Wil jij het kindsdeel uitbetalen voor het overlijden van de langstlevende? Zo zit het fiscaal.

Wat is kindsdeel opeisbaar?

Gevraagd door: kand. Kick Bos LLM  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (24 stemmen)

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Hoeveel is een kindsdeel bij erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Kun je je kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel is niet direct opeisbaar omdat de langstlevende in het erfrecht een bevoorrechte positie heeft. Dit betekent simpelweg dat de langstlevende zoveel mogelijk moet kunnen voortleven, zoals hij of zij dit deed voor het overlijden. Daarom is in de wet de wettelijke verdeling opgenomen.

Wat als kindsdeel op is?

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun overleden vader of moeder als geen testament is gemaakt, het kindsdeel, maar zij krijgen dat deel nog niet meteen. De gehele erfenis gaat namelijk naar hun andere ouder, de langstlevende. Het deel waar de kinderen recht op hebben, wordt omgezet in een geldbedrag.

45 gerelateerde vragen gevonden

Kan een ouder het kindsdeel opmaken?

Het kindsdeel van de kinderen is op zijn vroegst pas opeisbaar als ook de langstlevende is overleden. De langstlevende heeft zo in feite tijdens zijn leven schulden aan zijn kinderen. Maar deze vader of moeder mag de erfenis gewoon opmaken gedurende zijn of haar leven.

Hoeveel erf ik van mijn ouders?

De ouders erven minimaal een kwart (1/4e) van de nalatenschap. Als er dus meer dan 2 broers of zussen zijn, krijgen zij minder dan de ouders. Halfbroers en -zussen erven de helft van wat een volle broer of zus erft.

Hoe kan ik mijn erfdeel opeisen?

Je kan je kindsdeel opeisen bij alle erfgenamen. Soms is er iemand aangewezen als executeur of gevolmachtigde. Dan moet je bij die persoon zijn. Maar dat moeten de andere erfgenamen je dan vertellen.

Is kindsdeel belastingvrij?

De vrijstelling voor kinderen is ruim € 20.000. Als u meer erft, dan wordt erfbelasting geheven over het gedeelte dat u erft dat meer is dan de vrijstelling.

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2022?

In 2022 in elk geval € 5.677 (€ 6.604 in 2021). Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

Wat is een Overbedelingsschuld?

Vorderingen van de kinderen

Met andere woorden: de langstlevende echtgenoot wordt overbedeeld. Hierdoor ontstaat een schuld aan de kinderen, een zogeheten 'overbedelingsschuld'. Deze overbedelingsschuld is gelijk aan de erfdelen van de kinderen. De kinderen krijgen dus een vordering op de langstlevende echtgenoot.

Hoe wordt erfenis verdeeld zonder testament?

Er is geen testament

Als er geen testament is, regelen de erfgenamen samen de erfenis. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet.

Hoe omzeil je erfbelasting?

Doe een schenking op papier

Wil je graag al bij leven je geld weg geven maar zit het vast in je woning? Dan kun je een schenking op papier doen. Dat is een schenking die je nu doet maar pas bij overlijden wordt betaald. Als je dit goed regelt, dan gaat er geen belasting af.

Hoe weet ik of mijn vader is overleden?

Iedereen is opgenomen in de burgerlijke stand, tegenwoordig de Basisregistratie Personen (BRP) geheten. U zou eens bij een gemeente kunnen vragen of men weet of en hoe u via de BRP te weten zou kunnen komen of uw vader nog leeft.

Hoe kom je te weten of je erfgenaam bent?

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR).

Kun je je kindsdeel weigeren?

Wanneer u een erfenis verwerpt moet u er wel op letten dat u op dat moment geen erfgenaam meer bent. Dit betekent niet dat er dan niemand is die uw erfdeel erft. In de wet staat dat uw kinderen in dat geval in uw rechten treden en opvolgend erfgenaam zijn.

Wie zijn erfgenaam zonder testament?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen.
...
Wettelijke erfgenamen
  • Partner, kinderen en hun afstammelingen.
  • Ouders, broers, zussen en afstammelingen.
  • Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
  • Overgrootouders en hun afstammelingen.

Hoe verloopt de verdeling van een erfenis?

Bent u de enige erfgenaam, dan ontvangt u snel na het overlijden de goederen van de overledene. Zijn er meerdere erfgenamen, dan wordt u mede-eigenaar van alle goederen van de erfenis. Na een minnelijke of gerechtelijke schikking wordt elke erfgenaam alleen eigenaar van de goederen die hem toekomen.

Wie verdeelt de erfenis?

Als u de erfenis aanvaardt,verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn.

Wat is een Overbedelingsvordering?

Als een erfgenaam bij de verdeling van de nalatenschap meer verkrijgt dan waarop de erfgenaam op grond van zijn erfdeel recht heeft, is sprake van een overbedelingsschuld (aan de andere erfgenaam of erfgenamen).

Wat is een Afvullegaat?

Het opvullegaat of afvullegaat is de clausule in het testament waarmee het betalen van erfbelasting over de erfdelen van de kinderen kan worden uitgesteld.

Wie heeft recht op legitieme portie?

De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar kinderen recht op zouden hebben als er geen testament was. Je kunt als ouder je kind dus nooit helemaal onterven, een kind houdt altijd zijn/haar recht op de legitieme portie.

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Schenkingen moeten opgegeven worden bij de Belastingdienst. Schenkingen boven de geldende vrijstelling worden belast met schenkbelasting. Echter controle houden op schenkingen is onmogelijk. Ouders mogelijk jaarlijks een bedrag van € 5.030 schenken aan de kinderen, zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.