Narcist, co-ouderschap deel 1

Wat als de moeder geen co-ouderschap wil?

Gevraagd door: drs Isabella Miner MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (45 stemmen)

Als een van jullie voor de scheiding al aangeeft geen co-ouderschap te willen dan kunnen jullie de afspraken in het ouderschapsplan daarop aanpassen. Je kunt dan een omgangsregeling treffen. Het kan ook zijn dat je het co-ouderschap wilt toepassen, maar een van jullie het in een latere periode wil stopzetten.

Kan Co-ouderschap worden afgedwongen?

Via een eigen advocaat kan co-ouderschap juridisch worden afgedwongen, maar in de praktijk verblijven de kinderen uiteindelijk de meeste tijd bij de moeder: de vader heeft dan alleen een omgangsregeling.

Heeft een vader altijd recht op co-ouderschap?

Het antwoord is JA! Vaders hebben altijd recht op co-ouderschap. De wet is heel duidelijk: de vader heeft recht op een gelijkwaardige zorgregeling (co-ouderschap). Het is in de wet zo geregeld dat gescheiden ouders elkaar in staat moeten stellen om voor de kinderen te zorgen.

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Wat voor Rechten heb je als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Welke Rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
 • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
 • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
 • Officiële handelingen namens kind. ...
 • Aansprakelijk voor schade. ...
 • Vermogen kind beheren.

Kan de moeder Co ouderschap weigeren?

Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen.

Wat zijn de rechten van een vader zonder gezag?

Omgang met uw kind (voor de ouder zonder gezag)

U hebt recht op en de plicht tot omgang met uw kinderen. Dat is wat anders dan de zorg hebben voor uw kinderen. Ouders die wel gezag hebben, moeten namelijk een zorgverdeling maken.

Kan een rechter co-ouderschap afdwingen?

Een co-ouderschap heeft geen wettelijke basis. In ons wetboek kom je deze term dus niet tegen. Dat betekent, dat je bij een rechter in beginsel niet kunt verzoeken een co-ouderschap vast te leggen. Van een verplichting tot een co-ouderschap is dus evenmin sprake.

Kan de rechter co-ouderschap opleggen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de vader co-ouderschap voorstelt, maar dat de moeder dat niet wil. De vader kan dan een verzoek doen aan de rechter voor het vaststellen van een co-ouderschapsregeling.

Wat zijn de voorwaarden voor co-ouderschap?

Voorwaarden co-ouderschap

Beide ouders wonen redelijk dicht bij elkaar. Grote mate van harmonie tussen beide scheidende ouders. Zij dienen ook in de toekomst nog uitstekend met elkaar te kunnen overleggen. Beide ouders werken parttime of ze zijn flexibel in de opvang van de kinderen.

Hoe verdeel je co-ouderschap?

Bij co-ouderschap is jullie kind evenveel bij jou als bij je (ex-)partner. De verdeling van jullie kind bij co-ouderschap kan op twee manieren: Jullie kind is de helft van de week bij jou en de andere helft bij je (ex-)partner. Jullie kind is de ene week bij jou en de andere week bij je (ex-)partner.

Wat is een goede omgangsregeling?

“Wat is de beste omgangsregeling voor mijn kind?” Dat is een hele goede vraag en eigenlijk ben jij, samen met je (ex-)partner, de enige die deze vraag kan beantwoorden. Er is namelijk geen 'beste' omgangsregeling. Een bepaalde omgangsregeling is pas goed als je kind er het meest bij geholpen is.

Heeft moeder altijd gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Wat zijn de Rechten en plichten van ouders?

Rechten en plichten van ouders
 • Je hebt als ouder recht op persoonlijk contact met je kind. ...
 • Als ouder heb je het recht om je kind op te voeden. ...
 • Tegelijk heb je ook de plicht om je kind op te voeden. ...
 • Als ouder sta je in voor het levensonderhoud van je kind. ...
 • Je bent verplicht in te staan voor de opleiding van je kind.

Kan een vader gezag eisen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

Kan vader erkenning eisen?

Om van de rechter toestemming te krijgen tot erkenning van een kind moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • de erkenner is de verwekker van het kind.
 • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn.
 • het kind heeft niet al twee juridische ouders.

Kan mijn kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Hoeveel kinderen onterecht uit huis geplaatst?

Tussen 2015 en 2020 zijn 1115 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dat in opdracht van het ministerie van justitie en veiligheid.

Wat is een VOTS?

Er bestaat ook een VOTS (naast de OTS) en VOTS staat voor voorlopige ondertoezichtstelling. Deze maatregel duurt maximaal drie maanden.De rechter kan een VOTS uitspreken nog voordat de betrokkenen op een zitting door de rechter worden gehoord.

Wat is klem en verloren?

Het klem-of-verloren criterium is ontwikkeld in de rechtspraak: een behoorlijke gezamenlijke uitoefening van gezamenlijk gezag houdt in dat de ouders in staat zijn beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg te nemen, althans vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen ...

Hoe kan ik mijn ex uit de ouderlijke macht zetten?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Vorige artikel
Hoe vaak roept een kind mama?
Volgende artikel
Waarom mag baby geen water?