Wat zijn kinderrechten?

Wat zijn de kinderrechten Belgie?

Gevraagd door: ing. Simon Kuipers  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (10 stemmen)

recht op een goed leven. recht op onderwijs. recht op gezondheidszorg.
...
Maar kinderen hebben ook recht op bescherming tegen:
 • alle vormen van geweld.
 • druggebruik.
 • ontvoering naar het buitenland.
 • alle vormen van seksuele exploitatie.
 • kinderarbeid die gevaarlijk is voor hun gezondheid of hun onderwijs in het gedrang brengt.

Wat zijn de 5 belangrijkste kinderrechten?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat is het kinderrecht?

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over je leven thuis en op school. Over wat je ouders voor je moeten doen en waar de overheid voor moet zorgen.

Wat is het belangrijkste kinderrecht?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Wat zijn de 3 P's kinderrechten?

Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechtenverdrag staat, is de opdeling in de 3 p's: protectie, participatie en provisie.

21 gerelateerde vragen gevonden

Welke landen hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend?

Op dit moment is het verdrag door 196 landen geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten hebben het verdrag (nog) niet geratificeerd, maar wel getekend.

Wie heeft de kinderrechten opgesteld?

Uiteindelijk heeft de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld.

Welk kinderrecht staat centraal?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Welke rechten hebben de kinderen?

Rechten voor het kind
 • Recht op provisie (onderhoud) Kinderen hebben recht op voeding en gezondheidszorg. Kinderen hebben recht op onderwijs. ...
 • Recht op protectie (bescherming) Kinderen mogen niet mishandeld of verwaarloosd worden. ...
 • Recht op participatie (inspraak) Kinderen hebben recht om gehoord te worden.

Welke landen houden zich niet aan de kinderrechten?

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Hoelang bestaan de kinderrechten?

In 1948 kwam bij de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand. In 1959 volgde de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze Verklaring – op 20 november 1959 aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – bevat tien beginselen voor kinderrechten: 1.

Welke 4 hoofdprincipes doorkruisen alle rechten en vormen de basis van het verdrag van de rechten van het kind?

Het verdrag bestaat uit 54 artikelen en 4 leidende principes:
 • het principe van niet-discriminatie (Artikel 2),
 • het hoger belang van het kind (Artikel 3),
 • het recht op leven, overleven en ontwikkeling (Artikel 6) en.
 • het recht gehoord te worden en ernstig te worden genomen (Artikel 12).

Welke kinderrechten worden niet nageleefd?

Andere schendingen van kinderrechten zijn alleen te bestrijden door de wetten of het beleid van een land te bekritiseren en te hervormen, zoals bijvoorbeeld de aanpak van armoede onder kinderen, het recht op goede gezondheidszorg of goed onderwijs voor kinderen.

Waardoor komt het dat de kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

Heeft iedereen recht op een kind?

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er, naast dit 'recht op een kind' ook een Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat. In de artikelen 7 en 8 staat dat kinderen het recht hebben hun familie te kennen en dat de overheid er alles aan moet doen kinderen bij hun ouders te laten opgroeien.

Welke landen hebben het IVRK niet ondertekend?

Het Afrikaanse land had in januari al aangekondigd dat het die stap zou zetten. De nodige documenten werden nu ook overgemaakt aan het VN-hoofdkwartier in New York. De VS hebben nu als enige VN-lid het verdrag nog niet geratificeerd, hoewel ze het kinderrechtenverdrag al in februari 1995 ondertekend hadden.

Welke landen hebben kinderrechten?

Enkel de Verenigde Staten ondertekenden het kinderrechtenverdrag tot nu toe niet. Dus, bijna alle landen in de wereld hebben het kinderrechtenverdrag ondertekend!

Wie controleert kinderrechten?

Sinds 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. De Kinderombudsman is onafhankelijk houdt de overheid scherp door te controleren of kinderrechten in Nederland worden nagekomen. Niet alleen controleert de Kinderombudsman de overheid, maar bijvoorbeeld ook private organisaties, jeugdhulp en gezondheidszorg.

Wat zijn de rechten van het kind Wikipedia?

Kinderrechten kan verwijzen naar: Kinderrechten (algemeen), de rechten van kinderen. Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderrechtencommissariaat.

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Waarom was er in 1870 veel kinderarbeid?

De mensen hoopten daarom op een beter leven maar die kregen zij niet. De mensen moesten lange dagen werken, minimaal 15 uur, voor weinig geld en de mensen werden slecht behandeld. Vooral voor de kinderen was het werk zwaar. Zij moesten lange dagen werken en kregen heel weinig geld voor dit werk.

Welke organisatie waakt erover dat de kinderrechten niet geschonden worden in de wereld?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wat is het internationale Kinderrechtenverdrag?

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen op 20 november 1989. Het doel van het IVRK bestaat erin de specifieke rechten van kinderen te beschermen. Het IVRK erkent hun burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten.

Waarom moesten kinderen werken in de eerste fabrieken?

Kinderen aan het werk

De arbeiders die in de fabrieken werkten moesten lange dagen maken voor weinig loon. Het was te weinig geld om vrouw en de kinderen van te onderhouden. Het resultaat was dat ook vrouwlief en de kinderen aan het werk werden gezet. De werkweek die de kinderen moesten ondergaan was niet mis.

Waarom was kinderarbeid vroeger normaal?

In de negentiende eeuw groeit de industrie hard in Nederland. Fabriekseigenaren maken gebruik van kinderarbeid omdat kinderen weinig kosten. Arme ouders laten hun kinderen werken om rond te komen. Het verzet tegen kinderarbeid groeit vanwege de slechte werkomstandigheden.