Kinderopvang Mundo: Samenvoegen van stamgroepen op een KDV

Wat is een stamgroep kinderopvang?

Gevraagd door: Raf van de Velden LLM  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (9 stemmen)

Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang met een eigen groepsruimte. Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten.

Wat is basisgroep?

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de BSO wordt deze groep kinderen een 'basisgroep' genoemd.

Hoeveel slaapruimte kinderopvang?

Voor de buitenschoolse opvang is per kind ten minste 3,5 m2 bruto- oppervlakte passend ingerichte binnen(speel)ruimte beschikbaar. Een kindercentrum, waar dagopvang wordt geboden, beschikt voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar over een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Hoeveel buitenruimte kinderopvang?

Eisen buitenruimte

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken somt op aan welke eisen kinderopvanglocaties vanaf 2018 in ieder geval moeten voldoen: 'Een kindercentrum moet over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind beschikken.

Hoe groot mag een BSO groep zijn?

Buitenschoolse opvang

In een groep binnen de leeftijdscategorie 4-7 jaar, mag één pm'er maximaal 10 kinderen opvangen en twee pm'ers 20 kinderen. Is de groep voor 4-12 jarigen, dan mag één pm'er 11 kinderen opvangen en twee pm'ers 22. Dat betekent wel dat er maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn.

29 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kinderen in groep bso?

In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een beroepskracht-kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen. Met 'leidster' worden zowel vrouwelijke als manlijke pedagogisch medewerkers bedoeld.

Hoeveel leidsters op een groep bso?

Op de buitenschoolse opvang mag één pedagogisch medewerker maximaal tien kinderen van 4 t/m 6 jaar opvangen, en bij kinderen van 7 t/m 12 jaar is dat aantal maximaal twaalf. Het is dus afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en van het aantal kinderen hoeveel pedagogisch medewerkers er op de groep aanwezig zijn.

Waar moet een kinderopvang aan voldoen?

In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen:
  • De kinderopvang moet verantwoord zijn. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. ...
  • Er moet aandacht voor bepaalde organisatorische factoren zijn. ...
  • Er geldt een taal- en informatieplicht.

Wat is Besluit Kwaliteit kinderopvang?

1 De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

Wat is kwaliteit in de kinderopvang?

De kwaliteit van kinderopvang kan omschreven worden als datgene dat de opvang verantwoord maakt. Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Hoge pedagogische kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen.

Hoeveel vierkante meter per kind in de kinderopvang?

De volgende eisen worden aan ruimtes in kindercentra gesteld: Er is ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.

Hoeveel slaapplekken kinderopvang?

Horizontale groep van 2- 4 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 1 slaapkamer met 6 slaapplekken per slaapkamer. Horizontale groep van 0- 2 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 2 slaapkamers met 5 slaapplekken per slaapkamer.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Waarom wet IKK?

De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. Dit zie je terug in een aantal nieuwe regels, aanscherping van bestaande regels en in de nadruk die gelegd wordt op de professionaliteit van jou en je vak.

Hoe groot mag een peutergroep zijn?

Omdat er in een peuterspeelzaal maximaal 16 kinderen opgevangen mogen worden, moet de ruimte (3,5 x 16) 56 vierkante meter zijn. Soms wordt een ruimte mulitfunctioneel gebruikt bijvoorbeeld als klaslokaal én peuterspeelzaal. Let dan goed op dat klaslokalen vaak kleiner zijn dan de verplichte 56 vierkante meter.

Hoe groot moet een kinderdagverblijf zijn?

Nieuwe en bestaande kinderopvang moeten in elke ruimte (behalve de slaapruimte) ramen hebben. Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten. Een verblijfsgebied van een kinderopvang moet bij nieuwbouw minstens 5m2 groot zijn.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Wat controleert de GGD in de kinderopvang?

Als uw kinderopvangorganisatie in het LRK staat, controleert een GGD-inspecteur ieder jaar of uw kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt langs zonder dat eerst te melden en controleert onder meer op: pedagogische praktijk. beroepskracht-kindratio.

Wat zijn de vier pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
  • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
  • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
  • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
  • Normen en waarden overbrengen.

Wat voor diploma heb je nodig voor kinderopvang?

Voor pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalwerk heb je een relevante mbo 3-diploma of mbo 4-diploma nodig. Bijvoorbeeld mbo Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - niveau 3, of mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in kinderopvang werken.

Hoe kinderopvang inrichten?

Tip 3: creëer hoeken

Zorg voor een stimulerende omgeving door verschillende speelhoeken te creëren die je makkelijk kunt herinrichten. Een interactieve poppenhoek of een rustige leeshoek: de mogelijkheden zijn eindeloos! Je creëert al makkelijk een hoek door bijvoorbeeld kasten haaks tegen de muur aan te zetten.

Hoeveel baby's mag een leidster?

Vaste medewerkers voor nuljarigen

Baby's tot een jaar moeten bij de opvang minimaal twee vaste medewerkers hebben die hen begeleiden. Dit heet het vaste-gezichtencriterium.

Hoeveel kinderen mogen er op een verticale groep?

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze groep telt maximaal 16 kinderen. Bij de maximale groepsgrootte van 16 kinderen zijn 4 beroepskrachten aanwezig, waarbij er maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar mogen zijn.

Hoeveel kinderen in een groep?

Gemiddeld is de groepsgrootte 23 of 24 leerlingen. Meestal zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep. Een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden kan ook.

Vorige artikel
Waarom praat een kind laat?