ADHD - Kenmerken en verschil met ADD

Wat is CD kenmerken?

Gevraagd door: Collin Jekel  |  Laatste update: 10 mei 2023
Score: 4.5/5 (17 stemmen)

De symptomen van de oppositionele-opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD) zijn heterogeen van aard (Matthys, 2019; Matthys & Van West, 2014). Ze omvatten dwars en opstandig gedrag, een boze en prikkelbare stemming, antisociaal gedrag, en agressief gedrag.

Wat zijn de kenmerken van CD?

Kenmerken CD
 • pest, bedreigt, intimideert.
 • slaat, mishandelt, vecht (al dan niet met wapens) (agressief)
 • steelt, vernielt, pleegt inbraken (delinquent gedrag)
 • spijbelt en loopt weg van huis.
 • kan erg op zichzelf zijn.
 • heeft in groepsverband narcistisch gedrag. ...
 • heeft een verminderd inlevingsvermogen.

Wat is een CD stoornis?

CD (Normoverschrijdend-gedragsstoornis)

CD staat voor Conduct Disorder en is een type gedragsstoornis. In het Nederlands noemen we het ook wel normoverschrijdend-gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met CD vertonen gedrag waarbij anderen geweld wordt aangedaan. Hierbij kun je denken aan vechten, bedreigen of liegen.

Wat kenmerkend is voor de oppositionele opstandige stoornis?

Het kind vertoont langere tijd negatief en vijandig gedrag en is openlijk ongehoorzaam. Iemand met odd is vaak boos en prikkelbaar, maakt vaak ruzie met volwassenen, weigert zich te voegen naar regels van volwassenen en geeft vaak anderen de schuld van eigen fouten. Soms is er zelfs sprake van wraakzuchtig gedrag.

Wat is ODD kenmerken?

Wat is ODD? ODD is een gedragsstoornis die voornamelijk ontstaat tijdens de kinderjaren of adolescentie. Het kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren. Het is normaal dat kinderen en jongeren soms boos of opstandig gedrag vertonen.

42 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen ODD en CD?

ODD en CD vallen onder de zogenaamde agressieve gedragsstoornissen. Kinderen met ODD (opstandig gedrag) zijn met regelmaat ongehoorzaam, driftig, zoeken ruzie en zijn snel gefrustreerd. Kinderen met CD (normoverschrijdend gedrag), pesten, bedreigen en intimideren en hebben een gebrek aan respect voor anderen.

Is ODD autisme?

Als kinderen ODD hebben, is er vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden. Stoornissen waar ODD vaak mee samengaat zijn ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis. Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te stellen.

Wat zijn de gevolgen van CD?

Gevolgen CD

CD veroorzaakt in grote mate beperkingen in het sociale, school- of beroepsmatige functioneren van het kind. De stoornis heeft grote invloed op de directe omgeving (het gezinsleven, de buren, leraren, klasgenoten) en het kind zelf. De kwaliteit van leven wordt door de stoornis ernstig verstoord.

Hoe kan je het best omgaan met ODD en CD?

Korte opdrachten geven met voldoende uitdaging. Complimenten geven na het goed volbrengen van een (deel)taak. Zorgen voor structuur in het werk. Geef aan hoeveel tijd het kind heeft voor de opdracht, op welke manier de opdracht moet worden gedaan, wat het kind moet doen als de opdracht af is, enzovoort.

Hoe kan je een gedragsstoornis ODD CD behandelen?

Over het algemeen bestaat de behandeling in eerste instantie uit psychotherapie voor het kind en de ouders. Het is ook belangrijk dat de school zich verdiept in de kenmerken van ODD of CD. Verder kunnen ouders begeleiding krijgen bij de opvoeding, en het kind gedragstherapie.

Wat te doen met al je cd's?

Op sommige plaatsen worden cd's in speciale bakken, zogenaamde 'blipverts', gescheiden ingezameld. Je kunt de locaties online vinden. Is er geen inzamelbak in de buurt? Dan horen de cd's en dvd's bij het restafval.

Hoe is de CD ontstaan?

Het cd-systeem is gezamenlijk ontwikkeld door Philips en Sony/CBS. De eerste cd ter wereld werd gefabriceerd op 17 augustus 1979 door het Philipsonderdeel Polygram te Langenhagen. De introductie van de eerste spelers vond plaats in Japan in oktober 1982; de rest van de wereld volgde in maart 1983.

Hoeveel mensen hebben CD?

