What To Do When You Receive An Inheritance | The First Steps To Take

Wie erft het eerst?

Gevraagd door: Bradley Zowran von Ranzow  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.1/5 (75 stemmen)

Laat dit voorlezen
Pauzeren
Erfgenamen volgens de wet Eerste groep: kinderen en echtgenoot/geregistreerd partner. Als je kinderen niet meer leven, dan erven je kleinkinderen in hun plaats. Tweede groep: ouders, broers en zussen. Als je broers of zussen niet meer leven, dan erven de kinderen van je broers of zussen in hun plaats.

Wat is de volgorde van erfgenamen?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Wie is automatisch erfgenaam?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot of partner overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk.

Wat is de volgorde van erfopvolging bij versterf?

Volgorde van erfopvolging krachtens de wet

b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters; c. de grootouders van de erflater; d. de overgrootouders van de erflater; De afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder worden bij plaatsvervulling geroepen (art.

Wat is de wettelijke verdeling van een erfenis?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet.

31 gerelateerde vragen gevonden

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Erfgenamen en boedelvolmacht

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht.

Wie controleert verdeling erfenis?

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Welke 4 Orden bestaan er bij erfgenamen?

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:
  • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  • grootouders.
  • overgrootouders.

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.

Wie erft wat bij overlijden vader?

De ouders erven elk 1/4de van de nalatenschap. Leven ze beiden nog, dan gaat de helft van de erfenis dus naar hen. Vaak erven zij in samenloop met een langstlevende partner. Woonde de overledene wettelijk samen met iemand, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.

Wie is mijn eerste erfgenaam?

Erfgenamen volgens de wet

Eerste groep: kinderen en echtgenoot/geregistreerd partner. Als je kinderen niet meer leven, dan erven je kleinkinderen in hun plaats. Tweede groep: ouders, broers en zussen. Als je broers of zussen niet meer leven, dan erven de kinderen van je broers of zussen in hun plaats.

Kunnen erfgenamen afwijken van testament?

Kan ik van het testament afwijken? In principe kunt u in onderling overleg afwijken van het testament. Dit kan echter gevolgen hebben voor de erfbelasting. Het is derhalve verstandig om voordat u afwijkt naar de consequenties hiervan te laten kijken.

Wat gebeurt er na overlijden zonder testament?

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen.

Wat is het kindsdeel van een erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Hoeveel procent is een kindsdeel van een erfenis?

Bij één kind bedraagt het kindsdeel de helft van de nalatenschap, bij twee kinderen is dat tweederde en bij drie of meer kinderen is dat driekwart. Erfgenamen hebben recht op hun kindsdeel, ook als de langstlevende ouder nog in leven is.

Hoe wordt de erfenis verdeeld bij een samengesteld gezin?

Als jij eerst komt te overlijden, dan zijn jouw echtgenoot en jouw eigen kind erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Jouw stiefkind erft niet van jou. Bij het later overlijden van jouw echtgenoot is zijn kind zijn erfgenaam. Jouw kind, dus zijn stiefkind, is dan geen erfgenaam.

Wie moet overlijden melden bij de bank?

Overlijden van een rekeninghouder (geen en/of rekening, zie hierna) moet u doorgeven aan een bank en andere financiële instellingen zoals creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. Deze instellingen blokkeren vervolgens de tegoeden van de overledene.

Van wie is het geld van een en of rekening?

De juridische status van de en/of rekening

Een en/of rekening is een gezamenlijke rekening. Beide rekeninghouders kunnen geld storten en/of geld opnemen dan wel betalingen doen. Dat zegt echter nog niets over het feit wie de eigenaar is van het saldo dat op de bankrekening staat.

Kan je nog geld afhalen na overlijden?

Geld van rekening afhalen na overlijden

Let op: je bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Hoe worden erfgenamen verwittigd?

Als een van je erfgenamen vóór jou sterft, wordt zijn plaats in de erfopvolging ingenomen door zijn afstammelingen. Bij voorbeeld als je zoon vóór jou overlijdt, dan nemen zijn kinderen (je kleinkinderen) zijn plaats in. Zij nemen de rechten van je zoon over.

Van wie is het huis na overlijden?

In de wet staat wie jouw koophuis erven als je komt te overlijden. Wil je liever dat je koopwoning naar iemand anders gaat? Dan moet je een testament of een samenlevingscontract opstellen.

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen. Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft. Men kan dan nog vrij beschik-ken over de helft van zijn nalatenschap. In geval van twee kinderen, ontvangt elk kind 1/3 van de nalatenschap als reserve (het beschikbare deel is dan 1/3).

Wie mag niet erven?

Iemand die onwaardig is, erft niet.

Ook wanneer hij de erflater heeft gedwongen of verhinderd heeft een testament te maken of wanneer hij het testament van de erflater heeft weggemaakt of vervalst, is iemand onwaardig om te erven.

Is er altijd een notaris nodig bij overlijden?

Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen, maar soms is dat wel nodig. Staat er bijvoorbeeld geld op een geblokkeerde bankrekening van de overledene? Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene.

Hoe lang na overlijden moet je erfbelasting betalen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum. Lukt dit niet? Dan kunt u uitstel aanvragen.

Vorige artikel
Wie erft de en of rekening?
Volgende artikel
Is 500 GB veel?