Ouderlijk gezag, hoe werkt dat? | de Rechtspraak

Wie heeft recht op kind na scheiding?

Gevraagd door: Collin van de Berg  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (30 stemmen)

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met hun kind. En zij hebben de plicht tot omgang met hun kind. Ook het kind houdt recht op omgang met beide ouders. Een ouder met gezag zorgt ervoor dat het kind een goede band heeft met de andere ouder.

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Wie heeft recht op de kinderen?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Wie krijgt ouderlijk gezag na scheiding?

Scheiding: beide ouders houden gezag

Beide ouders houden het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding. Behalve als de rechter een andere beslissing neemt. Heeft u als duomoeders of duovaders allebei ouderlijk gezag over uw kind of kinderen? Dan houdt u dat gezag ook na uw scheiding.

30 gerelateerde vragen gevonden

Kan een vader gezag opeisen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

Hoe kan ik mijn ex uit de ouderlijke macht zetten?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Heeft een kind beide ouders nodig?

Veel kinderen in onze samenleving maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dit heeft altijd gevolgen voor het kind. Het kind moet immers wennen aan een nieuwe situatie en mist altijd één ouder.

Wat is een minimale omgangsregeling?

Een minimum omgangsregeling staat niet in de wet en bestaat dus eigenlijk niet. Wel hebben beide ouders het recht en zelfs de verplichting tot omgang met hun kind. Afhankelijk van de situatie wordt er een omgangsregeling vastgesteld, waarbij er in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van jouw kind.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Welke Rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
  • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
  • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
  • Officiële handelingen namens kind. ...
  • Aansprakelijk voor schade. ...
  • Vermogen kind beheren.

Kan een vader zijn kind ontkennen?

Ontkenning van het vaderschap kan alleen onder de volgende voorwaarden: de wettelijke vader is niet de biologische vader van het kind; de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind.

Wat voor Rechten heb je als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Kan de moeder Co ouderschap weigeren?

Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen.

Kan moeder ouderlijk gezag weigeren?

De moeder heeft van rechtswege het gezag over een kind. Bij het weigeren van de moeder om medewerking te verlenen aan het aanvragen van gezamenlijk gezag, kan de vader een verzoek bij de rechtbank indienen. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt die procedure aan de hand van een recente uitspraak.

Wat valt onder informatieplicht?

De gezaghebbende ouder maakt uiteindelijk de beslissing, maar moet de andere ouder wel informeren, zeker over hoe het gaat op school en over de gezondheid. Wanneer ouders samen gezag hebben moeten zij elkaar om de mening vragen. Dit wordt recht op consultatie genoemd.

Wat met kind als ouders uit elkaar gaan?

Indien je als ouders onderling niet akkoord bent met de verblijfsregeling, komt de zaak voor de familierechtbank. De rechter moet dan de voorkeur geven aan een gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen. Dit betekent dat het kind evenveel tijd doorbrengt bij de vader als bij de moeder.

Wat als kind niet meer naar moeder wil?

Probeer met de andere ouder in contact te blijven en te zoeken naar middelen om tot een oplossing te komen. Daarbij kan de bijstand van een goede advocaat of mediator verstandig zijn. Het is wel belangrijk dat het een advocaat of mediator is die verstand heeft van de gevolgen van scheiding voor kinderen en ouders.

Kan mijn kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Hoeveel kinderen onterecht uit huis geplaatst?

Tussen 2015 en 2020 zijn 1115 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dat in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid.

Wat is een VOTS?

Er bestaat ook een VOTS (naast de OTS) en VOTS staat voor voorlopige ondertoezichtstelling. Deze maatregel duurt maximaal drie maanden.De rechter kan een VOTS uitspreken nog voordat de betrokkenen op een zitting door de rechter worden gehoord.

Wie kan eenhoofdig gezag aanvragen?

Enkel indien de vader het kind heeft erkend, kan hij mede met het ouderlijk gezag belast worden, maar daarvoor heeft hij wel de medewerking van de moeder nodig. Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag gebeurt via de rechtbank, door middel van een formulier. Dit formulier kan digitaal worden ingediend of per post.

Welke instantie is bevoegd het ouderlijk gezag te beëindigen?

Een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag kan worden ingediend door de Raad van Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. In bepaalde gevallen kan een ander dan de ouder die de minderjarige tenminste een jaar heeft verzorgd en opgevoed ook een dergelijk verzoek indienen.

Wat zijn je rechten als vader zonder gezag?

Plichten van de juridisch ouder zonder ouderlijk gezag

Plicht tot omgang met het kind (artikel 1:377a lid 1 BW). Plicht om het recht op familieleven van het kind te respecteren (artikel 8 EVRM). Plicht tot betalen van kinderalimentatie, naar draagkracht (artikel 1:392 lid 1 BW).