De gedragsstoornis (CD)

Samenvattend wordt de prevalentie van cd geschat op 2% van de kinderen tussen 3 en 18 jaar, waarbij de prevalentie bij jongens hoger is dan bij meisjes. Tussen de onderzoeken zijn grote verschillen in prevalentiecijfers.

Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis?

Bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis toont de persoon weinig of geen sociale verantwoordelijkheid en kent geen empathie tegenover anderen. Gedrag wordt gekenmerkt door de neiging zich snel te vervelen, een slechte frustratietolerantie, lage irritatiedrempel, agressiviteit en gewelddadig gedrag.

Wat is afkorting CD?

Afkorting van 'compact disk'. Een schijfje dat oorspronkelijk voor de opslag van muziek werd gebruikt maar later ook voor de opslag van andere gegevens. Voorbeelden van dergelijke cd's zijn de cd-rom, de cd-r en de cd-rw.

Waar bestaat CD uit?

Cd's worden van polycarbonaat gemaakt, een speciaal soort plastic. Dat zijn deze korrels. De korrels gaan in de machine en worden verhit. Ze smelten en daarna worden ze op de stempel geperst.

Is ODD aangeboren?

Er is nog geen duidelijke aanwijzing voor de oorzaak van ODD. Er wordt uitgegaan van een combinatie van een bepaalde aanleg en omgevingsfactoren. Een aangeboren temperament van een kind kan een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en wellicht gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Is ODD erfelijk?

De oorzaak van ODD is niet precies bekend. Waarschijnlijk gaat het om een samenspel van verschillende factoren. Zowel erfelijke factoren als de omstandigheden waarin een kind opgroeit dragen hier aan bij. Erfelijke factoren blijken een rol te spelen bij het ontstaan van ODD.

Is ODD een beperking?

Vanwege hun verstandelijke en sociale beperkingen zijn zij een gemakkelijk doelwit voor pesten, worden zij makkelijk ingezet bij crimineel gedrag en lopen ze een groter risico slachtoffer te worden van geweld en seksueel misbruik.

Wat zijn de symptomen van ADHD?

Wat merkt u van ADHD?
 • U voelt zich onrustig.
 • U bent snel boos als iets niet lukt.
 • U komt vaak te laat.
 • U praat veel en druk.
 • U maakt heel makkelijk contact met andere mensen.
 • U begint en stopt snel met een baan.
 • U heeft problemen bij omgaan met geld.
 • U heeft snel problemen met organisaties of andere mensen.

Hoe weet je of je kind ADD heeft?

ADD kenmerken
 • bent snel afgeleid.
 • hebt moeite met het afmaken van dingen.
 • gaat heel makkelijk over van de ene op de andere activiteit.
 • hebt geen overzicht over hoofd- en bijzaken.
 • kunt slecht plannen, organiseren en kiezen.
 • kunt niet lang lezen.
 • kunt alleen op iets concentreren als je het onderwerp erg interessant vindt.

Heeft de cd nog toekomst?

De cd's zullen nooit helemaal verdwijnen." Volgens de Recording Industry Association of America (RIAA) is de eerste helft van dit jaar in de Verenigde Staten, het belangrijkste muziekland, 200 miljoen euro uitgegeven aan vinyl. Dat is bijna twee keer zoveel als aan cd's (110 miljoen).

Hoe behandel je iemand met ODD?

Algemene tips aanpak kinderen met ODD
 1. Bouw een relatie op met het kind, hoe moeilijk dat ook is. ...
 2. Praat met het kind over wat hem bezig houdt, zijn sport, zijn hobby of huisdier, enz.
 3. Geef véél complimenten. ...
 4. Gebruik eventueel een beloningssysteem. ...
 5. Stel reële, duidelijke grenzen en handhaaf die zeer consequent.

Is er medicatie voor ODD?

Farmacotherapie heeft in de behandeling van odd en cd een vaste plaats ingenomen, in het bijzonder bij comorbiditeit met adhd en bij ernstige agressie. Bij comorbiditeit met adhd worden psychostimulantia zoals methylfenidaat gebruikt.

Kun je over ODD heen groeien?

Een kind met ODD opvoeden kan een hele uitdaging zijn. Toch kan er met begeleiding van buiten af en met de juiste aanpak een hoop verbetering bereikt worden. De stoornis is niet te genezen maar de ouders en het kind (en de omgeving van het kind) kunnen wel beter leren omgaan met het ODD-gedrag.

Vorige artikel
Waar zet je baby in auto?