte doet.

Kan politie iemand uit huis zetten?

De politie speelt geen partij in dat geheel. Als er sprake is van huiselijk geweld ( dit kan fysiek maar ook mentaal zijn) is er voor de politie wel een mogelijkheid, om iemand uit huis te halen en een huis- en contactverbod op te laten leggen van 10 dagen.

Wat gebeurt er na melding huiselijk geweld?

Als je hulp nodig hebt, draagt Veilig Thuis de melding over aan het lokale team van de gemeente waarin je woont. Daarna stopt de betrokkenheid van Veilig Thuis. In het lokale team zitten professionals die jou verder kunnen helpen. Het team neemt contact met jou op om de melding te bespreken.

Wat doet politie met melding huiselijk geweld?

Wij stellen feiten vast, doen onderzoek naar strafbare feiten en stemmen met onze partners af over de aanpak. Veilig Thuis zorgt ervoor dat er voor iedereen in het gezin passende hulp krijgt. Dus voor het slachtoffer, de kinderen én de pleger.

Vorige artikel
Wat eet een baby vis?