Huiselijk geweld en kindermishandeling: hoe te herkennen?

Wie vind kindermishandeling een probleem?

Gevraagd door: Robin Spring in ‘t Veld LLB  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (58 stemmen)

Kindertelefoon. Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling kunnen bovendien bellen met de kindertelefoon via: 0800 – 0432 (gratis)

Hoe bewijs je kindermishandeling?

kenmerken ouders/gezin
 • ouder troost kind niet bij huilen.
 • ouder klaagt overmatig over het kind, toont weinig belangstelling.
 • ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind.
 • ouder is zelf mishandeld of heeft psychiatrische- of verslavingsproblemen.
 • ouder gaat steeds naar andere artsen/ziekenhuizen ('shopping')

Wat is ernstige kindermishandeling?

Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, (emotionele) verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Waar vindt kindermishandeling plaats?

Kindermishandeling vindt vaak plaats in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. We noemen dat huiselijk geweld.

Welke vorm van kindermishandeling wordt het meest gemeld?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

38 gerelateerde vragen gevonden

Welke vormen van kindermishandeling zijn er?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Wie zijn de daders van kindermishandeling?

De dader kan ook een leerkracht zijn of een vriend van je ouders, een leider van een jeugdbeweging, trainer van een club of een leeftijdsgenoot. Vaak is het iemand die je kent en van wie je op een of andere manier afhankelijk bent. In de meeste situaties gaat het om een volwassene die je vertrouwde.

Waar kan ik terecht bij kindermishandeling?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies als u denkt dat het niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld als u vermoedt dat het kind wordt mishandeld. Het is mogelijk om hierbij anoniem te blijven ten opzichte van het gezin waarover u zorgen heeft. De medewerker van Veilig Thuis legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is de Week tegen kindermishandeling?

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Is je kind uitschelden kindermishandeling?

Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen. Ook het opsluiten of (sociaal) isoleren van een kind valt hieronder.

Is schreeuwen tegen je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling.

Wat is kindermishandeling veilig thuis?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder. Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind.

Hoeveel kindermishandeling per jaar?

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is.

Wat moet je doen als je vermoedt dat er kindermishandeling?

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) kindermishandeling?
 • Bel 112 als het kind in direct gevaar is.
 • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. ...
 • Praat met het kind zelf of met de ouders. ...
 • Vraag advies bij Veilig Thuis.

Hoe ziet kindermishandeling eruit?

Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld. Speelt gewelddadige of seksuele situaties na. Wordt snel boos en gaat dan slaan, schoppen of bijten. Steelt of maakt spullen stuk.

Hoe kun je zien dat een kind mishandeld wordt?

Niet-pluisgevoel. Er zijn situaties waarin er niet een duidelijk signaal is van kindermishandeling, maar je wel het gevoel hebt dat er misschien iets niet klopt. Vaak kun je dit niet meteen concreet maken. We noemen dit een niet-pluisgevoel of een onderbuikgevoel.

Wat is de winst van de meldcode kindermishandeling?

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wat is een veilig thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Overal in Nederland zijn er steunpunten van Veilig Thuis. Iedereen kan een melding doen.

Waar kun je terecht als je je zorgen maakt over een kind?

Bij Veilig Thuis kunt u (anoniem) advies vragen of een melding doen. 'Veilig Thuis' is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. U wordt automatisch doorgeschakeld naar 'Veilig Thuis' in uw eigen regio. Als er al jeugdbescherming is betrokken bij het kind, kunt u uw zorgen ook melden bij de jeugdbeschermer.

Wat is de straf voor kindermishandeling?

De rechter besluit over het wel of niet opleggen van een straf aan de verdachte(n). Er zijn verschillende strafrechters. Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van het OM: De politierechter behandelt een eenvoudige zaak waarbij het OM maximaal 1 jaar gevangenisstraf eist.

Wat te doen bij onveilige thuissituatie?

Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 - 2000.
 1. Hulp in het gezin. De gemeente kan hulp in het gezin bieden Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de opvoeding, of om te leren anders om te gaan met het gedrag van het kind.
 2. Hulp voor kinderen die mishandeld zijn. ...
 3. Hulp voor kinderen die geweld in het gezin zien.

Hoe psychische mishandeling bewijzen?

Theoretisch valt psychische mishandeling in het Wetboek van Strafrecht onder mishandeling. Maar hoe maak je psychische mishandeling aantoonbaar? In het geval van partnergeweld adviseert de politie slachtoffers om concreet bewijsmateriaal te verzamelen, in de vorm van filmpjes of tekstberichten.

Hoeveel procent kinderen misbruikt?

Van de verschillende soorten kindermishandeling komt verwaarlozing het meest voor. Geschat wordt dat één op de vier meisjes, en één op de zes jongens al voor haar/zijn zestiende levensjaar te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Bij ongeveer één op de zes meisjes gaat het om seksueel misbruik door familieleden.

Wat valt er onder geestelijke mishandeling?

Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op.

Wat is kinderverwaarlozing?

De definitie van kinderverwaarlozing is: verwijtbaar nalatig gedrag van een ouder dat resulteert in directe of dreigende schade voor het kind. Dat is precies wat er bij een vechtscheiding gebeurt. Dat er bij scheiding strijd ontstaat is bijna onvermijdelijk.

Vorige artikel
Welke margarine voor babys?
Volgende artikel
Wat zegt Koran over zwangerschap?