Wat zijn kinderrechten?

Waarom zijn er kinderrechten?

Gevraagd door: Hidde Mens  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.6/5 (31 stemmen)

Kinderrechten zijn belangrijk omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen. Het zijn de minimumeisen waaraan voldaan dient te worden in de omgang met en zorg voor kinderen.

Wat zijn de 10 belangrijkste kinderrechten?

Kinderrechten
 • recht op onderwijs.
 • recht op eigen geloof en cultuur.
 • recht op een naam en een nationaliteit.
 • recht op een eigen mening.
 • recht op een veilig en gezond leven.
 • recht op bescherming tegen kinderarbeid.
 • recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
 • recht op bescherming bij een oorlog.

Wie heeft de kinderrechten bedacht?

Uiteindelijk heeft de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld. Dit is de laatste tekst waarin kinderrechten opgenomen zijn. Het kinderrechtenverdrag telt 41 kinderrechten.

Waar heb je als Kind recht op?

Ieder kind heeft recht op vrije tijd om te luieren, sporten of spelen. Ook moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om aan culturele activiteiten mee te doen. Als je iets doet wat volgens de wet verboden is, kun je met de politie in aanraking komen. En als het ernstig is, kun je zelfs een straf krijgen van de rechter.

Waardoor komt het dat deze kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

19 gerelateerde vragen gevonden

Waar worden de kinderrechten niet nageleefd?

Veel landen hebben een Kinderombudsman. Nederland sinds 2011 ook. Dit is een onafhankelijk instituut dat controleert of kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid of door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Waar worden kinderrechten geschonden?

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en moet er voor zorgen dat kinderrechten wereldwijd bewaakt worden. De hulp van UNICEF is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is UNICEF in staat om miljoenen kinderen te bereiken.

Wat zijn de 10 rechten van het kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat zijn de rechten van een 12 jarige?

Je mag 's nachts werken. Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders. Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt. Je mag jouw zetel innemen als je verkozen bent voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer.

Wat valt er onder levensonderhoud kind?

Standaardkosten levensonderhoud kind

Onder de standaardkosten vallen: Kosten eten en drinken. Kosten (basis)kleding. Schoolkosten.

Wie stelde het Kinderrechtenverdrag op?

Het Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In dit verdrag staan 54 artikelen die de rechten omschrijven van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Hoeveel landen Kinderrechtenverdrag?

Op dit moment zijn 196 landen partij bij het Kinderrechtenverdrag. De Verenigde Staten is de enige VN-lidstaat die geen partij is in het verdrag. Nederland bekrachtigde het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995. Sindsdien is het dus verplicht het verdrag na te leven.

Welk land heeft het Kinderrechtenverdrag nog niet ondertekend?

Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Wat is het eerste kinderrecht?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Wat zijn de 54 kinderrechten?

Het verdrag bestaat uit 54 artikelen en 4 leidende principes:
 • het principe van niet-discriminatie (Artikel 2),
 • het hoger belang van het kind (Artikel 3),
 • het recht op leven, overleven en ontwikkeling (Artikel 6) en.
 • het recht gehoord te worden en ernstig te worden genomen (Artikel 12).

Welk kinderrecht staat centraal?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Kan een kind van 12 jaar wil niet naar vader?

Een kind heeft altijd recht op omgang met de niet-verzorgende ouder (of die nu gezag heeft of niet). Ten aanzien van een kind dat 12 jaar en ouder is en dat bij de kinderrechter 'van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken' kan een verzoek tot omgang worden afgewezen.

Wat mag een kind van 12 jaar beslissen?

Als je tussen de 12 jaar en 16 jaar bent dan moeten jouw ouders luisteren naar jouw mening, maar uiteindelijk beslissen zij dingen als: bij wie je gaat wonen, wanneer en hoe vaak je de ouder ziet waar je niet woont etc. Als je ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter wat goed voor jou is.

Wat mag een kind van 12 zelf beslissen?

Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken.

Wat zijn kinder rechten?

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over je leven thuis en op school. Over wat je ouders voor je moeten doen en waar de overheid voor moet zorgen.

Welke kinderrechten zijn er in Nederland?

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen.

Hoe is Defence for Children ontstaan?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Wie controleert kinderrechten?

Het Comité voor de Rechten van het Kind controleert of de rechten die in het Kinderrechtenverdrag staan toegepast worden. In dit Comité zetelen onafhankelijke experts uit verschillende landen. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan.

Waar zijn er kindsoldaten?

De meeste kindsoldaten zijn er in Afrika, zoals in Sudan, Congo en Tsjaad. Maar er zijn ook kindsoldaten in Azië (bijvoorbeeld Myanmar en Afghanistan), het Midden-Oosten, Zuid-Amerika (vooral Colombia) en zelfs Europa (Tsjetsjenië).

Is het Kinderrechtenverdrag bindend?

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd.

Volgende artikel
Hoe oud baby Knuffeldoekje?