Moet ik naast alimentatie ook andere kosten betalen?

Wie moet er kinderalimentatie betalen?

Gevraagd door: Maarten Muijs  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (28 stemmen)

Jullie kind woont bij jouw ex-partner
Voor kinderen tot 18 jaar dien je de kinderalimentatie aan jouw ex-partner te betalen. Jouw ex-partner betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag en na het 18e jaar kun je de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

Waar moet kinderalimentatie aan besteed worden?

Van de kinderalimentatie moeten alles worden betaald wat te maken heeft met het levensonderhoud. Niet alleen de kosten van eten en drinken, maar ook kleding, lidmaatschappen van sportclubs, zwemles, verjaardagscadeautjes voor vriendjes en vriendinnetjes, enzovoort.

Is de vader verplicht alimentatie te betalen?

De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling.

Wat is het minimale bedrag voor kinderalimentatie?

Minimale hoogte kinderalimentatie

Het minimum aan kinderalimentatie is 25 euro per kind per maand. Dit bedrag kan alleen worden toegepast als de betaler een minimum inkomen heeft.

Wat is een normaal bedrag voor alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

42 gerelateerde vragen gevonden

Hoe bereken je het NBI?

Berekening NBI algemeen

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt gevormd door alle inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid, uitkeringen, winst uit onderneming, pensioen, vermogen) te verminderen met te betalen belastingen (zoals inkomstenbelasting en de Zvw premie).

Hoeveel alimentatie 2022?

Elk jaar verhoging alimentatie

Als u alimentatie betaalt, moet u op 1 januari meer betalen. De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2022 is dat 1,9%.

Hoe berekent de rechter het alimentatiebedrag?

De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast in vier stappen:
  • 1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld.
  • 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind.
  • 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend.
  • 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Hoeveel kinderalimentatie 2021?

Voor 2021 bedraagt het percentage van de indexering alimentatie 3%. Dit betekent dus dat het bedrag dat het afgelopen jaar betaald werd, vanaf 1 januari 2021 wordt verhoogd met 3%. U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag voor 2021 berekenen.

Wat is een reële alimentatie?

Bij kinderalimentatie wordt uitgegaan van reële woonlasten. Dus niet van de woonlasten, die zijn te verwachten bij iemand in de bijstand. Om discussies over reële woonlasten te voorkomen, is vastgesteld wat reëel is. Hierbij wordt simpelweg gesteld dat reële woonlasten 30% zijn van het netto maandinkomen.

Is geen alimentatie betalen strafbaar?

Wat zijn hiervan de gevolgen? De afspraken over alimentatie zijn (net als de omgangsregeling) afdwingbaar als de rechter deze afspraken heeft vastgesteld. Betaalt u niet, dan kan uw ex-partner het Landelijk Bureau Incasso Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen.

Wat te doen als vader geen alimentatie betaald?

Uw ex-partner betaalt de kinderalimentatie of partneralimentatie niet. Dan kunt u hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor u innen.

Kun je kinderalimentatie weigeren?

Soms betaalt uw ex-partner de alimentatie niet, of alleen een deel. Het LBIO of een deurwaarder kan u dan helpen. Meestal heeft u hiervoor een uitspraak van de rechter over de alimentatie nodig.

Wat zijn verblijfskosten alimentatie?

Onder de verblijfskosten wordt verstaan: de kosten die jij als ouder hebt als jouw kinderen bij jou zijn. Deze kosten worden door zowel jou als de andere ouder gemaakt. Elke ouder draagt zijn of haar verblijfskosten zelf.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie Nibud?

Kinderalimentatie is het bedrag dat je ontvangt en gebruikt voor de kosten voor de opvoeding en levensonderhoud van de kinderen. Alle kosten voor het eten, drinken, kleding, school en activiteiten moeten ervan betaald kunnen worden.

Heeft kinderalimentatie invloed op bijstand?

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Hoeveel alimentatie voorbeeld?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is. Een voorbeeld.

Hoe bereken je alimentatie voor kind?

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?
  1. hoogte inkomen van beide ouders (het gezinsinkomen)
  2. zorgkorting (alimentatie-korting voor betalende partner wanneer hij/zij veel voor kinderen zorgt)
  3. draagkracht van beide ouders.
  4. eventuele andere verplichtingen (zoals verzorgings- en opvoedingskosten van kind uit andere relatie.

Hoe wordt de hoogte van partneralimentatie bepaald?

De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk. Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk.

Wie bepaalt de hoogte van alimentatie?

De rechter vergelijkt de draagkracht van beide ouders en stelt naar rato van deze draagkracht de kinderalimentatie vast.

Hoe wordt draagkracht alimentatie berekend?

Voor de bepaling van de draagkracht wordt gekeken naar het inkomen in 2021. Wat telt mee? Voor het bepalen van het inkomen moet gekeken worden naar het reguliere (maandelijkse) inkomen, maar ook naar vakantiegeld, een dertiende maand of bonus en inkomen uit overwerk of onregelmatigheidstoeslagen.

Hoeveel procent indexering 2022?

Indexering 2022

Het indexeringspercentage voor 2022 bedraagt 1,9%.

Wat is de maximale alimentatie?

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt uw ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde.

Wat is een redelijke partneralimentatie?

De 'hoofdregel' zegt dat partneralimentatie maximaal 5 jaar duurt. Of korter bij een huwelijk van minder dan 10 jaar; dan duurt de partneralimentatie maximaal de helft van de huwelijksjaren (zijn jullie bijv. 6 jaar getrouwd geweest dan duurt de partneralimentatie 3 jaar).

Wat is belastbaar maandloon?

Het belastbaar loon is het loon verminderd met de werknemersaftrek. Het belastbaar loon staat op de loonstrook. Van het belastbaar loon zijn bedragen af te trekken, bijvoorbeeld hypotheekrente, studiekosten of hoge ziektekosten. Het belastbaar loon min de aftrekposten is het belastbaar inkomen.