Kinderrechten video | UNICEF

Welke organisatie heeft het Kinderrechtenverdrag opgesteld?

Gevraagd door: Esila Passchiers  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (3 stemmen)

UNICEF staat voor kinderrechten
Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Welke organisatie heeft dit verdrag geschreven?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Wie heeft de kinderrechten opgesteld?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

45 gerelateerde vragen gevonden

Welke landen hebben het Kinderrechtenverdrag niet ondertekend?

Enkel de Verenigde Staten ondertekenden het kinderrechtenverdrag tot nu toe niet. Dus, bijna alle landen in de wereld hebben het kinderrechtenverdrag ondertekend!

Welke landen hebben het verdrag van kinderrechten niet ondertekend?

Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Wat is het Kinderrechtencommissariaat?

Die rol maken we waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten.

Hoe werkt de organisatie aan het naleven van de kinderrechten?

Dan kunt u daarmee terecht bij verschillende organisaties: Kinderrechtencommissariaat: Het Kinderrechtencommissariaat waakt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de verdere uitvoering ervan. Het Kinderrechtencommissariaat vervult met haar klachtenlijn een ombudsfunctie en bemiddelt bij klachten.

Welke organisaties strijden tegen kinderarbeid?

Om de stijging van het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht tegen te gaan, roepen de ILO en UNICEF op tot: Toereikende sociale bescherming voor iedereen, inclusief universele kinderbijslag.

Waar worden kinderrechten niet nageleefd?

Andere schendingen van kinderrechten zijn alleen te bestrijden door de wetten of het beleid van een land te bekritiseren en te hervormen, zoals bijvoorbeeld de aanpak van armoede onder kinderen, het recht op goede gezondheidszorg of goed onderwijs voor kinderen.

Wat zijn de 10 Rechten van het Kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Hoe heet het officieel bekrachtigen van verdragen?

Ratificatie is het bekrachtigen van (partij worden bij) een internationaal verdrag. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens besluit het parlement over ratificatie.

Welke organisatie hielp de kinderrechten mee opstellen en wanneer was dit?

Het United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) is op 11 december 1946 tijdelijk opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York om na de Tweede Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen in de getroffen landen.

Wat staat er in de EVRM?

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd.

Waar worden kinderrechten geschonden?

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en moet er voor zorgen dat kinderrechten wereldwijd bewaakt worden. De hulp van UNICEF is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is UNICEF in staat om miljoenen kinderen te bereiken.

Wat als kinderrechten geschonden worden?

Schending van kinderrechten

Zijn de rechten van een min 18-jarige geschonden door een dienst of overheid? Loopt een jongere vast in regelgeving en procedures? Of in hun relatie met een organisatie of instantie? Dan kloppen ze best bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat aan.

Wat is het verband tussen Awel en kinderrechten?

Awel neemt kinderen en jongeren serieus, en zet hen in hun kracht. Awel wil een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren, via anonieme, voor de hand liggende, gratis en makkelijk bereikbare contactkanalen. Awel wil bijdragen aan een realistisch beeld van de leefwereld van kinderen en jongeren.

Wat is de klachtenlijn?

De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uitgeraken, of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen.

Wie kan er terecht Kinderrechtencommissariaat?

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is er voor jongeren onder de 18 jaar. Volwassenen kunnen er ook terecht met een klacht zolang het gaat over de rechten van een min 18-jarige. De Klachtenlijn onderzoekt onafhankelijk de klacht, bemiddelt en geeft advies.

Waarom is het Kinderrechtencommissariaat opgericht?

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie met als hoofdopdracht het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan.

Is het Kinderrechtenverdrag bindend?

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd.

Welke algemene rechten heb je overal en altijd?

Alle Kinderrechten
 • Wie is kind. Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Je bent een kind als je nog geen 18 jaar bent. ...
 • Geen ontvoering. Je mag niet ontvoerd worden. ...
 • Opvoeding. Je ouders moeten voor jou zorgen. ...
 • 31 – Spelen en vrije tijd. Je hebt als kind recht op vrije tijd en rust.

Wat is een bekrachtiging?

bekrachtigen - Werkwoord 1. (ov) extra kracht bijzetten ♢ De man bekrachtigde zijn argumenten door een luide stem op te zetten. 2. (ov) kracht van wet geven, bevestigen ♢ Daarmee werd die regeling bekrachtigd.

Wie ratificeert een verdrag in Nederland?

Artikel 91: Goedkeuring verdragen van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat verdragen die de regering namens het Koninkrijk der Nederlanden sluit met andere staten altijd eerst goedgekeurd (geratificeerd) moeten worden door de Staten-Generaal, oftewel de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Staten van Aruba, Curaçao en ...