Ouderlijk gezag, hoe werkt dat? | de Rechtspraak

Hoe krijg ik volledige voogdij over mijn kind?

Gevraagd door: ds. Maryam Kuijpers  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (57 stemmen)

Als u een voogd wilt aanwijzen voor uw minderjarig kind, heeft u 2 mogelijkheden. U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister bij de rechtbank. Of u kunt een voogd benoemen in uw testament. Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na het overlijden van de ouder(s).

Hoe kan je volledige voogdij krijgen?

Ouders wijzen u aan als voogd
  1. Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister.
  2. Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt.

Kan een vader volledige voogdij krijgen?

Nee, voogdij is het gezag door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen.

Wat kost eenhoofdig gezag aanvragen?

Kosten procedures Verzoek gezag en Verzoek meerderjarigheidsverklaring. Voor de procedures Verzoek gezag en Verzoek meerderjarigheidsverklaring bij de rechter moet u griffierechten betalen. De griffierechten bedragen € 314.

Hoe moeder uit ouderlijke macht zetten?

Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind, kunnen zij uit het ouderlijk gezag ontzet worden. Het gezag over het kind wordt dan meestal overgedragen aan het Bureau Jeugdzorg. Dit bureau oefent dan de voogdij over het kind uit. Het kind gaat naar een pleeggezin of tehuis.

44 gerelateerde vragen gevonden

Kan vader kind afnemen van moeder?

De ene ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Hoe verlies je ouderlijk gezag?

Einde ouderlijk gezag bij gevaar voor ontwikkeling kind

De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in ernstig gevaar is. En of er geen andere mogelijkheden zijn om dat gevaar te stoppen. Is dat het geval, dan kan de raad de kinderrechter vragen om uw gezag over uw kind te stoppen.

Hoe lang duurt eenhoofdig gezag aanvragen?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Waar heeft een vader zonder gezag recht op?

De ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage of afschrift, maar enkel recht op informatie op basis van het dossier. Die informatie mag mondeling en/of op schrift worden verstrekt. Verder mag de ouder zonder gezag geen informatie ontvangen die de ouder met gezag ook niet mag ontvangen.

Kan het ouderlijk gezag worden beëindigd?

Het ouderlijk gezag over een kind eindigt in de meeste gevallen automatisch als het kind de achttienjarige leeftijd bereikt. Het kan ook voorkomen dat één ouder het ouderlijk gezag kwijtraakt over een minderjarig kind. De andere ouder dient daarvoor een verzoek tot het verkrijgen van verzag in bij de rechter.

Kan een vader zijn kind opeisen?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?

Voogdij en gezag

Gezag betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind. Gezag, uitgeoefend door een ouder, heet ouderlijk gezag. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders.

Hoeveel rechten heeft een vader zonder gezag?

Gezag heeft geen invloed op omgangsregeling

Heeft de vader geen gezag, dan heeft hij dezelfde rechten bij een omgangsregeling als een vader met gezag. In beide gevallen heeft hij er immers recht op om zijn kind te mogen zien.

Kan vader gezag aanvragen zonder toestemming moeder?

Zonder toestemming moeder gezag aanvragen

Geeft de moeder geen toestemming om gezamenlijk gezag aan te vragen, terwijl u wel het gezag heeft dan kunt u een procedure verzoek gezag bij de rechtbank starten. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Wat voor rechten heeft een vader met gezag?

Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind.
...
Officiële handelingen namens kind
  • uw kind inschrijven op een school;
  • een paspoort aanvragen voor uw kind;
  • toestemming geven voor een medische behandeling.

Kan moeder gezag vader weigeren?

Ouderlijk gezag vader weigeren

Indien de moeder niet wil dat de vader via toestemming het gezag over het kind verkrijgt, kan de moeder weigeren deze toestemming te verlenen. De vader heeft in dit geval enkel nog de mogelijkheid om het gezag te verkrijgen via de rechter.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Wat is de meest voorkomende omgangsregeling kind?

Een veelvoorkomende omgangsregeling is dat de kinderen gedurende een weekend om de veertien dagen bij de 'niet-inwonende' ouder verblijven. Vaak zijn de kinderen dan ook gedurende de helft van de schoolvakanties bij deze ouder en worden de feestdagen eerlijk verdeeld.

Kan een moeder uit de ouderlijke macht gezag?

Ontzetting uit de ouderlijke macht wordt vaak gezien als een straf of het gedrag dat de ouder laat zien. Ontzetting kan worden uitgesproken op verzoek van de andere ouder, familieleden van het kind, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie.

Is ouder verstoting strafbaar?

Ouderverstoting is strafbaar volgens art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht! Veel kinderen van verstoten ouders ontwikkelen op latere leeftijd zelf psychische en emotionele problemen.

Hoe lang ben je financieel verantwoordelijk voor je kind?

Echtgenoten en geregistreerde partners moeten elkaar onderhouden. Ook na de scheiding. Ouders hebben die plicht voor hun kinderen tot 21 jaar.

Wat zijn de rechten van een vader?

Rechten van vader bij de omgangsregeling wettelijk vastgelegd. Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook al heb je als biologische vader het kind niet erkend, dan nog heb je recht op contact met je kind.

Kan de moeder co-ouderschap weigeren?

In het kort. Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken.

Wie is belangrijker moeder of vader?

Waar moeders zorgen voor veiligheid, stimuleren vaders hun kroost tot het nemen van risico's. Dat maakt kinderen moediger en veerkrachtiger. De liefde van de vader is voor later belangrijker dan die van de moeder.

Wie heeft meer recht op kind?

Gezag andere ouder stoppen

De rechter stopt het gezamenlijk gezag alleen als het in het belang is van het kind. De rechter bepaalt ook wie van u het gezag dan krijgt. Heeft u meer kinderen, dan bepaalt de rechter voor ieder kind apart wie het ouderlijk gezag krijgt.

Volgende artikel
Wat is de gezondste frisdrank?