Ingrid Mannheims - Oma die haar kleinkinderen niet mag zien - Deel Je Verhaal

Wat kun je doen als je je kleinkind niet mag zien?

Gevraagd door: Valerie Willems  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.8/5 (25 stemmen)

Ondanks dat er geen wettelijk recht op omgang met de kleinkinderen bestaat, kunnen grootouders aan de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. Op basis van vaste jurisprudentie is van belang dat grootouders kunnen aantonen dat zij een 'nauwe persoonlijke betrekking' met het kind hebben.

Kan een grootouder bezoekrecht eisen?

Artikel 375bis Burgerlijk Wetboek stelt: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Hetzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft.

Welke rechten heb je als oma om je kleinkind te zien?

Geen wettelijk recht op omgang met de kleinkinderen

Voor grootouders bestaat geen wettelijk recht op omgang met hun kleinkinderen. Grootouders kunnen echter wel zelf naar de rechter stappen en vragen om een omgangsregeling met de kleinkinderen op te leggen.

Heb je recht als opa en oma om je kleinkind te zien?

Het Burgerlijk Wetboek regelt in artikel 1:377a dat een kind recht heeft op omgang 'met zijn ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat'. Dit betekent dat ook opa en oma een recht op omgang met hun kleinkinderen kunnen hebben.

Kan mijn kleinkind op bezoek komen?

2. Mag ik als opa of oma op mijn kleinkinderen passen als de kinderen gezond zijn? Opa en oma (jonger dan 70) kunnen op bezoek komen als iedereen gezond is en 1,5 meter afstand houdt. Bij oppassen is afstand houden lastig (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen).

43 gerelateerde vragen gevonden

Hoe vaak mag ik mijn kleinkind zien?

De wet bepaalt niet hoe vaak een grootouder zijn/haar kleinkind mag zien. Ook hier wordt rekening gehouden met het belang van het kind en de concrete situatie waarin het kind zich bevindt. Hoe hechter je band was, hoe vaker je je kleinkind zal kunnen zien.

Kan je corona krijgen van een kind?

Maar kinderen die naar de basisschool gaan zijn grotendeels niet gevaccineerd en veel volwassenen wel. Kinderen zijn daardoor relatief minder goed beschermd in vergelijking met volwassenen. Kinderen besmetten vooral andere kinderen en hun ouders. Lees meer over de verspreiding van het virus.

Kan ik pleegouder worden van mijn kleinkind?

Bureau Jeugdzorg, Voorziening voor Pleegzorg en Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders kunnen waardevolle partners zijn bij de opvoeding van je kleinkinderen.

Wat zijn de rechten van de grootouders?

Geen wettelijk omgangsrecht voor grootouders

Zij zijn bloedverwanten van het kind, net zoals bijvoorbeeld ooms en tantes dat zijn. Grootouders kunnen de rechter alleen vragen om een contactregeling vast te stellen wanneer de band met hun kleinkinderen gekwalificeerd kan worden als een 'nauwe persoonlijke betrekking'.

Waarom mogen grootouders hun kleinkind niet adopteren?

De Staatscommissie beveelt verder aan het bestaande verbod voor grootouders om hun kleinkind te adopteren te schrappen. De Staatscommissie meent dat de reden voor dit verbod was dat de wetgever wilde voorkomen dat grootouders de kleinkinderen als het ware van hun eigen ouders zouden kunnen afpakken.

Kan ik mijn kind weghouden bij vader?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Wat is een nauwe persoonlijke betrekking?

Een nauwe persoonlijke betrekking is een juridische term waarover veel kan worden gediscussieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stiefvader van een kind die de afgelopen jaren een vaderfiguur is geweest voor het kind of de verwekker/ biologische vader.

Kunnen grootouders voogdij krijgen?

