GEWELD in de klas | De waarheid over je leraar SLAAN

Wat mogen leerkrachten niet?

Gevraagd door: ing. Aylin Hendrikse  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (54 stemmen)

Ieder kind moet naar school kunnen gaan. Kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ze moeten ook zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen, als zij dat willen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Wat mag een leraar niet doen?

Leerkrachten of directieleden mogen iets uit je schooltas of broekzak opvragen als ze vinden dat je de les stoort. Maar ze mogen er niet in kijken. Ze hebben ook niet het recht om jou te fouilleren.

Wat zijn de plichten van een leerkracht?

Wat moet ik doen?
...
Wat is het?
 • Behartigen het belang van onderwijs, het onderwijsnet en de instelling.
 • Behartigen de belangen van de leerlingen en cursisten.
 • Vervullen taken persoonlijk en nauwgezet.
 • Respecteren de rechten van de mens en specifiek de rechten van het kind.

Is het legaal om een leerling na de bel in de klas te houden?

De leraar kan absoluut tegen de klas zeggen dat ze tot sint juttemis moeten blijven zitten. Als jij dat geen zin in hebt, opstaat en naar huis gaat dan kan hij daar verder niks aan doen.

Wat zijn de rechten van een leerling?

Hieronder lees je meer over de rechten van de school.
 • Vrijheid van onderwijs. In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. ...
 • Toelating. De school beslist over de toelating en verwijdering van leerlingen tot en van de school. ...
 • Ordemaatregelen. ...
 • Schorsing. ...
 • Verwijdering.

18 gerelateerde vragen gevonden

Welke straffen mag een school geven?

Lijfelijke straffen zijn bij wet verboden. In de onderwijswetten zijn verder geen regels over straffen vastgelegd. De school mag deze dus zelf opstellen. Een middelbare school moet de regels opnemen in het leerlingenstatuut en een basisschool in het schoolreglement.

Hoe lang mag een leraar je telefoon innemen?

,,Een leraar mag een smartphone wel innemen, maar niet te lang. De les lang of een dag, dat kan.” De wet zegt hier niet letterlijk iets over, maar benoemt wel dat een straf 'redelijk en proportioneel' moet zijn. Een week lang een smartphone afpakken zal zelden proportioneel zijn, zegt Pardoen.

Heeft school het recht om je telefoon af te pakken?

Een leraar mag een telefoon niet van een leerling afpakken, maar hem alleen innemen door ernaar te vragen en de telefoon door de leerling zelf te laten overhandigen. Als de leerling blijft weigeren, kan de leraar in een uiterst geval dreigen met schorsing.

Heb je recht om naar de wc te gaan op school?

Ja, dat mag. Regels rond het 'naar toilet gaan' kan de school volledig zelf opstellen. Veel scholen hebben te kampen met vandalisme in de toiletten en passen daarom strenge regels toe voor toiletbezoeken tijdens de lesuren.

Is het mogelijk om een klas over te slaan?

Als verrijking van de leerstof voor een kind niet voldoende is kan de school besluiten het te laten versnellen. Dit kan door versneld kleuteren of een (deel van een) onderwijsjaar overslaan. Uit onderzoek van OCW in Cijfers blijkt dat in het schooljaar 2017-2018 11% van alle basisschoolleerlingen heeft versneld.

Kan je een leerkracht aanklagen?

Heb je een vraag of klacht over een leerkracht of over de school? De eerste stap is: het probleem bespreken met de betrokken leerkracht of directie. Eventueel kan een ouder uit de schoolraad of ouderraad bemiddelen. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan in veel gevallen raad geven.

Kan je een klacht indienen tegen een leerkracht?

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Wat mag je niet doen op school?

Antwoord op vragen over religieuze symbolen, de klasfoto, foto's en filmpjes op internet, piercings, de school verlaten tijdens de middagpauze.

Hoeveel minuten mag de leraar te laat komen?

Artikel 5.5 Als een leraar, (zonder dit van te voren te hebben aangegeven), meer dan 10 minuten te laat is, vervalt deze les, mits dit door de klassenvertegenwoordiger gemeld wordt bij de SL of coördinator leerling-zaken. Er kan nl.

Hoelang mag een leraar te laat komen?

Meer dan 30 minuten te laat op het eindexamen

Wanneer je meer dan 30 minuten te laat aankomt, dan moet je je wat grotere zorgen maken. Na meer dan dertig minuten wordt de deur officieel gesloten en mag je niet meer toegelaten worden tot de zaal om het eindexamen te maken. Te laat komen heet in dit geval verhindering.

Wat zijn de 54 kinderrechten?

Kinderrechten
 • recht op onderwijs.
 • recht op eigen geloof en cultuur.
 • recht op een naam en een nationaliteit.
 • recht op een eigen mening.
 • recht op een veilig en gezond leven.
 • recht op bescherming tegen kinderarbeid.
 • recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
 • recht op bescherming bij een oorlog.

Kan een school Bednet weigeren?

Bednet is een recht voor zieke leerlingen en is niet verplicht. Lees hier meer over in de omzendbrief voor scholen.

Hoeveel dagen mag je niet naar school?

Meer dan 10 dagen vrij zijn? Dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan.

Kan een school je verplichten?

Nee, je moet niet verplicht naar school gaan. Tot 18 jaar ben je wel verplicht om te leren. Dat heet 'leerplicht'. Dat kan ook van thuis uit of vanop afstand.

Kan school je verplichten om je camera aan te zetten?

Camera voor het controleren van presentie

De leraar mag de leerlingen dus verplichten om – aan het begin van de les – hun camera aan te zetten om hun aanwezigheid te registreren.

Kunnen ouders zien wat je doet op je telefoon?

De Privacywet bepaalt heel duidelijk dat de gegevens op iemands mobiele telefoon enkel geraadpleegd mogen worden als die persoon eerst zijn toestemming geeft. Zelfs al gaat het om een van je kinderen. Als ouder heb je natuurlijk wel ouderlijk gezag over je minderjarige kinderen, tot ze meerderjarig zijn.

Waarom moeten ouders meekijken op telefoon van kind?

"Wanneer een ouder het vermoeden heeft dat het kind gevaar loopt bijvoorbeeld, dan heb je als ouder de plicht om het kind daartegen te beschermen." In dat geval zou een ouder dus wel in de telefoon van het kind kunnen kijken.

Hoeveel uur mag je lesgeven op een dag?

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Hoeveel uur werkt een leraar per dag?

Leraren werken structureel over. Omgerekend naar fulltime banen draaien leraren in het primair onderwijs een gemiddelde werkweek van 46,9 uur. Leraren in het voortgezet onderwijs komen aan 45,2 uur. Dat blijkt het AOb-onderzoek 'Tijdsbesteding leraren po en vo' naar de dagelijkse belasting van leraren.

Is nablijven wettelijk toegestaan?

Ja, een docent mag iemand sowieso laten nablijven. De wet schrijft hier geen richtlijnen voor Als het goed is denkt je school wel na over hoe docenten kunnen straffen.

Volgende artikel
Hoe lang duurt de eerste Regeldag?