Kinderrechten: welke zijn er allemaal? - Mr. Chadd Academy

Welke landen hebben de rechten van het kind niet ondertekend?

Gevraagd door: Tessa Ferran  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (44 stemmen)

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Welke landen hebben kinderrechten?

Enkel de Verenigde Staten ondertekenden het kinderrechtenverdrag tot nu toe niet. Dus, bijna alle landen in de wereld hebben het kinderrechtenverdrag ondertekend!

Wat zijn de 10 Rechten van het Kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat is het IVRK?

Het Kinderrechtenverdrag – in 1989 aangenomen door de Verenigde Naties – is het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. 194 landen hebben het geratificeerd, de VS heeft als enige land het verdrag ondertekend maar niet bekrachtigd.

42 gerelateerde vragen gevonden

Waarom zijn Rechten van het Kind belangrijk?

Kinderrechten zijn dus heel belangrijk, omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen. Die volwassenen moeten weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen. Voor veel volwassenen is dat gelukkig vanzelfsprekend.

Wat is en doet UNICEF?

UNICEF zet zich in om alle kinderen te helpen overleven en zich te ontwikkelen, zodat ze gezond kunnen opgroeien, wie ze ook zijn of waar ze ook wonen. We zetten ons in om kindersterfte te voorkomen door kinderen toegang te geven tot de juiste voeding, zuiver water, vaccins, medicijnen en basisgezondheidszorg.

Wat is het belangrijkste kinderrecht?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Wat zijn de rechten van elk kind?

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen.

Welke rechten hebben de kinderen?

Rechten voor het kind
 • Recht op provisie (onderhoud) Kinderen hebben recht op voeding en gezondheidszorg. Kinderen hebben recht op onderwijs. ...
 • Recht op protectie (bescherming) Kinderen mogen niet mishandeld of verwaarloosd worden. ...
 • Recht op participatie (inspraak) Kinderen hebben recht om gehoord te worden.

Wie heeft de kinderrechten opgesteld?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Hoe heet de kinderrechtencommissaris?

Kinderrechtencommissaris staat aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat. Caroline Vrijens is vanaf 1 augustus 2019 de derde Vlaamse kinderrechtencommissaris.

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Welk kinderrecht werd er niet gerespecteerd?

In ons land leven onaanvaardbaar veel kinderen in armoede. Daardoor hebben ze geen toegang tot diensten die gerekend worden tot kinderrechten, zoals gezondheidszorg en gezonde huisvesting.

Wat is geratificeerd?

Ratificatie is het bekrachtigen van (partij worden bij) een internationaal verdrag. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens besluit het parlement over ratificatie.

Wat voor rechten heb je?

Er zijn 2 soorten grondrechten:
 • Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod.
 • Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Wat zijn je rechten als je 12 bent?

Je mag 's nachts werken. Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders. Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt. Je mag jouw zetel innemen als je verkozen bent voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer.

Waarom is UNICEF belangrijk?

De missie van UNICEF is ervoor te zorgen dat de rechten van ieder kind, zoals bepaald in het Kinderrechtenverdrag, wereldwijd maximaal worden gerespecteerd. Sinds 1989 ligt dit fundamentele verdrag aan de basis van alle programma's van UNICEF. Het verdrag bestaat uit 54 artikelen en 4 leidende principes.

Is UNICEF een goed doel?

Goed om te weten: UNICEF betaalt géén erfbelasting doordat het de ANBI-status voor goede doelen heeft. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan ons werk voor kinderen.

Wat zijn de plichten van een kind?

Kinderen hebben naast rechten ook plichten. Leerplicht bijvoorbeeld, maar ook heb je als ouder van kinderen in het basisonderwijs de plicht om te melden wanneer je kind niet naar school kan (verlof en vrijstellingen). Hieronder lees je meer over de plichten van het kind.

Waardoor komt het dat de kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

Hoe werkt de organisatie aan het naleven van de kinderrechten?

Dan kunt u daarmee terecht bij verschillende organisaties: Kinderrechtencommissariaat: Het Kinderrechtencommissariaat waakt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de verdere uitvoering ervan. Het Kinderrechtencommissariaat vervult met haar klachtenlijn een ombudsfunctie en bemiddelt bij klachten.

Welke organisaties strijden tegen kinderarbeid?

Om de stijging van het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht tegen te gaan, roepen de ILO en UNICEF op tot: Toereikende sociale bescherming voor iedereen, inclusief universele kinderbijslag.

Wat doet de Kinderrechtencoalitie?

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door: Informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden. Kinderrechten actief te promoten en bekend te maken.

Waarom is het Kinderrechtencommissariaat opgericht?

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie met als hoofdopdracht het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan.

Vorige artikel
Wat vind een baby fijn?