Wat doet een Jeugdarts?

Wat is de rol van jeugdarts?

Gevraagd door: bacc. Liza de Bruin  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (23 stemmen)

Als jeugdarts zorg je voor alle kinderen en jongeren. Je werkt met jonge kinderen en hun ouders op het consultatiebureau en met oudere kinderen op het basis-en voortgezet onderwijs. Je bent bezig met patiëntenzorg, de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en omgeving van een kind, en met preventie.

Welke leeftijd naar jeugdarts?

Drie keer naar de schoolarts

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD regelt voor alle schoolgaande kinderen afspraken voor de schooldokter. Je wordt hiervoor per brief uitgenodigd: als je kind 5 jaar is en in groep 2 zit; als hij 9 jaar is en in groep 7 zit.

Wat verdient een jeugdarts?

Bij de functie hoort een minimum salaris van €3526,- bruto per maand (aanloopschaal 11) en een maximum salaris van €5814,- bruto per maand (functieschaal 12). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functieschaal is van toepassing zodra de profiel opleiding jeugdarts is afgerond.

Wat controleert de schoolarts?

De schoolarts of schoolverpleegkundige kijkt naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, maar test ook het gehoor en de ogen. Wanneer het kind 9 jaar is kan het daarnaast de tweede BMR-prik krijgen (bof, mazelen, rode hond).

Waarom ben je jeugdarts geworden?

De jeugdarts signaleert lacunes in zorg voor kinderen en ouders in het algemeen en kwetsbare kinderen en ouders in het bijzonder. De jeugdarts is expert op het gebied van de volksgezondheid van de jeugd. Hij/zij draagt bij aan 'alle kansen voor alle kinderen' door een gezonde samenleving voor de jeugd te bevorderen.

24 gerelateerde vragen gevonden

Welk lichamelijk onderzoek verricht de jeugdarts bij onzindelijkheid?

Naast inspectie vindt palpatie plaats van de buik (obstipatie, weerstanden) en de rug/ het sacrum (zie eerder, spina bifida). Als de jeugdverpleegkundige of doktersassistent een kind ziet dat onzindelijk is, wordt door hem/haar ingeschat of een lichamelijk onder- zoek nodig is.

Wat moet studeren om een jeugdarts te worden?

Jeugdarts opleiding

Om jeugdarts te worden, heb je een registratie als basisarts nodig. De vervolgstap kan een introductiecursus JGZ 0-19 jaar zijn en daaropvolgend de eerste fase van de medische vervolgopleiding maatschappij en gezondheid, profiel jeugdarts 0-19 jaar (met een duur van twee jaar op fulltime basis).

Wat mag een schoolarts?

De schoolarts of doktersassistente kijkt naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, maar test ook het gehoor en de ogen. Bij zorg over de ontwikkeling kan de schoolarts doorverwijzen naar een deskundige of specialist en geeft advies en voorlichting aan ouders en school.

Is het verplicht om naar de schoolarts te gaan?

Het gesprek bij de jeugdarts is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De jeugdarts informeert de school als leerling en ouders geen gesprek willen met de jeugdarts, niet op de afspraak komen of als de leerling de lessen op school wel kan volgen, maar toch ziek wordt gemeld.

Hoe vaak mag je ziek zijn in een schooljaar?

Ouders van leerlingen die ten minste vier keer in een kwartaal of langer dan zeven schooldagen aaneengesloten ziek thuisblijven, moeten op gesprek komen. Niet om te controleren of een kind écht ziek is, maar om samen na te denken over oplossingen om te voorkomen dat de scholier achterraakt.

Hoeveel jeugdartsen zijn er?

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 402 jeugdartsen in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle jeugdartsen in Nederland is een 6.2 op basis van 9 waarderingen.

Wat is het salaris van een huisarts?

Het startsalaris ligt rond de €5800,- bruto per maand. Het gemiddelde salaris van een huisarts in loondienst komt uit op ongeveer € 6900,- bruto per maand. Wanneer je meer dan tien jaar ervaring hebt, zal het salaris stijgen naar zo'n € 8000,- bruto per maand.

Wat verdient een Arts per uur?

Uit onderzoek van Loonwijzer blijkt dat in de zorg vooral medisch specialisten en huisartsen een relatief hoog salaris verdienen, tussen de 28 en 31 euro mediaan per uur.

Is kinderarts verplicht?

Het onderzoek is niet verplicht, maar is sterk aanbevolen.

Kan je stoppen met school voor je 18de?

Leerlingen onder 18 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

Is CJG verplicht?

Een bezoek aan het consultatiebureau is niet verplicht.

Hoe hoog is de boete als je kind van school houden?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Kan school Jeugdzorg inschakelen?

Nee, een school moet ouders altijd informeren over het doen van een zorgmelding. In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken.

Wat gebeurt er als je 1 keer spijbelt?

Ongeoorloofd schoolverzuim (zoals spijbelen)

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? De school kijkt dan wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en de leerling. Als een leerling te vaak afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in.

Is medisch onderzoek verplicht op school?

Ja, het medisch onderzoek is verplicht! In het vierde en zesde leerjaar van de lagere school, en het derde jaar van de middelbare school moet je naar het CLB voor een systematisch contact, beter gekend als het medisch onderzoek. Ook als je net naar de huisarts bent geweest.

Hoe krijgt de JGZ praktisch vorm?

Ouders vormen een belangrijke component van de preventieve jeugdgezondheidszorg. Het vraagt inzet van JGZ-organisaties, gemeenten, scholen en andere lokale partners tezamen om dit pakket op maat optimaal vorm te geven.

Hoeveel verdient een schoolarts?

Salaris schoolarts

Het beroep schoolarts is een variant van het beroep Arts jeugdgezondheidszorg. Het salaris van Arts jeugdgezondheidszorg ligt gemiddeld op € 3.827 bruto per maand.

Wat doen ze bij de kinderarts?

Als kinderarts houd je je, logischerwijs, bezig met het diagnosticeren en behandelen van ziekten en aandoeningen zoals die voorkomen bij kinderen en adolescenten. Dit begint bij de opvang van de prematuur geborene en eindigt bij 18 jarige leeftijd.

Wat moet een kinderarts kunnen?

Als kinderarts diagnosticeer en behandel je ziekten en aandoeningen bij kinderen in het ziekenhuis of op de polikliniek. Je werkt met een uiteenlopende doelgroep van pasgeborenen tot jongvolwassenen van 18 jaar, waarbij je alle aandoeningen behandelt die niet geopereerd hoeven te worden.

Kan je met MBO kinderarts worden?

Om het beroep van Kinderarts uit te kunnen oefenen moet je eerst de zesjarige opleiding Geneeskunde (WO) afronen en daarna vijf jaar specialiseren in Kindergeneeskunde. Verder moet je je registreren volgens de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en in Nederland geregistreerd staan.

Vorige artikel
Hoeveel uur werken BSO?
Volgende artikel
Is lauw douchen goedkoper?