Every child has the right to learn and thrive

Heeft ieder kind recht op kindsdeel?

Gevraagd door: Mike van Berkel  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.2/5 (54 stemmen)

Als kind heeft u namelijk altijd recht op de zogenaamde legitieme portie. In een geval van onterving is dit echter de helft van uw kindsdeel van de erfenis. Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat in het geval van onterving nog maar één achtste van het beschikbare vermogen.

Kan een kind altijd zijn kindsdeel opeisen?

Nee, niet na het eerste overlijden. Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen. Dan komt ook de nalatenschap vrij. Wilt u het anders dan dit standaard erfrecht geregeld hebben, zult u een testament nodig hebben.

Heeft iedereen recht op kindsdeel?

Het kindsdeel is een deel van de erfenis waarop de kinderen van de overledene recht hebben. Het is wettelijk vastgelegd dat kinderen recht hebben op hun kindsdeel, ongeacht wat er in het testament staat. Het kindsdeel is een geldbedrag of een deel van de nalatenschap, zoals bijvoorbeeld een huis of aandelen.

Wat is het wettelijk kindsdeel?

Het deel van vader, de helft van de huwelijksgemeenschap, is dan de erfenis. De erfdelen zijn 1/3e deel (twee kinderen en een echtgenote, dus drie erfgenamen) van de nalatenschap. Het kindsdeel is dan 1/3e deel van de erfenis, is gelijk aan 1/6e deel van het gezamenlijke vermogen van de ouders.

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen. Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft. Men kan dan nog vrij beschik-ken over de helft van zijn nalatenschap. In geval van twee kinderen, ontvangt elk kind 1/3 van de nalatenschap als reserve (het beschikbare deel is dan 1/3).

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoe bereken je erfdeel kind?

Hoe kan ik het kindsdeel berekenen? U kunt het kindsdeel (grofweg) berekenen door, als sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende ouder of stiefouder) en het overgebleven bedrag over de kinderen en de langstlevende te verdelen.

Wat is het minimum dat een kind kan erven?

Heeft u één kind, dan heeft hij of zij minstens recht op 1/2 van de waarde van uw nalatenschap. Zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4 van uw totale nalatenschap. Bij drie kinderen is dat 1/6.

Hoe werkt erfenis kinderen?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

De langstlevende mag die bezittingen zelfs verkopen of aan anderen schenken. Daarvoor is de toestemming of medewerking van de kinderen niet nodig. Kortom, de langstlevende kan, zo lijkt het, ongestoord zijn of haar gang gaan en de volledige erfenis van de overleden ouder opmaken.

Wat erft kind bij overlijden ouder?

Als kind van de overledene hebt u recht op een minimumaandeel van de nalatenschap. Dit wordt de "reserve" van kinderen genoemd. Het testament en de schenkingen die gemaakt werden vóór het overlijden moeten dus deze reserve respecteren. Een kind kan alleen onterfd worden in geval van "onwaardige erfgenaam".

Hoe weet je of je recht hebt op een erfenis?

Informatie over een erfenis kunt u vinden in het boedelregister. Bijvoorbeeld welke notaris (boedelnotaris) de erfenis gedaan heeft. In het boedelregister vindt u ook de verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen. Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister.

Kan je een kind volledig onterven?

In Nederland is het niet mogelijk om een kind volledig te onterven, maar je kunt de erfenis van het kind wel beperken door middel van een testament. In de wet is geregeld dat een kind altijd recht houdt op een deel van de erfenis; dit wordt ook wel de legitieme portie genoemd.

Is kindsdeel belastingvrij?

Als uw ouder is overleden en u van hem of haar erft, is er mogelijk sprake van heffing van erfbelasting. Dit is het geval als u meer erft dan uw vrijstelling. De vrijstelling voor kinderen is ruim € 20.000. Als u meer erft, dan wordt erfbelasting geheven over het gedeelte dat u erft dat meer is dan de vrijstelling.

Hoe lang na overlijden kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was.

Waar heeft een onterfd kind recht op?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van € 25.000 binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Kun je een kind uitsluiten van erfenis?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht.

Wie controleert verdeling erfenis?

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Wie erft er als er geen testament is?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Wie erft als vader overlijdt?

Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 gelden er regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Wat erf je als 1 ouder overlijdt?

De ouders erven elk 1/4de van de nalatenschap. Leven ze beiden nog, dan gaat de helft van de erfenis dus naar hen. Vaak erven zij in samenloop met een langstlevende partner. Woonde de overledene wettelijk samen met iemand, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.

Wie erft het spaargeld?

De overledene was gehuwd en had kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Concreet krijgt de langstlevende het eigen vermogen van zijn overleden partner en de helft van het gemeenschappelijk vermogen in vruchtgebruik. De kinderen erven de blote eigendom.

Waarom 1% erfdeel?

Het erfdeel wordt op vaak op 1% gezet om erfbelasting te besparen of te starten met een flexibel uitgangspunt. In het laatste geval wordt er ook een afvullegaat opgenomen voor de langstlevende die daarmee de erfdelen kan beïnvloeden en daarmee dus ook de verschuldigde erfbelasting.

Hebben aangetrouwde kinderen recht op een erfenis?

Hierbij gaat het om bloedverwanten (kinderen, ouders, broers, zussen, grootouders, overgrootouders). Alleen jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner vormt hier de uitzondering op. Schoonfamilie en aangetrouwde kinderen erven dus via de wet niets van jou. Een erfgenaam moet wel in leven zijn.

Vorige artikel
Waarom goede bh's zo duur zijn?
Volgende artikel
Wat stimuleert borstvoeding?