HOEZO MOET IK NABLIJVEN

Is nablijven verboden?

Gevraagd door: Matthijs van Vliet BA  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (70 stemmen)

Ja, een docent mag iemand sowieso laten nablijven. De wet schrijft hier geen richtlijnen voor Als het goed is denkt je school wel na over hoe docenten kunnen straffen.

Kan een docent je laten nablijven?

Een docent mag iemand laten nablijven. In de onderwijswetten zijn hier geen regels over vastgelegd. Middelbare scholen mogen de regels zelf opstellen. Wel moeten ze de straffen in het leerlingenstatuut opnemen.

Is nablijven vrijheidsberoving?

Een school mag leerlingen bijvoorbeeld verplicht corvee opleggen – dat gaat in tegen het slavernijverbod. En je zou nablijven onder 'vrijheidsberoving' kunnen scharen. Dat mag allemaal wel. Maar je kunt best zeggen dat een smartphone een uniek geval is.

Is het legaal om leerlingen na de bel in de klas te houden?

Nee, dat mag niet zomaar. Je moet toestemming geven om jouw spullen te laten controleren en je moet zelf ook aanwezig zijn bij de controle.

Is het toegestaan om leerlingen na de bel te laten zitten?

De leraar kan absoluut tegen de klas zeggen dat ze tot sint juttemis moeten blijven zitten. Als jij dat geen zin in hebt, opstaat en naar huis gaat dan kan hij daar verder niks aan doen.

36 gerelateerde vragen gevonden

Heeft school het recht om je telefoon af te pakken?

Een leraar mag een telefoon niet van een leerling afpakken, maar hem alleen innemen door ernaar te vragen en de telefoon door de leerling zelf te laten overhandigen. Als de leerling blijft weigeren, kan de leraar in een uiterst geval dreigen met schorsing.

Heb je recht om naar de wc te gaan op school?

Ja, dat mag. Regels rond het 'naar toilet gaan' kan de school volledig zelf opstellen. Veel scholen hebben te kampen met vandalisme in de toiletten en passen daarom strenge regels toe voor toiletbezoeken tijdens de lesuren.

Wat als de docent 10 min te laat is?

Artikel 5.5 Als een leraar, (zonder dit van te voren te hebben aangegeven), meer dan 10 minuten te laat is, vervalt deze les, mits dit door de klassenvertegenwoordiger gemeld wordt bij de SL of coördinator leerling-zaken. Er kan nl.

Hoe lang mag een leraar je telefoon afpakken?

,,Een leraar mag een smartphone wel innemen, maar niet te lang. De les lang of een dag, dat kan.” De wet zegt hier niet letterlijk iets over, maar benoemt wel dat een straf 'redelijk en proportioneel' moet zijn. Een week lang een smartphone afpakken zal zelden proportioneel zijn, zegt Pardoen.

Wat mogen leerkrachten niet?

Ieder kind moet naar school kunnen gaan. Kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ze moeten ook zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen, als zij dat willen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Kan je boete krijgen voor spijbelen?

De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Hoeveel uur mag je spijbelen?

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Kan je spijbelen als je 18 bent?

Als je 18 jaar bent geworden dan val je niet meer onder de leerplichtwet. Dit betekent niet dat je zo maar weg kunt blijven van school. Als je geen geldige reden hebt en je blijft toch weg dan is dit ongeoorloofde afwezigheid.

Welke straffen mag een school geven?

Lijfelijke straffen zijn bij wet verboden. In de onderwijswetten zijn verder geen regels over straffen vastgelegd. De school mag deze dus zelf opstellen. Een middelbare school moet de regels opnemen in het leerlingenstatuut en een basisschool in het schoolreglement.

Hoeveel minuten mag de docent te laat komen?

Wanneer je meer dan 30 minuten te laat aankomt, dan moet je je wat grotere zorgen maken. Na meer dan dertig minuten wordt de deur officieel gesloten en mag je niet meer toegelaten worden tot de zaal om het eindexamen te maken. Te laat komen heet in dit geval verhindering.

Hoe klaag je een leraar aan?

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Ook kunt u het schoolbestuur inschakelen. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Wat te doen als je moet nablijven?

Eer rustig gesprek, met een respectvolle (maar niet slijmerige) houding en duidelijk uitleggen van je belang en acceptatie van de sanctie op zich zal de docent doen beseffen dat er met enige inventiviteit zowel aan het een (je werk) als het ander (de sanctie) voldaan kan worden.

Kan een docent je verplichten om je camera aan te doen?

Camera voor het controleren van presentie

De leraar mag de leerlingen dus verplichten om – aan het begin van de les – hun camera aan te zetten om hun aanwezigheid te registreren.

Hoeveel is de boete voor op je telefoon zitten?

Hoe hoog is de boete voor mobiel bellen? In 2021 bedraagt de boete € 259.00 (inclusief administratiekosten). In 2022 wordt de boete verhoogd naar € 340.00 (exclusief administratiekosten). Op de fiets kost hetzelfde feit u € 109.00 (inclusief administratiekosten) en op de brommer € 179.00.

Is een school verplicht les te geven?

Verplicht aantal uren onderwijs

De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De Inspectie van het Onderwijs kan een school erop aanspreken als zij onvoldoende uren onderwijs geeft.

Wat als school geen leerkracht heeft?

Opvangplicht scholen wanneer leerkracht ziek is

Wanneer blijkt dat ouders geen enkele mogelijkheid hebben om hun kinderen op te (laten) vangen, dan gaat het Ministerie van OCW uit van de opvangplicht van scholen en moet de basisschool ervoor zorgen dat er tijdens de schooltijden passende opvang wordt voorzien.

Hoeveel toetsen mag je per dag hebben middelbare school?

Er bestaat geen maximum aantal toetsen dat toegestaan is op een dag.

Hoe hoog is de boete als je kind van school houden?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Kan je een boete krijgen als je niet naar school gaat?

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben je niet ingeschreven in een school of ben je onder de 12 jaar en heb je veel ongeoorloofd verzuim? Dan worden je ouders hiervoor gestraft met een boete, een werk-/taakstraf of in het ergste geval een gevangenisstraf.

Kan je boete krijgen als je niet naar school gaat?

Als het nodig is schakelt de leerplichtambtenaar jeugdhulpverlening of jeugdzorg in. Als uw kind niet naar school gaat, kunnen u en uw kind (boven 12 jaar) een boete krijgen.

Volgende artikel
Welke vis kun je beter niet eten?