Heeft moeder altijd gezag?

Gevraagd door: bc. Fem Cammel  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (75 stemmen)

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Welke rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
 • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
 • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
 • Officiële handelingen namens kind. ...
 • Aansprakelijk voor schade. ...
 • Vermogen kind beheren.

Welke rechten heeft vader zonder gezag?

Wat zijn uw rechten en plichten als vader of duomoeder met erkenning maar zonder gezag?
 • U moet het kind onderhouden totdat het 21 jaar oud is.
 • U hebt het recht en de plicht tot omgang met uw kind.
 • U hebt recht op informatie over uw kind.
 • U kunt gezag aanvragen als de biologische moeder het ermee eens is.

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Ouderlijk gezag, hoe werkt dat? | de Rechtspraak

42 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Kan de vader de voogdij opeisen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

Wat voor Rechten heb je als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Kan de moeder Co ouderschap weigeren?

Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen.

Kan moeder ouderlijk gezag weigeren?

De moeder heeft van rechtswege het gezag over een kind. Bij het weigeren van de moeder om medewerking te verlenen aan het aanvragen van gezamenlijk gezag, kan de vader een verzoek bij de rechtbank indienen. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt die procedure aan de hand van een recente uitspraak.

Wat valt onder informatieplicht?

De gezaghebbende ouder maakt uiteindelijk de beslissing, maar moet de andere ouder wel informeren, zeker over hoe het gaat op school en over de gezondheid. Wanneer ouders samen gezag hebben moeten zij elkaar om de mening vragen. Dit wordt recht op consultatie genoemd.

Wat is een goede omgangsregeling?

“Wat is de beste omgangsregeling voor mijn kind?” Dat is een hele goede vraag en eigenlijk ben jij, samen met je (ex-)partner, de enige die deze vraag kan beantwoorden. Er is namelijk geen 'beste' omgangsregeling. Een bepaalde omgangsregeling is pas goed als je kind er het meest bij geholpen is.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Wat zijn de Rechten en plichten van ouders?

Rechten en plichten van ouders
 • Je hebt als ouder recht op persoonlijk contact met je kind. ...
 • Als ouder heb je het recht om je kind op te voeden. ...
 • Tegelijk heb je ook de plicht om je kind op te voeden. ...
 • Als ouder sta je in voor het levensonderhoud van je kind. ...
 • Je bent verplicht in te staan voor de opleiding van je kind.

Heb je als ouder recht op co-ouderschap?

Het antwoord is JA! Vaders hebben altijd recht op co-ouderschap. De wet is heel duidelijk: de vader heeft recht op een gelijkwaardige zorgregeling (co-ouderschap). Het is in de wet zo geregeld dat gescheiden ouders elkaar in staat moeten stellen om voor de kinderen te zorgen.

Is Co-ouderschap altijd 50 50?

Verdeling van zorg hoeft niet 50/50

Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Bij oudere kinderen komt een weekregeling (ene week bij de ene ouder andere week bij de andere ouder) ook vaak voor. Een 50/50-tijdverdeling is geen vereiste.

Kan een rechter co-ouderschap afdwingen?

Een co-ouderschap heeft geen wettelijke basis. In ons wetboek kom je deze term dus niet tegen. Dat betekent, dat je bij een rechter in beginsel niet kunt verzoeken een co-ouderschap vast te leggen. Van een verplichting tot een co-ouderschap is dus evenmin sprake.

Kan vader erkenning eisen?

Om van de rechter toestemming te krijgen tot erkenning van een kind moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • de erkenner is de verwekker van het kind.
 • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn.
 • het kind heeft niet al twee juridische ouders.

Hoe krijg je een vader uit de ouderlijke macht?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Kan oma gezag krijgen?

Feitelijk oefenen de moeder en de oma al samen het gezag over het kind uit, zo overwoog de rechtbank. Om die reden wees de rechtbank het verzoek van moeder en oma toe. Voortaan zijn moeder en oma samen belast met het gezag over het kind.

Hoe krijg je volledig gezag?

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag gebeurt via de rechtbank, door middel van een formulier. Dit formulier kan digitaal worden ingediend of per post. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een aantekening geplaatst in het Gezagsregister.

Wat is klem en verloren?

Het klem-of-verloren criterium is ontwikkeld in de rechtspraak: een behoorlijke gezamenlijke uitoefening van gezamenlijk gezag houdt in dat de ouders in staat zijn beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg te nemen, althans vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen ...

Wie heeft de voogdij?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Kan mijn kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Hoeveel kinderen onterecht uit huis geplaatst?

Tussen 2015 en 2020 zijn 1115 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dat in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid.

Vorige artikel
Wat te doen bij jaloers kind?
Volgende artikel
Welke kaas is goed voor kinderen?