Wat als zwangerschapsverlof in vakantie valt?

Gevraagd door: ing. Stijn Timmermans B  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (29 stemmen)

Ja, zwangerschapsverlof wat samenvalt met gepland vakantieverlof, kan op een later moment –in overleg met de werkgever– alsnog worden genoten (artikel 8.6 cao po). Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment nog worden genoten.

Heeft zwangerschapsverlof invloed op vakantiedagen?

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Wat als feestdag in zwangerschapsverlof valt?

Feestdag tijdens afwezigheid van je werknemer (schorsingen)

Bij ziekte- of zwangerschapsverlof wordt bijvoorbeeld een termijn van 30 kalenderdagen toegepast waarin je als werkgever feestdagen moet betalen, bij tijdelijke werkloosheid overmacht gaat het bijvoorbeeld over een termijn van 14 kalenderdagen.

Wat is een verlofregeling?

Uw werknemer heeft ieder jaar recht op vakantie-uren en vakantiegeld. Daarnaast mag hij gebruikmaken van verschillende soorten verlof, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Elk verlof heeft zijn eigen wettelijke regels waar u en uw werknemer zich aan moeten houden.

Is vakantie betaald verlof?

Vakantie is iets anders dan verlof en toch worden deze termen vaak door elkaar gebruikt. Bij een vakantie is de werknemer betaald vrij en levert hij daarvoor opgebouwde vakantiedagen in. Verlof is betaald of onbetaald en vraagt een werknemer met een specifiek doel of wegens bepaalde omstandigheden aan.

35 WEKEN ZWANGER | Mijn eerste week zwangerschapsverlof | verlof actie lijst

34 gerelateerde vragen gevonden

Is verlof en vakantie hetzelfde?

VAKANTIE: is een periode waarin de werknemer betaald vrij heeft. Deze vrije uren gaan van zijn vakantiesaldo af dat minstens vier de wekelijkse arbeidsduur is. VERLOF: is betaald of onbetaald vrij in verband met een gebeurtenis in het leven van de werknemer.

Kan ik mijn vakantie uren laten uitbetalen?

Je mag met een werknemer afspreken om zijn bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen in geld. Deze optie moet wel zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld in het contract met je werknemer, een personeelshandboek of in de cao voor jouw bedrijf. Wettelijke vakantiedagen mag je alleen uitbetalen als je werknemer uit dienst gaat.

Hoeveel vakantiedagen per jaar bij 40 uur?

Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4x5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen.

Wat is bijzonder verlof en noem minimaal 5 gebeurtenissen waarbij je dit verlof aanvraagt?

Bijvoorbeeld vakantie of ouderschapsverlof. Ander verlof is geregeld in uw cao of arbeidsovereenkomst. Dan spreken we van bijzonder (of buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk of verhuizing.

Hoeveel vakantiedagen mag je achter elkaar opnemen?

Volgens de wet moet de werknemer jaarlijks minimaal 2 weken aangesloten vakantie kunnen genieten. Terugkomend op de in de titel gestelde vraag: Het is toegestaan om in een vakantieregeling te bepalen dat een werknemer maximaal 3 weken (15 dagen bij een fulltime baan) vakantie opneemt (in een bepaalde periode).

Wat gebeurt er als een feestdag in het weekend valt?

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet je als werkgever een vervangingsdag op een normale activiteitsdag vastleggen. Je kan deze vervangingsdag vrij kiezen binnen hetzelfde kalenderjaar.

Wat als 1 mei op een zondag valt?

Principe. Indien de feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, heeft de werknemer recht op een vervangingsdag die is vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.

Is een feestdag een werkdag?

Feestdag: geen recht op vrije dag

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Wat gebeurt er met vakantiedagen bij langdurige ziekte?

Opbouw vakantie bij ziekte

Voorheen was de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers beperkt tot de laatste zes maanden. De wetgeving, die op 1 januari 2012 is ingegaan, zorgt er voor dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

Heeft zwangerschapsverlof invloed op eindejaarspremie?

Aangezien de eindejaarspremie in principe de tegenwaarde is van de gepresteerde arbeid zullen de inactiviteitsdagen die voortkomen uit een schorsing van de uitvoering van de overeenkomst (bv. periodes van arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof, tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid, staking, enz.)

Wat gebeurt er met niet opgenomen vakantiedagen?

Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers hun vakantie opnemen. Het niet nakomen van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met administratieve én zelfs strafrechtelijke geldboetes.

Heb ik recht op leeftijdsdagen?

Doorbetaalde, uitbetaalde en onbetaalde vrije tijd. Werknemers die in 2016 60 jaar oud waren, hebben t/m 2021 recht op 10 doorbetaalde seniorendagen en 2 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op 12 onbetaalde seniorendagen.

Wat valt er onder bijzonder verlof?

Bijzonder verlof (buiten de Wet arbeid en zorg)

Bijzonder of buitengewoon verlof is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst. Het gaat dan om verlofsoorten waarover niets staat in de wet. Bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk, begrafenis, crematie, jubileum of verhuizing.

Wat valt allemaal onder bijzonder verlof?

Je kunt bijzonder verlof geven bij ondertrouw, een huwelijk, huwelijk van een familielid (1e en 2e graads), overlijden, jubilea, verhuizing, sollicitatie, doktersbezoek en vanwege een toets of examen.

Hoeveel vakantieweken per jaar middelbare school?

Vakantiedagen leerlingen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen 55. Daarnaast krijgen leerlingen 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen.

Hoe kan ik zien hoeveel vakantiedagen Ik heb?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen.

Hoeveel vakantiedagen bouw je op per uur?

Per gewerkt uur bouw je dus 0,096 uren aan vakantie op.

Hoeveel belasting betaal ik als ik mijn vakantiedagen laat uitbetalen?

Het percentage aan belasting dat wordt ingehouden is afhankelijk van de hoogte van je jaarsalaris. Tot een jaarsalaris van € 6.511 is het bijzonder tarief 0%. Tot € 20.142 is het vervolgens 36,55%. Verdien je tussen de € 20.143 en € 34.405 bruto per jaar dan is het percentage 40.85%.

Hoe zwaar wordt uitbetaalde vakantiedagen belast?

Vakantiegeld of uitbetaalde vakantiedagen worden in principe niet zwaarder belast. Het lijkt wel zo, maar de belastingkorting die je op je gewone, maandelijkse salaris krijgt, krijg je niet op vakantiegeld en uitbetaalde vakantiedagen.

Wat levert uitbetalen vakantiedagen op?

Heel belangrijk: over uitbetaalde vakantiedagen betaal je meer belasting dan over je reguliere salaris. De belastingdienst hanteert dan het hogere 'bijzonder' tarief, net als bij vakantiegeld, een dertiende maand en bonussen. Wat er precies wordt ingehouden, hangt af van je salaris.

Vorige artikel
Hoe vaak baby wakker maken?