Zo ga je slim om met een erfenis of schenking • Kijker aan Z

Wat is het wettelijk erfdeel van een kind?

Gevraagd door: Noortje Timmermans BA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (20 stemmen)

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Hoeveel is een kindsdeel bij erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Wat krijgt een onterfd kind?

Legitieme portie

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Wat is het minimum erfdeel?

Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kan je wegschenken?

Want je zou tijdens je leven je vermogen zo goed als volledig kunnen wegschenken. Er blijft dan weinig of niets over. De wettelijke reserve verliest dan haar nut. De reserve wordt daarom berekend op de nalatenschap zoals die er zou uitzien als de overledene tijdens zijn leven géén schenkingen had gedaan.

Hoeveel bedraagt de erfrechtelijke reserve?

Binnen een huwelijk bestaat de reserve van je echtgenoot/echtgenote uit het vruchtgebruik van de helft van je nalatenschap, met minimaal het vruchtgebruik van de gezinswoning en van de huisraad. De wettelijk samenwonende partner heeft geen recht op een reserve.

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Hoe kom je erachter of je onterfd bent?

Is een van je ouders of inmiddels beide ouders overleden en je wacht al lang op een bericht over de erfenis? Dan kan het zijn dat je onterfd bent. Als je bent onterfd, heeft niemand de verplichting om jou daarover te informeren. Het is dan aan jouzelf om na het overlijden van een ouder op onderzoek te gaan.

Wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben. De legitieme portie is het deel waar kinderen recht op hebben als ze onterfd zijn. Het is dus het minimale deel dat zij moeten ontvangen uit een erfenis van hun ouders.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Nee, niet na het eerste overlijden. Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen. Dan komt ook de nalatenschap vrij.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Welke rechten heeft een onterft kind?

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Hoeveel is kindsdeel bij Onterving?

Als er sprake is van onterving, heeft u alleen recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat nog maar één achtste van het beschikbare vermogen. Stiefkinderen hebben geen recht op een kindsdeel, tenzij anders is vastgelegd.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd.

Kan men wettelijke erfgenamen onterven?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is.

Kun je onterven aanvechten?

1. Kun je een testament aanvechten wanneer je bent onterfd? Voor het aanvechten van een testament bij onterving hoef je geen kosten te maken bij een advocaat. Je kunt zelf een beroep op de legitieme portie doen.

Wat kost een huis erven?

Andere kosten als u een huis erft

Naast de kosten van de hypotheek krijgt u ook te maken met: vaste lasten, zoals de energierekening of een verzekering; eventuele kosten voor reparaties of onderhoud aan het huis.

Wat is Vooroverleden?

Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon gaat eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierop is plaatsvervulling van toepassing.

Hoeveel mag een handgift bedragen?

In 2022 in elk geval € 5.677 (€ 6.604 in 2021). Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

Hoeveel mag een bankgift bedragen?

Maar er bestaan wel een aantal praktische vuistregels die houvast bieden. Meestal wordt aangenomen dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1 % van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus.

Hoeveel mag je schenken 2021?

Belastingvrij schenken

Per kind mogen ouders in 2022 maximaal €5.677 onbelast schenken. In 2021 was dit nog €6.604. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als zij gescheiden zijn. Ouders mogen kinderen van 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal €27.231 onbelast schenken in 2022.