Grapperhaus zweet peentjes in debat ritueel kindermisbruik. Met van Nispen van Meijeren & Westerveld

Welke straf staat op kindermisbruik?

Gevraagd door: Pim Janssen  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (71 stemmen)

Op ontucht met een minderjarig kind is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 12 jaar wanneer het gaat om een kind dat jonger is dan 12 jaar. Bij ontucht met minderjarige kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt een maximum gevangenisstraf van 8 jaar.

Welke straf bij zedendelict?

Strafzaak over een zedenmisdrijf

Is de strafeis van de officier van justitie maximaal 1 jaar gevangenisstraf en gaat het om een eenvoudige zaak? Dan komt u voor bij de politierechter.

Hoeveel jaar krijg je voor seksueel misbruik?

Bij seksueel misbruik gaat het al snel om een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving 6 jaar of meer gevangenisstraf is gesteld. Ook is er bij seksueel misbruik al gauw sprake van een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit, zodat dan het taakstrafverbod geldt.

Hoeveel schadevergoeding seksueel misbruik?

Bij seksueel geweld moet u tegen uw wil seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of zien. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u zich heeft verzet en of er dwang is gebruikt. De vergoeding is een vast bedrag van € 385,-. Dit bedrag is gelijk aan het wettelijk verplicht eigen risico.

Wat is een ernstig zedendelict?

Aanranding is een ernstig zedendelict, waar iemand voor veroordeeld kan worden wanneer hij iemand heeft gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Op aanranding staat een maximumstraf van 8 jaar, maar deze maximumstraf kan in een aantal gevallen een stuk hoger liggen.

16 gerelateerde vragen gevonden

Wat valt onder zedendelicten?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelend begrip. Niet elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag is strafbaar gesteld bij de wet. Wel strafbaar zijn diverse vormen van seksueel geweld, seksueel misbruik of incest. Strafbaar seksueel overschrijdend gedrag, noemen we een zedendelict.

Hoe lang duurt een zedenzaak?

OM: 80% van de zedenzaken moet binnen 6 maanden na ontvangst van de politie op zitting zijn geweest: waarvan 60 dagen voor de eerste beoordeling en 4 maanden tot de eerste zitting.

Hoeveel schadevergoeding kan je krijgen?

Hoeveel schadevergoeding na ongeval of ongeluk u kunt claimen, is vooral afhankelijk van hoeveel extra kosten u moet maken. Alle kosten die u zonder het ongeval niet had gemaakt, kunt u bij de aansprakelijke partij claimen. Alle mogelijke schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Hoeveel schadevergoeding na stalking?

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.

Hoe hoog is mijn smartengeld?

Over het algemeen vindt men de hoogte van het smartengeld in Nederland erg laag. Het hoogst toegekende bedrag aan smartengeld bedraagt € 200.000,–. Er kan ook recht op smartengeld bestaan als het slachtoffer naast lichamelijk letsel ook geestelijk letsel opliep.

Wat valt onder betasten?

Seksueel misbruik is het onrecht dat een persoon iemand anders aandoet door seksuele of seksueel getinte handelingen. Seksueel misbruik bij kinderen is een vorm van kindermishandeling. Het ongewenst betasten, zoenen of gedwongen laten betasten valt onder aanranding. Officieel heet dit: Aanranding van de eerbaarheid.

Hoe weet je of je als kind misbruikt bent?

plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: ongelukkig zijn, boos zijn of plotseling teruggetrokken gedrag; vrees voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, huisvriend of familielid; een ouder kind dat zich gedraagt zoals een jong kind.

Hoe vaak komt kindermisbruik voor?

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Kunnen zedendelicten verjaren?

Zedenzaken verjaren op den duur. De termijn is bij aanranding twaalf jaar en bij verkrachting twintig jaar. Als het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt begint de verjaringstermijn pas te lopen nadat het slachtoffer achttien jaar is geworden.

Wat is een ontuchtige handeling?

De Rechtbank Leeuwarden formuleert het zo: “Onder ontuchtige handelingen dienen te worden verstaan handelingen van seksuele aard in strijd met de in onze samenleving heersende sociaal-ethische opvattingen. Daarbij is naar het oordeel van de rechtbank de bedoeling van de dader doorslaggevend.” (3 mei 2007, LJN BA6515).

Hoe verloopt een zedenzaak?

U krijgt vragen over wie u bent, wat u doet voor werk, wat uw hobby's zijn, etc. Ook vragen van seksualiteit komen geregeld voor. De politie zal vragen hoe uw seksleven is, en hoe vaak u seks heeft, en wat u van de seks vindt. De vragen gaan best ver, dus bereidt u zich daarop voor.

Hoe lang duurt schadevergoeding na vrijspraak?

Binnen welke termijn moet de schadevergoeding worden aangevraagd? Na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie dient u binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van die uitspraak een verzoekschrift voor schadevergoeding indienen.

Hoeveel krijg je per dag als je onterecht zit?

Hoogte schadevergoeding bij onterecht vastzitten

In het algemeen hanteren de rechtbanken echter een standaard bedrag per dag aan schadevergoeding: Eén dag politiebureau € 105,00. Eén dag huis van bewaring € 85,00. Eén dag huis van bewaring in beperkingen € 105,00.

Wat als dader schadevergoeding niet kan betalen?

Als het CJIB geld van de deurwaarder krijgt, maakt het CJIB dit meteen aan u over. Wat als het de deurwaarder ook niet lukt de schadevergoeding te innen? Als de rechter uitspraak gedaan heeft voor 1 januari 2020 dan kan vervangende hechtenis worden ingezet om betaling af te dwingen.

Wat is een normale schadevergoeding?

Is er sprake van gering letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding tot een maximum van 2.000 euro. Onder gering letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden: kleine botbreuken, een lichte hersenschudding, kneuzingen, schaafwonden of andere kleine vleeswonden.

Hoeveel letselschadezaken per jaar?

Jaarlijks nemen verzekeraars ongeveer 75.000 letselschadezaken in behandeling, met een totale schadelast van rond de 1,5 miljard per jaar.

Hoeveel schadevergoeding bij blijvend letsel?

€ 3500,- tot € 9.000,-

Matig letsel zoals ontsierende littekens door vleeswonden, whiplash, blijvend nekletsel, amputatie vinger, gescheurde kniebanden en gecompliceerde botbreuken: tussen de € 400,- en € 10.000,- euro.

Wat betekent een zedenzaak?

Een verkrachting, aanranding, seksueel misbruik, seks met een minderjarige of het maken of bezitten van kinderporno zijn voorbeelden van zedenzaken, seksuele activiteiten die volgens de wet strafbaar zijn. In Nederland vallen de zedendelicten uiteen in misdrijven en overtredingen.

Hoe lang duurt een strafrechtelijk onderzoek?

De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit van uw strafzaak. Een zaak voor de kantonrechter kan in enkele minuten klaar zijn. Een ingewikkelde strafzaak waarin veel getuigen moeten worden gehoord en deskundigenonderzoek moet worden verricht, kan maanden duren.

Hoe lang duurt een onderzoek van de politie?

Sinds 1 maart 2017 mag de politie u maximaal 9 uur vasthouden voor onderzoek. Bijvoorbeeld om uw vingerafdrukken af te nemen of foto's te maken. De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek.