Spraak taalontwikkeling

Wat valt er allemaal onder taalontwikkeling?

Gevraagd door: drs Lotte Haselaar  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (33 stemmen)

De taalontwikkeling is het proces dat kinderen doorlopen bij het leren van één of meerdere talen. Onder invloed van taalaanbod uit de omgeving krijgt het kind steeds meer vaardigheid in verschillende aspecten van taal, waaronder woordenschat en de hantering van grammaticale en communicatieve regels.

Wat hoort er bij taalontwikkeling?

Onder de spraak- en taalontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van alle vormen van zichtbare en hoorbare communicatie, of die nu tot stand komen door gelaatsuitdrukkingen, gebaren of houdingsveranderingen of door vocaliseren, woorden, woordcombinaties of zinnen.

Welke 4 grote ontwikkelingsfasen doorloopt een kind in zijn taalontwikkeling?

- huilen (eerste 6 weken); - vocaliseren (6-20 weken); - vocaal spel (4-6 maanden); - brabbelfase (vanaf 7 maanden).

Wat is een normale taalontwikkeling?

In het eerste levensjaar, de pre-verbale fase, communiceren kinderen en volwassenen vooral non-verbaal (oogcontact, mimiek, gebaren, aanraken, ruiken en proeven), maar ook verbaal (ouders praten tegen hun kind, kind en ouders imiteren geluiden en klanken). Op de leeftijd van zeven à acht maanden begint de brabbelfase.

Wat is kenmerkend voor de taalontwikkeling van een peuter?

Het leert snel meer woorden, gaat steeds duidelijker spreken en langere zinnen maken. Het gaat ook verstaanbaarder praten, waardoor het makkelijk wordt met je kind te communiceren. En het gaat woorden gebruiken voor personen en dingen om zich heen, zoals familieleden, dieren of speelgoed.

40 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de 5 ontwikkelingsgebieden?

Er zijn vijf gebieden:
 • De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. ...
 • De cognitieve ontwikkeling. ...
 • De spraak- en taalontwikkeling. ...
 • De psychosociale ontwikkeling. ...
 • De morele ontwikkeling.

Wat is goed voor de taalontwikkeling?

Samen spelen is een goede manier om veel met elkaar te praten. Ook spelletjes waarbij je doet alsof, zijn heel goed voor de taalontwikkeling. Verder zijn er veel spelletjes waarbij je kind woorden leert en leert nadenken en onthouden, zoals lotto en memory. Laat je kind ook veel met andere kinderen spelen.

Wat is actieve taalontwikkeling?

Actief of passief? Er is een verschil tussen actief taalgebruik en passief taalgebruik. Bij passief taalgebruik bedoelen we dat kinderen de taal begrijpen, bij actief taalgebruik dat ze de taal ook spreken.

Wat is een vertraagde taalontwikkeling?

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik.

Welke vaardigheden heb je nodig om de taalontwikkeling te stimuleren?

Samen spelen, samen lezen, samen dingen ondernemen / ontdekken / ervaren / voelen / ruiken en proeven. Laat het kind het beleven en doorleven. Doe dingen die u zelf leuk vindt om te doen. Uw enthousiasme maakt het kind ook enthousiast en daarmee leert het makkelijker.

Welke 3 vormen van ontwikkeling zijn er?

Ontwikkelgebieden
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

Welke 7 ontwikkelingsaspecten zijn er?

In het schema ontwikkelingsaspecten en om- gevingsinteractie worden de volgende ontwik- kelingsgebieden onderscheiden: lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cogni- tieve ontwikkeling, seksuele ontwikkeling, per- soonlijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Welke vier fases van taalontwikkeling worden in de theorie beschreven?

 • 4 Theoretisch deel. ...
 • 1 Relevante ontwikkelingsaspecten.
 • 1.1. ...
 • 1.1.1 Prelinguale/voortalige periode - eerste levensjaar. ...
 • 1.1.2 Vroeglinguale/vroegtalige periode – één jaar tot twee-en half jaar. ...
 • 1.1.3 Differentiatiefase - twee-en-een-half jaar tot vijf jaar. ...
 • 1.1.4 Voltooiingsfase – vijf jaar en ouder.

Wat valt er onder de cognitieve ontwikkeling?

Met verstandelijke of cognitieve ontwikkeling bedoelen we de ontwikkeling van het denken. Ons denken staat nooit stil en ook het denken van een kind ontwikkelt zich voortdurend. Het leert verbanden leggen , begrijpen en redeneren.

Hoe verloopt de taalontwikkeling van een peuter?

Vanaf 2 jaar maakt je peuter enorme sprongen in zijn taalontwikkeling. Zijn woordenschat neemt snel toe, soms met wel tien woorden per week. Waar een dreumes van 18 maanden ongeveer tien woorden kent, begrijpt een 3-jarige er 1.250. Gedurende de peutertijd breidt je kleine zijn taalkennis steeds verder uit.

Heeft mijn kind een TOS?

Kenmerken TOS

Het kind heeft moeite om op een woord te komen. Het kind is niet goed te verstaan. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.

Waarom is de taalontwikkeling zo belangrijk?

Een goede taalontwikkeling is bepalend voor het welzijn en het geluk van jonge kinderen, ook later in hun leven. Je gebruikt taal immers om duidelijk te maken wat je wilt, te communiceren met je ouders of leeftijdsgenoten en elkaar te begrijpen. Maar ook op school leer je via mondelinge en schriftelijke instructies.

Is voorlezen goed voor taalontwikkeling?

Voorlezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en woordenschat. Door voor te lezen, komen kinderen in contact met een ander soort woordenschat, aangezien de taal in boeken vaak anders is dan de taal die kinderen in het dagelijkse leven horen. Ze leren zo nieuwe woorden en complexere zinnen kennen.

Hoe ontwikkelt taal zich?

Kinderen beginnen al direct na de geboorte met het verwerven en ontwikkelen van taal. Elk kind doet dit eniszins in zijn eigen tempo, maar normaal gesproken binnen een gemiddelde. Om taal te verwerven moet het kind allerlei regels leren begrijpen en gebruiken. Door de taal kan het kind communiceren met de omgeving.

Wat zijn taalactiviteiten?

De taalontwikkeling is de wijze waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken. Taal bestaat uit diverse grammaticale en communicatieve regels. Bij de taalverwerving krijgt een kind inzicht hoe je deze regels gebruikt.

Hoe stimuleer je de Woordenschatontwikkeling van een kind?

Waarom is een grote woordenschat belangrijk?
 1. Tip 1: Voorwerpen benoemen. ...
 2. Tip 2: Hetzelfde boek vaker voorlezen. ...
 3. Tip 3: Kinderwoordenboeken gebruiken. ...
 4. Tip 4: Woorden bij elkaar zoeken. ...
 5. Tip 5: 15 minuten per dag lezen.

Welke ontwikkeling stimuleer je met voorlezen?

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van je kind. Je kind maakt kennis met nieuwe onderwerpen en nieuwe woorden. Ook staat er in boeken vaak beschreven wat iemand denkt en voelt. Die verhalen geven kinderen inzicht in wat zich afspeelt in je hoofd.

Wat zijn de 6 ontwikkelingsgebieden?

Wat zijn de ontwikkelingsgebieden van een kind?
 1. Motorische ontwikkeling. Dit noemen we ook wel de lichamelijke ontwikkeling van het kind. ...
 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 3. Zintuiglijke ontwikkeling. ...
 4. Cognitieve ontwikkeling. ...
 5. Creatieve ontwikkeling.

Hoeveel ontwikkelingsfasen zijn er?

Ontwikkelingsfases van kind

Die ontwikkeling is in te delen in 11 fases. Bij elke ontwikkelingsfase van je kind horen veranderingen in gedrag en nieuwe vaardigheden die je kind gaat leren. En voor ouders kunnen bij elke fase nieuwe uitdagingen in de opvoeding horen.

Wat zijn kenmerken van ontwikkeling?

Twee kenmerken van ontwikkeling zijn verandering en voortuitgang. Ontwikkeling is het veranderingsproces waarbij de combinatie van groei, rijping en leren leiden tot een hoger functioneringsniveau. Bij rijping gaat het dan om lichamelijke groei. Bij leren gaat het om het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden.