Is kinderopvang hetzelfde als BSO?

Gevraagd door: Merijn Willemsen  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.5/5 (66 stemmen)

Buitenschoolse opvang (BSO), soms ook naschoolse opvang genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden. Voor zowel de naschoolse opvang als de buitenschoolse opvang geldt dat deze een direct contact met de school dient te hebben.

Wat is het verschil tussen kinderopvang en BSO?

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Wat valt er onder de BSO?

Buitenschoolse opvang (bso)

De bso is bedoeld voor kinderen die naar school gaan. Uw kind wordt dan buiten de schooltijden en in de vakanties opgevangen. Bijvoorbeeld op school, bij een gastouder of op een andere locatie. Voorschoolse en naschoolse opvang (vso en nso) vallen hier ook onder.

Is kinderopvangtoeslag ook voor BSO?

U kiest zelf naar welke opvang uw kind gaat. Maar de opvang moet wel goed geregeld zijn. Of uw kind nu naar een kinderdagverblijf, bso of peuterspeelzaal (peuterschool) gaat.

Welke leeftijd niet meer naar BSO?

Tijdens de interviews bleek echter dat men vaak door een combinatie van redenen is gestopt met de bso, waaronder corona. De leeftijd van kinderen binnen deze ex-gebruikers groep ligt tussen de 7 en 12 jaar, de meesten zijn 10 jaar of ouder.

Bitcare kinderopvang software: Kind overzetten van KDV naar BSO

40 gerelateerde vragen gevonden

Hoe oud kinderen BSO?

Bso betekent buitenschoolse opvang. Dat is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) voor of na schooltijd. Dit wordt ook voorschoolse opvang (vso) en naschoolse opvang (nso) genoemd. Een bso vangt de basisschoolkinderen ook op op vrije dagen, zoals studiedagen van de school, en in vakanties.

Hoeveel krijg ik terug van BSO?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Hoeveel kinderopvangtoeslag voor BSO?

Bij de kinderdagverblijven hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren. Werkt een ouder 8 uur per dag, dan mag hij die dag 11 uur opvang declareren bij de belastingdienst. Voor de BSO geldt dat 70% van de gewerkte uren in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als ik in de WIA zit?

U kunt toeslag krijgen als u een van de volgende uitkeringen hebt: bijstand. een WW-uitkering. een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de WAO, WIA, Wajong of WAZ.

Heb ik recht op Kinderbudget?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.

Wat is een kindercentrum?

Een kindcentrum (KC) of integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een kindcentrum is er een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie.

Welke opleiding heb je nodig voor BSO?

Voor pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalwerk heb je een relevante mbo 3-diploma of mbo 4-diploma nodig. Bijvoorbeeld mbo Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - niveau 3, of mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in kinderopvang werken.

Is school verplicht BSO aan te bieden?

De BSO is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Iedere school is verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden, als ouders daarom vragen. Meestal geven scholen dit uit handen en wordt de buitenschoolse opvang geregeld door een kinderopvangorganisatie.

Is naschoolse opvang aftrekbaar?

De kinderopvangkosten zijn niet meer aftrekbaar. De kinderopvangtoeslag is hiervoor in de plaats gekomen. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, ontvang je dit van de Belastingdienst als tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Wat doet een kind op de BSO?

Wat doet je kind op de BSO? Bij de buitenschoolse opvang draait het om ontspanning na een drukke schooldag. Je kindje mag er spelen met leeftijdsgenoten of juist lekker uitrusten. Op sommige BSO's worden kinderen geholpen met hun huiswerk.

Wie betaald BSO?

Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van de bso tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

Hoe weet ik of ik recht heb op kinderopvangtoeslag?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate; Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe controleert de Belastingdienst kinderopvangtoeslag?

Hoe komen jullie aan mijn gegevens voor de definitieve berekening...
  1. van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.
  2. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door.
  3. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Waarom heb ik geen recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Hoeveel procent kinderopvangtoeslag 2022?

Daarnaast heeft de overheid volgens Bijlsma voor 2022 ook nog aangekondigd dat ouders ook voor de buitenschoolse opvang aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent.

Hoeveel uur BSO per dag?

Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang

3,5 uur x 40 schoolweken = 140 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. 10,5 uur x 12 vakantieweken = 126 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. 140 uur + 126 uur = 266 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.

Hoe werkt BSO in vakantie?

Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de BSO te organiseren. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Vaak kunnen kinderen tijdens de schoolvakantie hier de hele dag terecht, ook als ze normaal niet naar de BSO gaan.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Hoe lang kinderopvangtoeslag? Maar tot welke leeftijd is de toeslag nog van toepassing op jouw kind? Een kind mag nog gebruikmaken van de dagopvang totdat het aan de basisschool begint. Als een kind pas op vijfjarige leeftijd overstapt naar het basisonderwijs, mag het tot die tijd nog gebruikmaken van de kinderopvang.

Welke leeftijd eigen huissleutel?

De voordeur openen zonder sleutel

Veel ouders kiezen ervoor hun kind(eren) vanaf ongeveer 9 jaar een huissleutel mee te geven naar school. Ze kunnen op die leeftijd alleen naar huis lopen en kunnen altijd naar binnen, ook als je er als ouder even niet bent.

Volgende artikel
Hoe duur is een baby uitzet?