" zoon wil niet meer naar zijn vader". Gescheiden moeder Judith weet niet wat ze ermee aan moet.

Wat als je kind niet meer naar zijn vader wil?

Gevraagd door: Tess Zum Vörde Sive Vörding  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (19 stemmen)

Probeer met de andere ouder in contact te blijven en te zoeken naar middelen om tot een oplossing te komen. Daarbij kan de bijstand van een goede advocaat of mediator verstandig zijn. Het is wel belangrijk dat het een advocaat of mediator is die verstand heeft van de gevolgen van scheiding voor kinderen en ouders.

Wat moet je doen als je niet meer naar je vader wilt?

Op het moment dat jij de ouder bent waar het kind niet meer naar toe wil gaan, zoek dan contact met de andere ouder. Probeer samen tot een oplossing te komen, eventueel met een mediator erbij. In bijna alle gevallen heb je recht op omgang met je kind!

Wat als mijn kind niet meer naar zijn vader wil?

Na het kind gehoord te hebben, weet de Rechter wat het kind zelf van zijn/haar situatie vindt en dit is voor de Rechter een advies. Dit advies is evenveel waard als de mening van moeder of het verhaal van vader. De Rechter houdt de beslissing in eigen handen en is niet verplicht het kind te volgen.

Heeft een moeder meer Rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.

Kan moeder kind bij vader weghouden?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

29 gerelateerde vragen gevonden

Kan vader kind opeisen?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Kan een vader zijn kind opeisen?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Welke rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
  • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
  • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
  • Officiële handelingen namens kind. ...
  • Aansprakelijk voor schade. ...
  • Vermogen kind beheren.

Kan de moeder Co ouderschap weigeren?

Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen.

Wat zijn de rechten van een vader zonder gezag?

Omgang met uw kind (voor de ouder zonder gezag)

U hebt recht op en de plicht tot omgang met uw kinderen. Dat is wat anders dan de zorg hebben voor uw kinderen. Ouders die wel gezag hebben, moeten namelijk een zorgverdeling maken.

Kan je hoederecht opeisen?

Een eis tot verlies van hoederecht of ouderlijk gezag wordt gesteld bij de Familierechtbank. De eisende partij dient het bewijs te leveren van de eis tot 'alleen voogdij'. Het is evenwel vaak moeilijk om te bewijzen wat fout gaat bij een ouder om zo exclusief ouderlijk gezag op te eisen.

Hoe oud mag kind zelf beslissen?

Een kind mag vanaf zijn 12e verjaardag dus niet zelf kiezen waar hij/zij gaat wonen of hoe vaak hij/zij naar de andere ouder gaat. Pas vanaf het moment dat een kind volwassen is, vanaf zijn/haar 18e verjaardag, mag een kind zelf keuzes maken.

Is Ouderverstoting strafbaar?

Strafrechtelijk vervolgen van ouderverstoting

Het onttrekken aan het ouderlijk gezag is strafbaar volgens artikel 279 van het wetboek van strafrecht. Steeds meer mensen, instanties en wetenschappers benoemen ouderverstoting daarnaast als een schrijnend en aanhoudend probleem.

Is een omgangsregeling verplicht?

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de vader van een kind niet alleen recht heeft op omgang met zijn dochter, maar dat hij ook verplicht is om de vastgestelde omgangsregeling na te komen.

Kan ik omgangsregeling weigeren?

De ene ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Maar ook als de ene ouder voortdurend weigert zich aan de afspraken van de omgangsregeling te houden of dreigt het kind te ontvoeren, kan de rechter beslissen dat de ouder niet in staat is tot omgang.

Wat is een minimale omgangsregeling?

Een minimum omgangsregeling staat niet in de wet en bestaat dus eigenlijk niet. Wel hebben beide ouders het recht en zelfs de verplichting tot omgang met hun kind. Afhankelijk van de situatie wordt er een omgangsregeling vastgesteld, waarbij er in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van jouw kind.

Is co-ouderschap altijd 50 50?

Verdeling van zorg hoeft niet 50/50

Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Bij oudere kinderen komt een weekregeling (ene week bij de ene ouder andere week bij de andere ouder) ook vaak voor. Een 50/50-tijdverdeling is geen vereiste.

Kan een rechter co-ouderschap afdwingen?

Een co-ouderschap heeft geen wettelijke basis. In ons wetboek kom je deze term dus niet tegen. Dat betekent, dat je bij een rechter in beginsel niet kunt verzoeken een co-ouderschap vast te leggen. Van een verplichting tot een co-ouderschap is dus evenmin sprake.

Hoe ver mag je uit elkaar wonen bij co-ouderschap?

In het geval van co-ouderschap, waarbij beide ouders de helft van de zorg voor de kinderen dragen, wordt een maximale afstand van ongeveer 7 kilometer hemelsbreed als richtlijn genomen. Een grotere afstand maakt het vaak lastig om het co-ouderschap in stand te houden.

Wat is een goede omgangsregeling?

“Wat is de beste omgangsregeling voor mijn kind?” Dat is een hele goede vraag en eigenlijk ben jij, samen met je (ex-)partner, de enige die deze vraag kan beantwoorden. Er is namelijk geen 'beste' omgangsregeling. Een bepaalde omgangsregeling is pas goed als je kind er het meest bij geholpen is.

Heeft moeder altijd gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Wat zijn de Rechten en plichten van ouders?

Rechten en plichten van ouders
  • Je hebt als ouder recht op persoonlijk contact met je kind. ...
  • Als ouder heb je het recht om je kind op te voeden. ...
  • Tegelijk heb je ook de plicht om je kind op te voeden. ...
  • Als ouder sta je in voor het levensonderhoud van je kind. ...
  • Je bent verplicht in te staan voor de opleiding van je kind.

Kan vader kind erkennen zonder toestemming moeder?

Voor de erkenning van een kind van 16 jaar of ouder is niet de toestemming van de moeder nodig. Het kind moet echter wel zelf toestemming geven voor de erkenning. Als het kind geen toestemming geeft, kan ook in dat geval een verzoek tot vervanging van de toestemming van het kind worden ingediend bij de rechter.

Kan vader gezag aanvragen zonder toestemming moeder?

Zonder toestemming moeder gezag aanvragen

De rechter kan dit toekennen als hij dit in het belang van het kind acht. Ook moet u het kind hebben erkend. Wil de moeder niet meewerken aan de erkenning van het kind? Ook dan kunt u naar de rechter stappen.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.