Grootouders kunnen wel de voogdij hebben over hun kleinkinderen. Ook andere familieleden kunnen de voogdij hebben over hun neefjes en nichtjes. Een voogd wordt benoemd als beide ouders of de alleenstaande ouder zijn/is overleden. De wetgever spreekt geen voorkeur uit over wie voor de voogdij in aanmerking komt.

Hoe vaak mag een vader zijn kind zien?

Het is aan jullie om te bepalen wie de verzorgende ouder is. Dit is de ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt. Hier zijn de kinderen het vaakst. Daarnaast moet er in de omgangsregeling komen te staan hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen zijn.

Wat is bijzonder affectieve band?

Een bijzonder affectieve band

De wetgever respecteert de speciale en unieke band tussen grootouders en hun kleinkinderen. Het Burgerlijk Wetboek vermeldt expliciet dat grootouders een bijzonder affectieve band hebben met hun kleinkinderen.

Welke rechten heb je als tante?

Het omgangsrecht dat een natuurlijk en zedelijk recht is en dat steunt op de bloedverwantschap zelf en op de wederkerige genegen- heidsbanden tussen familieleden wordt toegekend aan de ouders, grootouders en zelfs aan een oom of tante van het kind (13). Ze heb- ben immers het recht op omgang met dit kind.

Hoe regel je een omgangsregeling?

U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over:
  1. de verdeling van de even en oneven weken.
  2. de verdeling van de tijd voor en na school.
  3. de verdeling van de nachten.
  4. welke ouder haalt en brengt.
  5. omgang tijdens vakanties.
  6. omgang tijdens feestdagen en verjaardagen.
  7. het contact met de ouder die de kinderen niet heeft.

Kunnen grootouders pleegouders worden?

Bij een pleegplaatsing terwijl de ouders nog leven, zijn die in de eerste plaats onderhoudsplichtig , en dan pas de grootouders. De grootouders komen enkel in aanmerking om begeleid te worden door een dienst voor pleegzorg als zij zelf niet onderhoudsplichtig zijn.

Hoe oud moet je zijn om pleegouder te worden?

U bent minimaal 21 jaar; U heeft een stabiele leefsituatie; U krijgt een Verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe oud mag pleegouder zijn?

Voor al deze situaties gelden dezelfde stappen om pleegouder te kunnen worden. En dezelfde voorwaarden: je bent minimaal 21 jaar. je kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden.

Is het verplicht om naar Kind en Gezin te gaan?

De dienstverlening van Kind en Gezin is volledig gratis en ook vrijblijvend. Dat wil zeggen dat je, hoewel je als ouder of opvoeder wel verplicht bent om je kind te laten opvolgen, dat niet per se door Kind en Gezin hoeft te gebeuren. Het kan bijvoorbeeld ook door een kinderarts of huisarts.

Kan je een baby besmetten met corona?

Toch kan dit gebeuren. Er zijn verschillende gevallen bekend van een baby die het coronavirus in de buik van de moeder heeft opgelopen. Ook na de bevalling kan je baby besmet worden door jezelf of door anderen. Voor zover nu bekend verloopt zo'n infectie bij baby's over het algemeen mild.

Hoe lang blijf je besmettelijk als je corona hebt?

Je kunt al besmettelijk zijn de 2 dagen voordat je klachten krijgt. Mensen met COVID-19 zijn over het algemeen 1 tot 2 weken na het begin van de klachten besmettelijk.

Hoe vaak ga je naar je schoonouders?

Vijf in totaal per jaar moet te doen zijn. Als uw vrouw vaker wil gaan, het betreft tenslotte háár familie, kan ze makkelijk in haar eentje gaan en u verontschuldigen wegens andere bezigheden - u hoeft tenslotte niet de hele tijd in haar kielzog te verkeren.

Wie krijgt de voogdij?

Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder): de partner

Overlijdt u zelf? Dan krijgt uw partner automatisch de voogdij. Heeft uw kind nog een andere ouder? Dan kan deze ouder aan de rechter het gezag vragen.