Gedragsproblemen- de piramide van Pavlov

Wat zijn voorbeelden van gedragsproblemen?

Gevraagd door: Mason Jansen  |  Laatste update: 10 mei 2023
Score: 5/5 (56 stemmen)

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt.

Wat zijn de meest voorkomende gedragsproblemen?

Denk daarbij aan: driftig zijn en vaak ruzie maken, regels opzettelijk negeren, agressief zijn, hyperactief en impulsief gedrag vertonen, liegen, pesten, spijbelen en soms criminele dingen doen als stelen, slaan en spullen vernielen.

Wat zijn ernstige gedragsproblemen?

Gebruik de term 'ernstige gedragsproblemen' wanneer er sprake is van dwars en opstandig gedrag, prikkelbaar en driftig gedrag, anderen ergeren, antisociaal gedrag en/of agressief gedrag en wanneer dit gedrag nadelige gevolgen heeft voor het kind, de jongere en/of de omgeving en gedurende minstens enkele maanden ...

Hoeveel soorten gedragsstoornissen zijn er?

We kunnen twee soorten onderscheiden, namelijk oppositioneel-opstandig gedrag en antisociaal gedrag. Deze twee aandoeningen worden ook wel agressieve of disruptieve gedragsstoornissen genoemd.

Wat zijn de oorzaken van gedragsproblemen?

De belangrijkste verklaring voor het ontstaan van gedragsproblemen is een negatieve spiraal tussen kenmerken of gedrag van een kind en de reactie van de omgeving daarop. Probleemgedrag roept een negatieve reactie van de omgeving op, die het probleemgedrag versterkt en zo opnieuw tot negatieve feedback leidt.

27 gerelateerde vragen gevonden

Hoe herken je een gedragsprobleem?

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt. het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Hoe herken je een gedragsstoornis?

Als een kind of een jongere minimaal 6 maanden lang opstandig, negatief, vijandig en zelfs gewelddadig gedrag vertoont wordt dit gedefinieerd als een gedragsstoornis. De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder).

Wat is verstoord gedrag?

Onder probleemgedrag verstaan we alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. Probleemgedrag heet ook wel onbegrepen gedrag of veranderend gedrag. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem heen.

Wat is het verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornis?

Een gedragsprobleem is iets anders dan een gedragsstoornis. Een gedragsstoornis is aangeboren en niet te genezen: iemand vertoont gedrag dat voortkomt uit een aandoening, zoals autisme, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden.

Wat is een gestoord gedrag?

Storend gedrag wordt gestoord gedrag als het terzelfdertijd leed veroorzaakt bij de persoon zelf (bijv. niet aanvaard worden in de samenleving) en/of bij de onmiddellijke omgeving (ouders, school, …). Het kan gaan over agressie, criminele feiten, liegen of het zich niet kunnen houden aan regels.

Wat is een gedragsstoornis bij volwassenen?

Gedragsstoornissen zijn stoornissen waarbij er problemen zijn met de zelfbeheersing van emoties en gedrag. Ze kenmerken zich door afwijkend gedrag dat voornamelijk naar buiten gericht is, zoals ruziemaken, boos en/of agressief gedrag of zelfs delinquent gedrag.

Welke twee groepen gedragsstoornissen zijn er?

Twee soorten gedragsstoornissen
 • oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (odd, oppositional defiant disorder)
 • normoverschrijdend-gedragsstoornis (cd, conduct disorder)

Hoe begeleid je een kind met gedragsproblemen?

Hoe kunt u hulp regelen?
 1. Neem contact op met het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente. De gemeente bespreekt uw hulpvraag met u en eventueel met uw kind. ...
 2. Voor psychische behandeling kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts verwijst uw kind zo nodig naar de jeugd-ggz (psycholoog of psychiater).

Wat te doen bij gedragsproblemen?

Bij het verminderen van gedragsproblemen en stoornissen zijn twee behandelprincipes het meest effectief, namelijk gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Uitgangspunt bij gedragstherapie is dat gedrag bepaald wordt door wat eraan voorafgaat, en wat erop volgt.

Is een gedragsstoornis te genezen?

Gedragsstoornissen vallen onder het overkoepelende begrip ontwikkelingsstoornis. Een gedragsstoornis kan niet genezen worden, maar je kunt er wel mee leren omgaan.

Wat is afwijkend gedrag kind?

Wat is een gedragsstoornis? Een gedragsstoornis is een psychische stoornis bij kinderen. Kinderen met een gedragsstoornis vertonen voor langere tijd afwijkend en zeer lastig gedrag. Alle kinderen hebben weleens een periode waarin ze zich opstandig, boos, dwars en agressief gedagen.

Welke 3 factoren bepalen je gedrag?

Onderzoeken van factoren die het gedrag beïnvloeden
 • fysieke omgeving;
 • sociale omgeving;
 • motivatie (bewust);
 • motivatie (onbewust);
 • fysieke capaciteit;
 • psychologische capaciteit.

Wat zijn voorbeelden van gedrag?

Gedrag bestaat uit waarneembare handelingen. Een handeling kan vanalles zijn; stofzuigen, pannenkoeken bakken, fietsen, slapen, je neus ophalen, vechten, noem maar op. Deze handelingen vallen onder uiterlijk waarneembaar gedrag.

Welke drie factoren bepalen je gedrag?

Welke factoren hebben invloed op gedrag?
 • Weerstand. Weerstand is een sterk motief om gedrag niet te vertonen. ...
 • Zelfbeeld. ...
 • Automatische reacties en onbewuste associaties. ...
 • Emoties. ...
 • Sociale omgeving. ...
 • Fysieke omgeving. ...
 • Kunnen. ...
 • Kennis.

Hoe ga je om met iemand die gedragsproblemen heeft?

We geven graag 5 tips hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen.
 1. Bied structuur. Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis. ...
 2. Luister en praat. Luister en praat met je kind en neem emoties en gevoelens serieus. ...
 3. Onderscheid lastig en niet lastig gedrag. ...
 4. Samen dingen doen. ...
 5. Doe het niet alleen.

Wat is een emotionele stoornis?

Emotionele problemen omvatten een hele reeks klachten. Het kan gaan om bijvoorbeeld onzekerheid, een gevoel perfect te moeten zijn, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, boosheid, somberheid, suïcidegedachten, pijnklachten, oververmoeidheid, piekeren, verwarring over de eigen identiteit enz.

Wat is ODD kenmerken?

Wat is ODD? ODD is een gedragsstoornis die voornamelijk ontstaat tijdens de kinderjaren of adolescentie. Het kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren. Het is normaal dat kinderen en jongeren soms boos of opstandig gedrag vertonen.

Welke 3 vormen van agressie zijn er?

Vormen van agressie en geweld
 • Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. ...
 • Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. ...
 • Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen.

Hoe wordt gedrag bepaalt?

Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Groepen van samenhangende handelingen. Gedrag is georganiseerd in gedragssystemen. De handelingen in een gedragssysteem hebben meestal een gemeenschappelijk doel en volgen elkaar vaak op in een vaste volgorde .

Wat maakt een kind kwetsbaar?

De kwetsbaarheid kan veroorzaakt worden door verschillende kenmerken: een moeilijk temperament, gedragsinhibitie (extreem teruggetrokken reageren in nieuwe situaties), negatieve emotionaliteit, stress reactivi- teit, onveilige hechting, negatief gevoel van eigenwaarde, slechte cognitieve en sociale vaardigheden, gebrek ...