Introduction to Termination

Wat is een Gezagsbeëindigende maatregel?

Gevraagd door: Aaliyah van Dam  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.9/5 (52 stemmen)

Bij de gezagsbeëindigende maatregel verliezen ouders het gezag over hun kind of kinderen. Dit is de zwaarste maatregel van kinderbescherming.

Kan het ouderlijk gezag worden beëindigd?

Uw gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. U kunt uw gezag ook verliezen omdat de rechter dat bepaalt.

Hoe raak je ouderlijk gezag kwijt?

Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind, kunnen zij uit het ouderlijk gezag ontzet worden. Het gezag over het kind wordt dan meestal overgedragen aan het Bureau Jeugdzorg. Dit bureau oefent dan de voogdij over het kind uit. Het kind gaat naar een pleeggezin of tehuis.

Wat is een OTS maatregel?

Een ondertoezichtstelling is een vorm van gedwongen hulp. Een kind krijgt dan een gezinsvoogd (ook wel jeugdbeschermer genoemd) toegewezen voor de periode van maximaal één jaar. Soms gaat het om meer kinderen in een gezin.

Wat is het verschil tussen OTS en Vots?

De voorlopige ondertoezichtstelling, die ook wel VOTS genoemd wordt, en de doorsnee ondertoezichtstelling, die ook wel OTS genoemd wordt. Beide kinderbeschermingsmaatregelen worden in beginsel op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming door de kinderrechter over uw kind(eren) uitgesproken.

23 gerelateerde vragen gevonden

Kan je OTS weigeren?

U mag ervoor kiezen helemaal niets te doen. Alleen beslist de kinderrechter dan over een OTS zonder te weten wat u vindt. U krijgt de beslissing van de kinderrechter na een aantal weken per post.

Is OTS verplicht?

Dit is niet verplicht. Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Hoe eindigt een OTS?

Einde of verlenging OTS

Dat gebeurt alleen als dat nog noodzakelijk is. Als de jeugdhulporganisatie vindt dat de OTS niet eerder kan worden opgeheven, maar u als ouder of verzorger vindt van wel, dan kunt u opheffing van de OTS aan de kinderrechter vragen. Een kind van 12 tot 18 jaar mag dit ook vragen.

Wat doet een gezinsvoogd bij OTS?

De gezinsvoogd helpt ook om problemen bij de opvoeding op te lossen. U bespreekt belangrijke beslissingen over uw kind eerst met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school. Het doel van ondertoezichtstelling is dat u na een tijd weer zelf verantwoordelijk bent voor de opvoeding.

Wat gebeurt er als OTS niet werkt?

Wat gebeurt er als OTS niet werkt? Jeugdzorg kan de rechter telkens verzoeken om de OTS met een jaar te verlengen. Als u het als ouder niet eens bent met deze verlenging, dan kunt u hiertegen in verweer gaan bij de rechter.

Hoeveel rechten heeft een vader zonder gezag?

Heeft de vader geen gezag, dan heeft hij dezelfde rechten bij een omgangsregeling als een vader met gezag. In beide gevallen heeft hij er immers recht op om zijn kind te mogen zien.

Wat mag een vader met gezag?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
 • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
 • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
 • Officiële handelingen namens kind. ...
 • Aansprakelijk voor schade. ...
 • Vermogen kind beheren.

Kan vader kind bij moeder weghalen?

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Heeft een vader altijd recht op gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag.

Wat betekent het gezag is beëindigd?

Beëindiging van het ouderlijk gezag betekent dat ouders geen beslissingen meer mogen nemen over hun kind. Bijvoorbeeld over schoolkeuze, een medische behandeling of aanvraag van een paspoort. Dat doet iemand anders.

Kan een vader zijn kind opeisen?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat zijn de gronden voor een OTS?

Wat zijn de gronden voor OTS?
 • Een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd;
 • Ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren;
 • Verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid zullen waarmaken.

Kunnen ouders zelf OTS aanvragen?

Ja, het is mogelijk om als ouder een verzoek te doen aan de rechter om je kind onder toezicht te laten stellen. Dit volgt uit art. 1:255 lid 2 BW.

Wat kost een OTS?

Voor een procedure over ondertoezichtstelling betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten.

Kan de jeugdzorg je kind afnemen?

Wanneer mogen ze je kind afpakken? Een kind wordt pas weggehaald door Jeugdzorg, als de kinderrechter daartoe beslist heeft. Er bestaat een Richtlijn Uithuisplaatsing die gaat over kinderen of jongeren die gedwongen of vrijwillig uit huis worden geplaatst.

Hoe voorkom je OTS?

Tips: Hoe voorkom ik een ondertoezichtstelling van mijn kinderen!
 1. Tip 1: Hou de betrokken instanties te vriend. ...
 2. Tip 2: Regel concrete hulp in een vrijwillig kader. ...
 3. Tip 3: Ontken niks, maar praat mee. ...
 4. Tip 4: Schakel een gespecialiseerde jeugdrecht advocaat in.

Hoe lang duurt een zitting OTS?

De voorlopige ondertoezichtstelling mag maximaal drie maanden duren. Als de kinderrechter bepaalt dat een voorlopige ondertoezichtstelling nodig is, krijgt de minderjarige direct een gezinsvoogd. In die periode onderzoekt de raadsonderzoeker de situatie thuis en onderzoekt deze welke hulp er nodig is.

Wat mag je verwachten van een gezinsvoogd?

Wat is de rol van de gezinsvoogd? De gezinsvoogd begeleidt het kind en helpt ouders bij het oplossen van opvoedingsproblemen. Hij of zij geeft zo nodig aanwijzingen die ouders moeten opvolgen. Het is de taak van de gezinsvoogd om het welzijn van het kind in de gaten te houden en in te grijpen wanneer dat nodig is.

Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?

Gezag betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind. Gezag, uitgeoefend door een ouder, heet ouderlijk gezag. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders.

Wat zijn redenen om een kind uit huis te plaatsen?

ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen. veel ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind. te zware zorg vanwege een handicap of ernstige gedragsproblematiek bij het kind.

Volgende artikel
Is er verschil in foliumzuur?