Who is Entitled to Be the Guardian of a Minor Child(ren) When a Parent Dies?

Wat gebeurt er met mijn kind als beide ouders overlijden?

Gevraagd door: bacc. Elena Aksoy  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.2/5 (29 stemmen)

Als u allebei overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Heeft u als ouders een voogd benoemd in uw testament of laten aantekenen in het gezagsregister? Dan vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden.

Wat gebeurt er met kinderen als de ouders overlijden?

Na overlijden van de ouders van een minderjarig kind moet een rechter de voogdij over het kind aan een ander toewijzen. Als ouders hun wensen voor voogdij over hun kind niet hebben vastgelegd, wijst de familie meestal zelf een voogd aan.

Waar heeft een kind recht op bij overlijden?

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun overleden vader of moeder als geen testament is gemaakt, het kindsdeel, maar zij krijgen dat deel nog niet meteen. De gehele erfenis gaat namelijk naar hun andere ouder, de langstlevende. Het deel waar de kinderen recht op hebben, wordt omgezet in een geldbedrag.

Wat als een van de ouders overlijdt?

Als één van de ouders overlijdt gaat de erfenis in beginsel naar de langstlevende ouder. De kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende ouder. Deze vordering wordt pas uitbetaald als de langstlevende overlijdt.

Hoe regel je voogdij bij overlijden?

Een ouder, ook de niet met het gezag belaste ouder, kan namelijk met behulp van een online standaard- of schriftelijk formulier zonder tussenkomst van een notaris, in het gezagsregister laten registreren welke persoon of welke twee personen na het overlijden van de ouder(s) als voogd het gezag over zijn/haar kind zal/ ...

22 gerelateerde vragen gevonden

Wie krijgt de voogdij bij overlijden ouders?

Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

Kan je erven van je voogd?

Als kinderen erven als ze minderjarig zijn, moet iemand voor hen hun vermogen beheren. Als er geen speciale voorzieningen zijn, is dat de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen: de ouder(s) of de voogd.

Wat erft een kind van zijn ouders?

Als kind bent u automatisch erfgenaam van uw ouders. Zij kunnen in hun testament bepalen dat u niet van hen erft. U kunt wel uw legitieme portie eisen. Dit is het deel van de erfenis waar u recht op houdt.

Heb je als kind recht op erfenis?

Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Als kinderen akkoord gaan met hun onterving, krijgen zij niets uit de erfenis.

Waarom erfbelasting betalen als kind?

Direct na overlijden moet over een erfenis erfbelasting worden betaald. De kinderen krijgen dus een aanslag over hun kindsdeel, zonder dat zij het geld al uitgekeerd krijgen. Daarom wordt de erfbelasting betaald door de langstlevende, zodat de kinderen bij het eerste overlijden niet in de problemen komen.

Wie erft er als er geen testament is?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen. Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft. Men kan dan nog vrij beschik-ken over de helft van zijn nalatenschap. In geval van twee kinderen, ontvangt elk kind 1/3 van de nalatenschap als reserve (het beschikbare deel is dan 1/3).

Hoelang mag je thuis blijven na overlijden ouder?

Een meerderjarige inwonende wees (18 t/m 27 jaar) mag in de huurwoning van de overleden ouder(s) blijven wonen. Voorwaarde is dat de woning bij de grootte van uw huishouden en inkomen moet passen. Is de woning bijvoorbeeld te groot of te duur? Dan mag u maximaal 2 jaar in uw ouderlijke woning blijven wonen.

Hoe lang thuis blijven na overlijden ouder?

In de meest gevallen staat in de cao dat u voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof krijgt (vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart). De 'eerste graad' wil zeggen dat het om het overlijden van een vader, moeder of kind gaat.

Wie erft bij overlijden laatste ouder?

Langstlevende ouder overlijdt

Hetgeen wat overblijft is de erfenis van de langstlevende ouder. Deze wordt daarna verdeeld over de kinderen. Als de langstlevende de erfdelen al had vastgelegd is het eenvoudig om de vordering te berekenen. Over het erfdeel van de eerst overleden ouder is meestal al erfbelasting betaald.

Kunnen kleinkinderen erfenis opeisen?

De langstlevende is dan niet verplicht om direct de legaten aan de kleinkinderen te voldoen. De kleinkinderen kunnen dan hun erfenis pas opeisen als de langstlevende is overleden. Als u uw kleinkinderen geld nalaat, dan gaat dit ten koste van de erfenis van de erfgenamen.

Hoe werkt erfenis kinderen?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet.

Hoeveel mag een kind erven van ouders?

Ieder kind mag € 22.918 belastingvrij van u erven. Erven de kinderen meer dan dit bedrag, dan betalen zij hier erfbelasting over.

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.

Wie controleert verdeling erfenis?

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Erfgenamen en boedelvolmacht

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht.

Wat mag je erven van je ouders?

Hiervoor gelden voorwaarden. Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 54.270.

Heb je altijd een testament nodig?

U bent wettelijk niet verplicht een testament op te stellen.

Waarom testament voor je kind?

Met een testament kun je afwijken van de wettelijke regelingen en je wensen vastleggen. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat bepaalde bezittingen naar een specifiek kind gaan of dat een kind een groter of kleiner deel erft dan de andere kinderen.

Vorige artikel
Welk volk leeft het langst?