Dit doen de Verenigde Naties

Welke rechten hebben kinderen volgens de VN?

Gevraagd door: kand. Beau Janssen  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (33 stemmen)

Zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op onderwijs, het recht op spelen en het recht op veilig opgroeien. Daarna volgt een aantal artikel met regels over toezicht en rapportage.

Wat zijn de 10 Rechten van het Kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Wat is het belangrijkste kinderrecht?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Welke landen hebben de Rechten van het Kind niet ondertekend?

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

43 gerelateerde vragen gevonden

Welk kinderrecht werd er niet gerespecteerd?

In ons land leven onaanvaardbaar veel kinderen in armoede. Daardoor hebben ze geen toegang tot diensten die gerekend worden tot kinderrechten, zoals gezondheidszorg en gezonde huisvesting.

Waar zijn er geen kinderrechten?

Enkel de Verenigde Staten ondertekenden het kinderrechtenverdrag tot nu toe niet. Dus, bijna alle landen in de wereld hebben het kinderrechtenverdrag ondertekend!

Welk kinderrecht staat centraal?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Waar heeft ieder kind recht op?

Ieder kind heeft recht op vrije tijd om te luieren, sporten of spelen. Ook moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om aan culturele activiteiten mee te doen. Als je iets doet wat volgens de wet verboden is, kun je met de politie in aanraking komen. En als het ernstig is, kun je zelfs een straf krijgen van de rechter.

Wat zijn mijn rechten als kind?

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit.

Wat is geratificeerd?

Ratificatie is het bekrachtigen van (partij worden bij) een internationaal verdrag. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens besluit het parlement over ratificatie.

Wat met kinderrechten in andere landen?

Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden. Een land moet er dan voor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.

Waardoor komt het dat de kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

Waar hebben mensen recht op?

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (korte versie)
 • Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 • De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
 • Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 • Slavernij is verboden.
 • Martelen is verboden.
 • Je hebt het recht op erkenning voor de wet.

Heeft iedereen recht op een kind?

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er, naast dit 'recht op een kind' ook een Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat. In de artikelen 7 en 8 staat dat kinderen het recht hebben hun familie te kennen en dat de overheid er alles aan moet doen kinderen bij hun ouders te laten opgroeien.

Wat zijn de kinderrechten UNICEF?

Alle rechten in het kinderrechtenverdrag zijn met elkaar verbonden, zijn afhankelijk van elkaar en zijn alle even belangrijk.
...
Het Kinderrechtenverdrag deelt de rechten van het kind ook in vier categorieën in:
 • recht op overleving,
 • recht op ontwikkeling,
 • recht op bescherming,
 • recht op participatie.

Wat zijn de kinderrechten Belgie?

recht op een goed leven. recht op onderwijs. recht op gezondheidszorg.
...
Maar kinderen hebben ook recht op bescherming tegen:
 • alle vormen van geweld.
 • druggebruik.
 • ontvoering naar het buitenland.
 • alle vormen van seksuele exploitatie.
 • kinderarbeid die gevaarlijk is voor hun gezondheid of hun onderwijs in het gedrang brengt.

Hoelang bestaan de kinderrechten al?

In 1948 kwam bij de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand. In 1959 volgde de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze Verklaring – op 20 november 1959 aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – bevat tien beginselen voor kinderrechten: 1.

Waar komen de kinderrechten vandaan?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Is het Kinderrechtenverdrag bindend?

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd.

Wie controleert kinderrechten?

Sinds 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. De Kinderombudsman is onafhankelijk houdt de overheid scherp door te controleren of kinderrechten in Nederland worden nagekomen. Niet alleen controleert de Kinderombudsman de overheid, maar bijvoorbeeld ook private organisaties, jeugdhulp en gezondheidszorg.

Wat betekent de term ratificatie?

Als wij het hebben over de term ratificatie dan hebben we het over een officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een land. Een internationaal verdrag of handelsakkoord wordt in eerste instantie ondertekend door de delegaties van de deelnemende landen.

Wat is ratificeren Wikipedia?

Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat, of het erkennen van een constitutiebrief door een andere obediëntie. Wanneer een verdrag wordt aangenomen op een internationale conferentie, ondertekenen de delegaties van de deelnemende landen het verdrag.

Wat is een rectificatie?

Een rectificatie is een bericht waarin een onrechtmatige publicatie of uitlating wordt hersteld. Meestal wordt de rectificatie in de zelfde krant of website geplaatst waar ook het onrechtmatige bericht was gepubliceerd. In een rectificatie staat kort gezegd dat een eerder bericht onjuist of ongefundeerd was.

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.