ERFENIS? Pas op! Je ERFT ook de SCHULDEN.

Wat als kind erfenis verwerpt?

Gevraagd door: Linn Steenbeek  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.3/5 (17 stemmen)

Als u een erfenis verwerpt, dan vervullen uw kinderen uw plaats als erfgenaam. Dat is bepaald in de wet. Een testament kan overigens iets anders bepalen. Zijn uw kinderen meerderjarig, dan kunnen zij zelf een keuze maken om de erfenis te aanvaarden (zuiver of beneficiair) of te verwerpen.

Wie erft als kinderen erfenis verwerpen?

Als u geen testament heeft of in uw testament is deze situatie niet genoemd, dan geldt de wettelijke vererving. Als uw kinderen zelf kinderen hebben: als uw kinderen verwerpen, dan zouden hun kinderen (uw kleinkinderen) volgens de wet in de plaats van uw kinderen erven. Dat heet plaatsvervulling.

Wie erft als ik verwerp?

Bij een verwerping erft de volgende in de lijn van de erfopvolging. Bijvoorbeeld uw kind. Deze kan op zijn beurt ook weer verwerpen. Verschillende erfgenamen en opvolgend erfgenamen kunnen gezamenlijk in 1 akte de erfenis verwerpen.

Wat gebeurt er als een erfgenaam de erfenis verwerpt?

Wanneer u erfgenaam bent, kunt u de erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen. Als u kiest voor verwerping van de erfenis, dan ontvangt u niets uit de nalatenschap. U doet afstand van de nalatenschap.

Kan een kind afstand doen van erfenis?

Als je afstand doet van een erfenis, gaat jouw deel van de nalatenschap naar je erfgenamen. Heb je kinderen? Dan valt het erfdeel automatisch aan hen toe. Als je dit niet wilt en je kinderen zijn minderjarig, dan moet je toestemming aan de rechter vragen voor het verwerpen.

40 gerelateerde vragen gevonden

Wat als kind erfenis weigert?

Voor verwerping heeft een wettelijke vertegenwoordiger een machtiging van de kantonrechter nodig. U moet deze keuze binnen drie maanden nadat de erfenis aan de minderjarige erfgenaam toekomt maken. Beneficiair aanvaarden is dus de hoofdregel.

Kan een kind een erfenis weigeren?

Wilt u voor uw minderjarige kind een erfenis verwerpen? Dan kan dat als u ouderlijk gezag heeft. U heeft hiervoor toestemming van de kantonrechter nodig. Stuur het formulier Verzoek machtiging verwerping naar de rechtbank in de regio waar uw kind woont.

Wie controleert de erfenis?

Als u als erfgenaam informatie zoekt over een erfenis, kunt u terecht bij: het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene.

Wat gebeurt er als een erfgenaam niet wil tekenen?

Wanneer evenwel één van de erfgenamen niet akkoord gaat met de voorgestelde verdeling, dan wordt hiervan een akte opgesteld, en wordt het hele dossier neergelegd op de rechtbank die dan een definitieve uitspraak zal doen. De rechtspleging van gerechtelijke verdeling valt dus vrij lang uit.

Wat zijn de kosten om een erfenis te verwerpen?

Om een erfenis te verwerpen moet je een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. De kosten hiervoor zijn 130 euro.

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn broer?

Daarnaast moet de notaris echter ook nog eens nagaan of er erfgenamen (u, uw broer en uw zus) zijn met fiscale en RSZ-schulden. Kunt u mee opdraaien voor uw broer zijn schulden? Neen, in principe niet.

Heb je altijd recht op je legitieme portie?

Legitieme portie

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft.

Wie erft automatisch?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot of partner overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk.

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden?

Een executeur behoort een erfenis af te handelen binnen een termijn van 18 maanden.

Wie betaald schulden van ouders?

Een erfenis zuiver aanvaarden

Wanneer er geen of weinig schulden in de erfenis zitten, zullen erfgenamen in principe de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dat houdt in dat zij de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van de successierechten. Ook eventuele schulden moeten erfgenamen betalen.

Wat gebeurt er als je niet reageert op een erfenis?

In geval van onvindbare of niet-meewerkende erfgenamen is er een noodoplossing in de wet opgenomen. Er kan dan een vereffeningsprocedure opgestart worden. Via de rechter wordt een vereffenaar benoemd om - zonder medewerking van de onvindbare of lastige erfgenaam- de nalatenschap af te wikkelen.

Kun je een erfenis verdelen zonder notaris?

Nee, bij de verdeling van een nalatenschap is in beginsel geen notaris nodig.

Is mijn kind automatisch erfgenaam?

Als kind bent u automatisch erfgenaam van uw ouders. Zij kunnen in hun testament bepalen dat u niet van hen erft. U kunt wel uw legitieme portie eisen. Dit is het deel van de erfenis waar u recht op houdt.

Hoe lang na overlijden erfenis opeisen?

De verjaringstermijn gaat in op het moment dat de erflater is overleden en je erfgenaam bent geworden. Je moet het kindsdeel dus binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater opeisen. Als je dit niet doet, dan vervalt je recht op het kindsdeel.

Kan ik als erfgenaam bankafschriften opvragen?

Als erfgenaam heb je dus recht op inzage en/of afschrift van de hele administratie van erflater. Indien één van de andere erfgenamen over die administratie beschikt, betekent dat dus dat je van die andere erfgenaam kunt verlangen dat hij die inzage of dat afschrift ervan aan je verstrekt.

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.

Kan je de erfenis van je ouders weigeren?

Verwerpen kan je doen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar de overledene zijn woonplaats had of bij de notaris. Je kan de erfenis pas aanvaarden of verwerpen na het overlijden. Je kan dus vóór de dood van je ouders niet beslissen of je hun erfenis wil of niet.

Wat zijn de nadelen van beneficiair aanvaarden?

Wat zijn de nadelen van beneficiair aanvaarden?
  • Het is een lastiger proces dan bij een erfenis zuiver aanvaarden. Maar als de kans groot is dat u schulden gaat erven, is het verstandig dit proces toch aan te gaan.
  • Het is belangrijk dat de vereffeningsprocedure goed wordt doorlopen.

Kan je een kind bevoordelen bij erfenis?

b) Wil je iemand bevoordelen? Dat kan. In de veronderstelling dat je nog geen schenkingen hebt gedaan, kan je de helft van jouw vermogen (het zogenaamde beschikbaar deel) nalaten aan wie je zelf wil. Dat kan een kind zijn, een goede vriend(in) of een bepaalde organisatie.

Kan bewindvoerder erfenis opeisen?

Onder bewind kun je niet zelf een erfenis ontvangen. Iemand die onder bewind staat is namelijk niet zelfstandig bevoegd om hier een beslissing over te nemen. De bewindvoerder beslist voor de erfgenaam. Om die erfgenaam te beschermen kan de bewindvoerder niet zuiver aanvaarden.