What If Heir Refuses To Accept Inheritance Of Money or Item?

Wat gebeurd er als je erfenis hebt verwerpt?

Gevraagd door: Jet Le Marec  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.7/5 (73 stemmen)

Als u een erfenis verwerpt, dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen fotoboeken of brieven. U bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Wat als 1 van de kinderen de erfenis verwerpt?

Als u geen testament heeft of in uw testament is deze situatie niet genoemd, dan geldt de wettelijke vererving. Als uw kinderen zelf kinderen hebben: als uw kinderen verwerpen, dan zouden hun kinderen (uw kleinkinderen) volgens de wet in de plaats van uw kinderen erven. Dat heet plaatsvervulling.

Hoe lang heb je de tijd om een erfenis te verwerpen?

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

Hier is geen wettelijke termijn voor. Schuldeisers mogen de erfgenamen de eerste 3 maanden niet vragen de schulden te betalen. Als de erfgenamen meer tijd nodig hebben, vragen zij dat aan bij de rechtbank.

Wat gebeurt er als een erfgenaam niet wil tekenen?

Wanneer evenwel één van de erfgenamen niet akkoord gaat met de voorgestelde verdeling, dan wordt hiervan een akte opgesteld, en wordt het hele dossier neergelegd op de rechtbank die dan een definitieve uitspraak zal doen. De rechtspleging van gerechtelijke verdeling valt dus vrij lang uit.

Wat als iedereen de nalatenschap verwerpt?

U verwerpt de nalatenschap. In dit geval wordt het vermogen overgedragen aan de andere erfgenamen die niet verwerpen. Als alle erfgenamen verwerpen dan is het aan de Staat om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden. U aanvaardt de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving.

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden?

Een executeur behoort een erfenis af te handelen binnen een termijn van 18 maanden.

Wat kost het weigeren van een erfenis?

Hoe weiger je een erfenis? Een erfenis verwerpen is niet moeilijk. Je kan hiervoor bij de notaris terecht. Deze procedure kost tussen 25 en 100 euro, maar is gratis als de netto-activa van de successie lager liggen dan 5.219,21 euro.

Wat als erfgenaam erfenis verwerpt?

Wat zijn de gevolgen als ik een erfenis verwerp? Als u een erfenis verwerpt bent u geen erfgenaam meer. U kunt geen aanspraak maken op bezittingen van de overledene. Maar u bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene.

Wat te doen als erfenis niet eerlijk verdeeld wordt?

wat kunt u doen als u denkt dat de erfenis niet eerlijk wordt verdeeld? Het verdelen van een erfenis is niet altijd makkelijk. Verloopt de verdeling niet eerlijk, is er geld verdwenen of worden er zaken verzwegen, dan heeft u als erfgenaam het recht daar bezwaar tegen te maken.

Wie controleert verdeling erfenis?

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn broer?

Daarnaast moet de notaris echter ook nog eens nagaan of er erfgenamen (u, uw broer en uw zus) zijn met fiscale en RSZ-schulden. Kunt u mee opdraaien voor uw broer zijn schulden? Neen, in principe niet.

Welke schulden gaan teniet bij overlijden?

Alle verplichtingen die bestaan op het moment van overlijden zullen door de erfgenamen moeten worden voldaan, als zij zuiver aanvaarden. Het gaat hier onder andere over belastingschulden, schadeclaims, leningen die moeten worden terugbetaald en bijvoorbeeld openstaande energienota's.

Kan bewindvoerder erfenis opeisen?

Onder bewind kun je niet zelf een erfenis ontvangen. Iemand die onder bewind staat is namelijk niet zelfstandig bevoegd om hier een beslissing over te nemen. De bewindvoerder beslist voor de erfgenaam. Om die erfgenaam te beschermen kan de bewindvoerder niet zuiver aanvaarden.

Wie betaalt de uitvaart bij verwerpen erfenis?

Erfenis verwerpen

Erfgenamen moeten de kosten van de uitvaart betalen, of vergoeden aan de opdrachtgever.

Wat kost afstand doen van erfenis?

Rechtbank. Het verwerpen van een erfenis gaat via de rechtbank. Je moet hiervoor een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. Dat kost ongeveer 134 euro (2023).

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

Als u een van uw kinderen een schenking heeft gegeven, bijvoorbeeld voor studie of de aankoop van een huis, kunt u in uw testament regelen dat uw ene kind meer krijgt dan het andere. Op die manier kunt u de schenking 'rechttrekken' en uw kinderen in totaal ongeveer evenveel geven.

Wat gebeurt er als je niet reageert op een erfenis?

In geval van onvindbare of niet-meewerkende erfgenamen is er een noodoplossing in de wet opgenomen. Er kan dan een vereffeningsprocedure opgestart worden. Via de rechter wordt een vereffenaar benoemd om - zonder medewerking van de onvindbare of lastige erfgenaam- de nalatenschap af te wikkelen.

Kun je een erfenis verdelen zonder notaris?

Nee, bij de verdeling van een nalatenschap is in beginsel geen notaris nodig.

Kan ik als erfgenaam bankafschriften opvragen?

Als erfgenaam heb je dus recht op inzage en/of afschrift van de hele administratie van erflater. Indien één van de andere erfgenamen over die administratie beschikt, betekent dat dus dat je van die andere erfgenaam kunt verlangen dat hij die inzage of dat afschrift ervan aan je verstrekt.

Is erfenis verplicht?

Nee, u bent niet verplicht de erfenis te aanvaarden.

U heeft drie keuzes: zuiver aanvaarden van de nalatenschap. beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. verwerpen van de nalatenschap.

Kan een kind afstand doen van erfenis?

Wilt u een erfenis niet, bijvoorbeeld omdat de overledene veel schulden had? Dan kunt u de erfenis verwerpen, voor uzelf of voor uw minderjarige kinderen. Dit doet u bij de rechtbank.

Wat zijn de nadelen van beneficiair aanvaarden?

Wat zijn de nadelen van beneficiair aanvaarden?
  • Het is een lastiger proces dan bij een erfenis zuiver aanvaarden. Maar als de kans groot is dat u schulden gaat erven, is het verstandig dit proces toch aan te gaan.
  • Het is belangrijk dat de vereffeningsprocedure goed wordt doorlopen.

Wie betaalt een erfenis uit?

Is er een executeur, dan moet die de schulden betalen uit de nalatenschap; Is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden; Zorg dat eventuele legaten en wensen uit het codicil bij de juiste persoon terechtkomen.

Hoe lang blijft een erfenis staan?

Iedere erfenis van meer dan 45,38 euro wordt door de overheid 20 jaar bewaard. Wordt de erfenis niet opgeëist, dan gaat het naar de schatkist.

Kan je een erfenis opeisen?

Wat is de legitieme portie? De kinderen hebben een bijzondere positie in het erfrecht. Ook als de ouder in zijn of haar testament heeft vastgelegd dat je onterfd wordt, mag je een deel van de erfenis opeisen. Dit deel heet de legitieme portie en bestaat alleen uit geld, nooit uit spullen van de overledene.

Volgende artikel
Hoe maak ik mijn mama blij?