Wat gebeurt er met je als je dood gaat?

Wat gebeurt er met mijn kind als ik dood ga?

Gevraagd door: Saar van Leeuwen  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (48 stemmen)

Vaak hebben ouders gezamenlijk gezag over hun kinderen. Komt één van de ouders te overlijden dan gaat het gezag automatisch over op de andere ouder. Dat geldt ook indien de overleden ouder het gezag deelde met een derde, niet zijnde een ouder. Alleen is er dan na de dood van de ouder sprake van voogdij.

Wat kost een voogdijregeling?

Voogd aanwijzen via gezagsregister

U kunt een voogd aanwijzen door een aantekening in het gezagsregister. U kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website Rechtspraak.nl. Het aanwijzen van een voogd in het register is gratis.

Wat gebeurt er met je kind als beide ouders overlijden?

Als u allebei overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Heeft u als ouders een voogd benoemd in uw testament of laten aantekenen in het gezagsregister? Dan vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden.

Wat als je geen voogd aanwijst?

Als je de voogdij niet zelf hebt geregeld en je zelf geen voogd aanwijst, dan beslist de rechter na jullie overlijden wie de voogd wordt van je kindje. De rechter hoort dan belanghebbenden uit je directe omgeving, zoals familie en vrienden. Als je kindje ouder is dan 12 jaar, mag hij ook zijn voorkeur uitspreken.

Wat gebeurt er als mijn ouders overlijden?

Het allereerste dat moet gebeuren, is het overlijden melden aan de huisarts, naasten, uitvaartverzorger en de gemeente waarin je dierbare is overleden. Als je de uitvaart bij ons regelt, doen wij aangifte van overlijden voor jou en regelen de Akte van Overlijden. Zodat jij je kunt richten op de uitvaart.

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat als mijn moeder overlijdt?

Binnen een paar dagen na overlijden neemt u contact op met de uitvaartondernemer om het afscheid en de begrafenis of crematie te regelen. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. U ontvangt dan via hem een 'Verklaring van overlijden'.

Hoe verloopt de erfenis als beide ouders kort na elkaar overlijden?

Volgens de wet erft eerst de partner van de eerst-overledene en vervolgens erven de erfgenamen van de langstlevende de nalatenschap. Als er - net zoals bij u - geen kinderen zijn en geen testament erven - zoals hiervoor al is vermeld - de familieleden. Het lot bepaalt hierdoor dus welke familie uiteindelijk zal erven.

Wat zijn de verplichtingen van een voogd?

1 voogd
 • Verzorgen en opvoeden. Heeft u alleen de voogdij? ...
 • Officiële handelingen. U mag als voogd officiële handelingen uitvoeren namens het kind. ...
 • Toestemming vragen aan rechter. ...
 • Zelf verzorgen en opvoeden. ...
 • Kosten betalen. ...
 • Officiële handelingen uitvoeren. ...
 • Achternaam kind veranderen.

Wat staat er in het Gezagsregister?

Wat er in het gezagsregister staat

In het gezagsregister staan: rechterlijke beslissingen over het gezag van een minderjarig kind; aantekeningen over het gezamenlijk gezag van ongehuwde ouders; aantekeningen over het gezag na overlijden van de ouders.

Wat is een peetoom en peettante?

Wat is een peetoom of peettante? Een peetoom en peettante zijn familieleden of goede vrienden die je vraagt om een belangrijke rol te spelen in het leven van je kind. Vaak is de peetouder een oom of tante of een van de grootouders van het kind, maar dit hoeft niet.

Hoe verder na dood kind?

Leg de focus op de symbolische band; dat je kind in jou voortleeft, dat je zijn of haar aanwezigheid voelt en dat je aan hem of haar denkt bij het horen of zien van bepaalde dingen. Als gevoelens als schuld, verdriet, wanhoop etc. de overhand nemen, is het een idee om toch eens hulp van buitenaf te zoeken.

Hoe vraag je iemand om voogd te worden?

Voogd aanwijzen, het kan kosteloos!

Jij of jullie kunnen in jullie testament laten opnemen wie jullie als voogd aanwijzen. Dit kun je regelen bij een notaris. Er is ook nog een andere, goedkopere optie. Je kunt online, geheel gratis, een voogd aanwijzen door middel van een registratie in het gezagsregister.

Hoe regel ik voogdij voor mijn kind?

Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister. Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt.

Hoe eindigt voogdij?

Uw voogdij eindigt als het kind 18 jaar wordt. De voogdij kan ook stoppen omdat 1 of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt, benoemt de rechter opnieuw een voogd.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Hoe kan ik zien wie er gezag heeft?

U kunt bij de gemeente een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop staat vermeld wie het gezag heeft. U logt in met uw DigiD. Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen.

Hoe kan ik zien wie het gezag heeft?

Uittreksel gezagsregister

In het gezagsregister worden beslissingen over het gezag geregistreerd. Het gezagsregister is openbaar. Dit betekent dat iedereen een uittreksel uit het gezagsregister kan opvragen. U kunt het uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland.

Hoe verloopt de verdeling van een erfenis?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet.

Wie is erfgenaam bij overlijden ouder?

Wettelijke erfgenamen

Partner, kinderen en hun afstammelingen. Ouders, broers, zussen en afstammelingen. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten. Overgrootouders en hun afstammelingen.

Wie zijn erfgenamen na overlijden?

Wie zijn mijn erfgenamen?
 • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
 • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
 • grootouders.
 • overgrootouders.

Welke instanties moeten worden ingelicht na een overlijden?

Na de aangifte van overlijden worden de volgende instanties automatisch op de hoogte gesteld:
 1. Het UWV. Indien de overledene was ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na overlijden. ...
 2. Sociale Verzekerings Bank (SVB) ...
 3. De Belastingdienst. ...
 4. Hoogheemraadschap. ...
 5. Gemeentelijke belastingen.

Wat is een voogdijmaatregel?

Voogdijmaatregel. Bij voogdij wordt het gezag over een minderjarige door iemand anders uitgeoefend dan een ouder. Dit kan zijn na een gezagsbeëindigende maatregel, bij kinderen van ouders die tijdelijk geen gezag meer hebben, bij kinderen van wie de ouders zijn overleden of bij kinderen met een minderjarige moeder.

Hoe overleef je de dood van je kind?

Laat vrienden en familieleden je helpen en vraag of ze je gevoelens kunnen respecteren. Maak je niet te druk om kleine dingen. Als ouder die een kind heeft verloren, overleef je het ergste wat je in het leven kunt meemaken. Er is niets pijnlijker dan dit.

Hoe verwerk je dood kind?

Rouwbegeleiding bij het verliezen van je kind

Soms kan je als ouder behoefte hebben aan begeleiding bij het rouwproces. Een psycholoog kan helpen als het niet lukt om alleen het verlies een plek te geven. Een psycholoog kan je handvatten geven om met het verlies om te gaan.

Hoe lang duurt rouwen om je kind?

Hoe lang deze fases duren, is voor iedereen verschillend. Dit kan variëren van een paar maanden tot een paar jaar. Er bestaat geen tijdslimiet voor het rouwproces bij het verlies van een kind. De omgeving zal vinden dat je na een paar maanden er wel overheen moet'zijn, maar vaak wordt het verdriet dan juist erger.