Mijn Stiefmoeder Haat Me/ Dochter vs Stiefmoeder

Is je stiefmoeder familie?

Gevraagd door: Linde Voortman PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (41 stemmen)

Eerstegraads familieleden: partner*, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

Wat zijn mijn rechten als stiefmoeder?

Als stiefouder moet u bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkind. Deze onderhoudsplicht is op basis van uw inkomen (naar draagkracht). Dit kan betekenen dat de andere ouder van uw stiefkind minder kinderalimentatie hoeft te betalen.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Kunnen stiefkinderen kindsdeel opeisen?

Stiefkinderen zijn geen erfgenaam op grond van de wet en zij kunnen dus geen aanspraak maken op haar erfenis.

Wie erft van stiefmoeder?

De broers en zussen van de stiefmoeder komen bij de verdeling van een erfenis zonder testament aan bod als er geen langstlevende echtgenoot meer is en er geen eigen kinderen zijn. Als er geen broers en zussen zijn, dan erven de grootouders met hun kinderen en kleinkinderen. En zo verder tot in de zesde graad.

25 gerelateerde vragen gevonden

Hoe wordt de erfenis verdeeld bij een samengesteld gezin?

Samengesteld gezin met ieder eigen kinderen

Als jij eerst komt te overlijden, dan zijn jouw echtgenoot en jouw eigen kind erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Jouw stiefkind erft niet van jou. Bij het later overlijden van jouw echtgenoot is zijn kind zijn erfgenaam.

Hoe kan ik mijn erfdeel opeisen?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis.

Kunnen stiefkinderen aanspraak maken op erfenis?

Erfenis stiefkind

Een stiefkind erft normaal gesproken niet van een stiefouder. Maar dit kan een stiefouder wel regelen. De stiefouder kan het stiefkind in zijn of haar testament tot erfgenaam benoemen.

Heeft een stiefkind recht op legitieme portie?

Stiefkinderen hebben overigens geen recht op een legitieme portie. De omvang van de legitieme portie is grofweg gelijk aan de helft van wat het wettelijk erfdeel zou zijn, als ware er geen testament geweest.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Nee, niet na het eerste overlijden. Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen. Dan komt ook de nalatenschap vrij.

Hoeveel is het kindsdeel bij overlijden?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Kan de langstlevende alles erven?

- Zijn er geen kinderen, geen ouders van de eerststervende, noch broers of zusters en ook geen ooms of tantes, neven of nichten, dan bekomt de langstlevende echtgenoot alles in volle eigendom. - Bij testament kan de eerststervende de langstlevende onterven maar slechts voor de helft van zijn wettelijk erfrecht.

Kan de langstlevende een testament weer veranderen?

U mag uw testament herroepen, ongewijzigd laten, volledig veranderen, een nieuw testament laten maken, herzien of enkele wijzigingen aanbrengen. Wetten veranderen, u verandert en erfgenamen veranderen. Dit kunnen in de loop der tijd goede redenen zijn om uw testament te herroepen bij de notaris.

Kan een niet biologische vader een kind erkennen?

Niet alleen de biologische vader, maar ook een persoon die het kind niet verwekt heeft, kan een kind erkennen. Dan moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn: De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn. De moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven.

Waar hebben stiefkinderen recht op?

Waar heb je nu precies recht op? Het erfrecht stiefkinderen bepaalt dat jij recht hebt op het deel van de erfenis van je moeder. Dit deel zou vrijkomen bij het overlijden van je vader. Je stiefmoeder heeft hier als nieuwe partner van je vader geen vruchtgebruik over.

Hoe stiefkind erkennen?

Als het kind is geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de vader en moeder, hoeft de vader het kind aldus niet te erkennen. Die erkenning staat dan ook in beginsel 'vast', wat betekent dat de stiefouder in beginsel geen mogelijkheid heeft om het stiefkind (alsnog) te erkennen.

Kan ik mijn stiefdochter onterven?

Het onterven van een stiefkind heeft dus ook geen nut. Het kan echter ook zo zijn dat u niet wil dat de kinderen van uw partner recht hebben op de erfenis. Het onterven van deze kinderen kan alleen maar als hun wettelijke ouder een testament opmaakt en daarin de kinderen onterft.

Wat is een stiefkind voor de erfbelasting?

Voor de schenk- en erfbelasting worden stiefkinderen gelijkgesteld met eigen kinderen. Het is echter niet zo dat bij de wettelijke verdeling de stiefkinderen van rechtswege mede-erfgenaam zijn. Als u dat wilt, moet u naar de notaris om dat in een testament te regelen.

Hoe kan ik mijn stiefdochter adopteren?

Bij stiefouderadoptie vindt de adoptie plaats tussen een stiefouder en zijn/haar stiefkind. , Dat betekent dat er na deze procedure een juridische band bestaat tussen beide personen. Adoptie is trouwens niet beperkt tot minderjarigen. Ook een meerderjarige kan geadopteerd worden door zijn/haar stiefouder.

Kan ik erven van mijn stiefvader?

Als iemand overlijdt zonder dat er een testament is opgesteld, dan gaat het geld naar de langstlevende echtgenoot en de biologisch eigen kinderen. Dat betekent dat als jouw stiefouder overlijdt en hij of zij geen testament heeft opgesteld, jij als stiefkind geen recht hebt op de erfenis.

Wat erven echtgenoten van elkaar?

De langstlevende echtgenoot uit een huwelijk krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Dit betekent dat hij onder meer het vruchtgebruik krijgt van de gezinswoning en de inboedel. Hij mag dus hoe dan ook in de gezinswoning blijven wonen, of het verhuren en het huurgeld innen.

Welke personen uit het recht kunnen erfgenamen zijn?

Erfgenamen kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, kennissen of een goed doel. De overleden persoon kan in het testament ook wettelijke erfgenamen hebben onterfd. Onterfde kinderen houden wel recht op hun legitieme portie. Dit is een geldbedrag dat zij zelf moeten opvragen.

Kan ik mijn erfdeel opvragen?

Je kan je kindsdeel opeisen bij alle erfgenamen. Soms is er iemand aangewezen als executeur of gevolmachtigde. Dan moet je bij die persoon zijn. Maar dat moeten de andere erfgenamen je dan vertellen.

Wat is een Overbedelingsschuld?

Vorderingen van de kinderen

Met andere woorden: de langstlevende echtgenoot wordt overbedeeld. Hierdoor ontstaat een schuld aan de kinderen, een zogeheten 'overbedelingsschuld'. Deze overbedelingsschuld is gelijk aan de erfdelen van de kinderen. De kinderen krijgen dus een vordering op de langstlevende echtgenoot.

Hoe wordt erfenis verdeeld zonder testament?

Er is geen testament

Als er geen testament is, regelen de erfgenamen samen de erfenis. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet.