Schooladvies groep 8 l Verschillen tussen Middelbare Scholen l VMBO - MAVO - HAVO - VWO

Wat doe je na de middelbare school vmbo?

Gevraagd door: Livia van de Ven LLM  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (54 stemmen)

Na het vmbo gaan veel leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren. Leerlingen die naar het mbo willen moeten zich uiterlijk 1 april aanmelden bij de mbo-opleiding. Dan hebben ze recht op een studiekeuzeadvies. En op toelating tot de opleiding van hun keuze als ze aan de eisen voldoen.

Wat gebeurt er na de middelbare school?

Na de middelbare school kun je naar het MBO, HBO of de universiteit gaan.

Wat moet ik na de middelbare school?

Na de middelbare school kan je kind een vervolgopleiding kiezen. Dit kan een mbo- of hbo-opleiding zijn of een universitaire studie. Maar je kind kan er ook voor kiezen om te gaan werken. Hoe kun je je kind helpen met het kiezen van een opleiding of beroep?

Kun je na vmbo naar havo?

Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo'ers en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een nieuwe wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo'ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo.

Is vmbo een middelbare school?

Het vmbo valt onder het voortgezet onderwijs: het onderwijs dat in Nederland wordt verzorgd op middelbare scholen. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vier niveaus: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

42 gerelateerde vragen gevonden

Is vmbo laag?

Laag: Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).

Welk IQ voor vmbo basis?

lager dan 80 LWOO of praktijkonderwijs 80 t/m 90 vmbo bbl of vmbo bbl/kbl 90 t/m 100 vmbo kbl of vmbo kbl/tl 100 t/m 105 vmbo-tl of vmbo-tl/havo 105 t/m 110 vmbo tl/havo 110 t/m 115 havo vanaf 115 havo/vwo vanaf 130 vwo (gymnasium, TTO etc.)

Wat kan je met vmbo worden?

Leerlingen kunnen na hun diploma vmbo theoretisch of vmbo gemengd een vervolgopleiding doen in het mbo. Bijvoorbeeld een middenkaderopleiding (niveau 3) of vakopleiding (niveau 4). Maar zij kunnen ook doorstromen naar het vierde leerjaar van de havo, mits zij eindexamen hebben gedaan in een extra vak.

Is havo moeilijker dan vmbo?

Is havo veel moeilijker dan vmbo? In principe kan een goede, gemotiveerde vmbo-t-leerling de havo halen. In de praktijk betekent dit dat je met een hoog gemiddeld cijfer voor het eindexamen vmbo (hoger dan 7) zonder vertraging het havodiploma moet kunnen halen. Motivatie en inzet zijn heel belangrijk.

Wat als vmbo niet lukt?

Leerlingen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen. Ze krijgen dan extra hulp, zoals orthodidactische of orthopedagogische hulp. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte voorziening voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs krijgen.

Wat als je 18 bent op de middelbare school?

Doet u voltijd vmbo, havo, vwo of vavo en bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u tegemoetkoming scholieren krijgen. U krijgt de tegemoetkoming zolang u voortgezet onderwijs doet.

Wat is het laagste niveau?

Het laagste niveau van het voortgezet onderwijs is het praktijkonderwijs. Dit onderwijs is speciaal voor jongeren die het moeilijk vinden om een diploma te behalen in het 'reguliere' voortgezet onderwijs. Het halen van een diploma op vmbo niveau is voor veel praktijkonderwijs leerlingen te hoog gegrepen.

Wat is het laagste vmbo niveau?

Vmbo. Vmbo bb staat voor vmbo basisberoepsgerichte leerweg en heeft ook vooral praktische vakken. Het leerwerktraject is een belangrijk onderdeel en met een diploma kan een kind naar mbo niveau 2.

Wat te doen als je zakt voor vmbo?

Zakken voor het vmbo

De meest gangbare optie is om het examenjaar opnieuw te doen. Het jaar daarop zal je dan weer het volledige centraal examen doen. Wanneer je de VMBO TL volgt, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om alleen de vakken waar je voor bent gezakt opnieuw te halen via het staatsexamen.

Wat is het moeilijkste jaar van de middelbare school?

Vanaf de 4e wodt er van je verwacht dat je school serieuzer gaat nemen en er wordt niet meer achter je aangezeten of je je huiswerk nou wel of niet doet. Dat heb je in eigen handen en daar moet je de motivatie voor hebben. In dat jaar (of 5VWO, dat is het lastigste jaar) blijven de meeste mensen zitten.

Hoe lang mag je over het vmbo doen?

Er zijn geen wettelijke regels die zeggen hoe lang iemand over vmbo, havo of vwo mag doen. Zonder vertraging duurt het vmbo duurt 4 jaar, havo 5 jaar en vwo 6 jaar. Een leerling mag in de regel niet meer dan 1 jaar blijven zitten in dezelfde klas.

Kan je van 3 vmbo naar havo?

M.i.v. schooljaar 2020-2021 is de wet gewijzigd en geldt dat alle vmbo-tl/gl leerlingen met een diploma zonder nadere voorwaarde toelaatbaar zijn tot 4 havo.

Is vmbo beter dan mavo?

Er zijn 4 leerwegen: Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.

Hoeveel punten moet je hebben voor vmbo-tl?

Slagen op het VMBO TL/GL

Het gemiddelde van al je cijfers op het centraal examen is een 5,5 of hoger (voldoende). Je hebt voor het vak Nederlands een 5 of hoger als eindcijfer. Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger (voldoende).

Wat is typisch vmbo?

De vmbo'ers komen overeen met de Einsteiners in hun behoefte aan erkenning van hun persoon, in de waarde die ze hechten aan persoonlijke contacten en in hun normen voor sociaal gedrag. Net als de generatie Einstein beschikken zij over hechte banden met familie en vrienden en onderhouden ze die contacten goed.

Is mavo hetzelfde als tl?

Mavo, oftewel vmbo-t of vmbo-tl, is een theoretische leerweg. De afkorting mavo staat voor 'middelbaar algemeen voortgezet onderwijs' en duurt 4 jaar. Onze leerlingen volgen op de mavo voornamelijk algemeen vormende avo-vakken.

Wat zijn vmbo ers?

Het vmbo kent vier leerwegen: de theoretische leerweg, de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. Zowel scholen voor mavo als scholen voor vbo worden samen aangeduid als scholen voor vmbo. De scholieren op deze scholen worden wel vmbo'ers of vmbo-leerlingen genoemd.

Wat is een normaal IQ voor een 14 jarige?

Het gemiddelde IQ van een kind is 100. Een kind dat dus bij een intelligentietest een IQ scoort hoger dan 100, is intelligenter dan een 'gemiddeld' kind.

Wat is het IQ van Einstein?

Ter vergelijking: een gemiddeld IQ is 100, en Albert Einstein had een IQ van 160.

Hoe heette vmbo vroeger?

Na 1999 heette de mavo officieel vmbo-theoretische leerweg. Dit ter onderscheiding van de praktische en gemengde leerwegen. Het samenvoegen van mavo en beroepsonderwijs was bedoeld om het beroepsonderwijs een beter imago te geven.